Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

94. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 15. marts 2021 Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Viborgvej og Lillelundvej i Herning.


Forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning er sammen med forslag til en lokalplan for tæt-lav og etageboliger ved Tingvej, et af de første skridt i realisering af udviklingsplanerne for den nye bydel.


Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området. Lokalplanen skal samtidig sikre, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger mellem Krarupsvej og Viborgvej i den nordøstlige del af Herning, cirka 1,5 km fra byens centrum. Området er en del af erhvervsområdet ved Tingvej, som er under omdannelse til en ny bydel med boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner. Omdannelsen forventes at strække sig over en periode på 10-15 år.


Lokalplanområdet anvendes i dag til dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser, samt forskellige erhvervs- og servicevirksomheder indrettet i områdets gamle fabriks- og lagerbygninger. En del af lokalplanområdet henligger som en tom byggegrund. Området omfatter et samlet areal på cirka 13.960 m2.


Lokalplanområdet grænser mod nord op til Krarupsvej og Varmeværk Nord, samt en tidligere forkromningsvirksomhed som står tom. Mod syd grænser området op til Viborgvej og et ældre villakvarter. Mod øst grænser området op til en større halbygning der blandt andet indeholder dagligvarebutik, fitnesscenter og tøjbutikker. Mod vest grænser lokalplanområdet op til erhvervsbygninger med blandt andet autoværksted, tømmervirksomhed og frisørsalon, som har facade mod Tingvej.


Luftfoto over lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området, samt mindre butikker og værksteder, liberale erhverv, offentlige funktioner, servicevirksomheder og lignende. Lokalplanen sikrer samtidig, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Planforslaget giver mulighed for at opføre i alt 3.985 m2 ny bebyggelse ud over den eksisterende dagligvarebutik på 1.830 m2.


Området disponeres så al bebyggelse placeres mod Krarupsvej, med et stort parkeringsareal mellem bebyggelsen og Viborgvej. Den nye dagligvarebutik får adgang fra det planlagte bydelstorv. Størstedelen af etageboligerne placeres ovenpå den nye dagligvarebutik med et fælles gårdrum på taget af butikken. En mindre del af etageboligerne placeres øst for butikken med små private haver på terræn. Mellem disse boliger og den eksisterende dagligvarebutik udlægges et areal til liberale erhverv, mindre butikker, servicevirksomheder og lignende.


Bebyggelsen skal opføres med altangange, som vender ind mod fællesarealerne, for at skabe gode muligheder for møder, interaktion og fællesskaber mellem beboerne.

Ud over fælles udendørs opholdsarealer og etablering af et offentligt bydelstorv, stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres et lille privat udendørs opholdsareal i form af en altan, en tagterrasse eller en lille have til de mindste boliger og at der skal etableres franske altaner på boliger uden adgang til et privat udendørs opholdsareal.


Primær bebyggelse må opføres i 1-4 etager med en maksimal bygningshøjde på 17 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at bebyggelsen opføres med et facadeudtryk og en karakter som svarer til udviklingsplanens intensioner om at lave en ny bydel, som bygger videre på erhvervsområdets spor af Hernings industrielle kulturhistorie.


Lokalplanforslaget sikrer, at der skabes gode og trafiksikre adgange til området og at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Forslaget sikrer endvidere, at der plantes træer på og omkring det store parkeringsareal for at give et grønt sammenhængende udtryk mod naboområdet og for de fremtidige beboere, som kommer til at se ned på og ud over parkeringspladsen fra de planlagte boliger.


Lokalplanforslaget findes som bilag 1.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for  centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til Lokalplan_LP 12.C6.1
 

95. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-21 Sagsbehandler: Mette Møller  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 18. maj 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 21.E4.3 for et erhvervsområde ved Navervej i Sunds til foreløbig vedtagelse.


Lokalplanen giver mulighed for at udnytte en gældende kommuneplanramme og udvikle et areal til erhvervsområde.


Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at udnytte gældende kommuneplanramme, og udvikle arealet til erhvervsområde.

Lokalplan 21.E4.3 opdeler lokalplanområdet i to delområder, hvor delområde I anvendes til erhverv i miljøklasse 4-6 og delområde II udlægges til grønt område med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering.


Lokalplanen fastsætter placering af bebyggelse, vejadgange og beplantningsbælte, samt håndtering af spildevand og overfladevand.


Lokalplanområdet ligger i landzone, og bliver ved lokalplanens vedtagelse overført til byzone.


Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 27. maj til 24. juni 2021. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Vejdirektoratet.


Forvaltningen anbefaler at lokalplan 21.E4.3 endelig vedtages med præcisering omkring vejbyggelinjerne og de vejbyggelinjepålagte arealer.


Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 21.E4.3 omfatter et område på ca. 3 ha af matrikel nr. 1v Torup By, Sunds.


Området er i dag ubebygget landbrugsjord beliggende i den sydlige del af Sunds. Mod nord ligger et eksisterende erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 4-6. Mod vest er området afgrænset af Sundsvej og mod øst og syd afgrænses området af landbrugsjord. Planområdets sydvestlige hjørne ligger ud mod rundkørslen af Sundsvej og Sunds Omfartsvej. En afvandingsgrøft går på tværs af området fra øst til vest, og deler lokalplansområdet naturligt op med ¾ areal nord for afvandingsgrøften og ¼ areal syd for grøften.


Der er i dag ingen vejadgang til lokalplansområdet. Der er dog en servitut som sikrer vejadgang fra Navervej via matrikel nr. 1dk Torup By, Sunds.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E4.3 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og et grønt område.


Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og skal ved endelig vedtagelse af denne lokalplan overføres til byzone. Overførelse til byzone muliggøres ved, at lokalplanområdets delområde I grænser op til den eksisterende byzone langs Navervej.


Delområde I

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-6. Delområdet I indeholder også et grønt område mellem Sundsvej og facadebyggelinjen, et beplantningsbælte som afskærmning mod det omkringliggende område, samt et grønt arbejdsbælte langs den eksisterende afvandingsgrøft. Delområde I skal vejbetjenes via en forlængelse af Navervej.


Delområde II

Lokalplanens delområde II udlægges til grønt engområde og med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering, hvis Forsyningen får behov for at etablere bassin eller der bliver behov for et bassin til håndtering af vejvand.


Indsigelser

Der er kommet en enkelt bemærkning til lokalplanforslaget ved høringsfristens udløb. Bemærkningen er fremsendt af Vejdirektoratet og omhandler præcisering af vejbyggelinjer og anvendelse af de vejbyggelinjepålagte arealer.


Bemærkningen er behandlet i indsigelsesnotatet som er vedhæftet dagsordenen (bilag 2).


For at imødekomme Vejdirektoratets bemærkninger om vejbyggelinjer og de vejbyggelinjepålagte arealer, anbefaler forvaltningen, at lokalplan nr. 21.E4.3 indstilles til endelig vedtagelse med de tilføjelser som fremgår af indstillingen, og at


 • Redegørelsens afsnit ’1.5 Lokalplanens indhold’ i underafsnittet ’Bebyggelse og anlæg’: byggelinje ændres til vejbyggelinje, samt begrundelse for vejbyggelinjer.
 • Redegørelsens afsnit ’1.5 Lokalplanens indhold’ i underafsnittet ’Grønne områder, landskab og beplantning’ tilføjes et afsnit omkring anvendelse af de vejbyggelinjepålagte arealer.
 • Arter til biodiversitet flyttes fra bilag til slutningen af redegørelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 21.E4.3 for et erhvervsområde ved Navervej i Sunds til endelig vedtagelse medfølgende ændringer:
at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.E4.3 til endelig vedtagelse, med følgende ændringer:
at Bestemmelsens §7.7: Byggelinje ændres til Vejbyggelinje.
at Bestemmelserne tilføjes ny §7.8: Bebyggelse skal respektere en pålagt vejbyggelinje på 20 m fra rundkørslens yderste kørebanekant med et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem rundkørslens yderste kørebanekant og terræn, plus én meter.
at Bestemmelserne tilføjes ny §9.11: Der må på de vejbyggelinje pålagte arealer ikke uden Vejdirektoratets tilladelse opføres bebyggelse og andre anlæg og indretninger af blivende art.
at der på kortbilag 1 og kortbilag 2 indtegnes de pålagte vejbyggelinjer.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • 210705_21.E4.3_IndsigelsesNotat
 

96. Ny planlægning for boliger på Fynsgade 94 og 97 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-20-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for boliger på Fynsgade 94 og 97 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for opførelse af etageboliger på ejendommene Fynsgade 94 og 97 i Herning. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvorfor der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen, hvis det ansøgte skal nyde fremme. Ansøgningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejendommene Fynsgade 94 og 97 er beliggende på hvert sit hjørne mod Viborgvej i den nordlige del af Herning by på henholdsvis matrikel 1ai og 1eo, begge Herningsholm, Herning Jorder. På hver ejendom er der i dag et hus af ældre dato. Ingen af husene er bevaringsværdige.


Projektet

Ansøger ønsker at opføre en etageboligbebyggelse på hver ejendom.

Begge bygninger ønskes opført i tegl i et modernistisk formsprog i to etager med fladt tag. Bebyggelsen har forskudte bygningskroppe og store vinduespartier.


Situationsplan med det ansøgte projekt


På Fynsgade 94 ønskes opført en etageejendom med ialt seks boliger - tre boliger på hver etage. Bebyggelsen har et bruttoetageareal på 512 m2. Matriklen har et areal på 728 m2. Der opnås dermed en bebyggelsesprocent på ca. 70 på matriklen. Bygningshøjden er op til 7,1 meter. Der er indkørsel til ejendommen fra Roskildevej. Der er skitseret seks p-pladser med belægning og to p-pladser med græsarmering.

Der er terrasse, og have til hver bolig i stueplan, mens boligerne på 1. sal har en lille altan som udendørs opholdsareal.

Fynsgade 94 - facade mod Fynsgade


På Fynsgade 97 ønskes opført en etageejendom med i alt tre boliger - to i stueetagen og én stor bolig på 1. sal. Bebyggelsen har et bruttoetageareal på 546 m2. Matriklen har et areal på 783 m2. Der opnås dermed en bebyggelsesprocent på ca. 70 på matriklen. Bygningshøjden er for en del af bygningen oppe på 8,8 meter. Der er indkørsel til ejendommen fra både Fynsgade til to p-pladser i garage og fra Viborgvej til to p-pladser i garage og en p-plads med græsarmering. Der er terrasse og have til hver bolig i stueplan, mens boligen på 1. sal har en stor altan som udendørs opholdsareal.


Fynsgade 97 - facade mod ViborgvejGældende plangrundlag

Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme 12.B10. Der er ikke en lokalplan for ejendommene.


Kommuneplanramme 12.B10 - Boligområde syd for Viborgvej/Gl. Landevej

Området skal anvendes til boliger med åben-lav karakter. Det skal være muligt at indpasse visse offentlige formål og erhverv, hvis de ikke er til gene for omgivelserne, eller bryder med områdets karakter af boligområde.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Området er udpeget som område med middel og høj risiko for oversvømmelse ved ekstreme regnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 30, bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager med en højde på højst 8,5 meter. Der må højst etableres to boliger pr. matrikel.

Der skal etableres mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig og opholdsarealet skal være mindst 100 % af boligetagearealet.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 12.B10, hvad angår bebyggelsestype, bebyggelsesprocent, antal boliger pr. matrikel, parkeringskrav samt størrelse på opholdsareal. Projektet på Fynsgade 97 overskrider endvidere bygningshøjden. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvis det ansøgte skal imødekommes. Ses projektet som et samlet projekt har det en størrelse, der gør det lokalplanpligtigt.


I rammeområde 12.B10 er der udpræget åben-lav bebyggelse, og området fremstår som et meget homogent villakvarter. Forvaltningen vurderer, at de skitserede projekter i arkitektonisk udtryk er tilpasset området med åben-lav karakter. De forskudte bygningskroppe og varierede udtryk på de forskellige facader får bygningerne til rent arkitektonisk at fremtrå som to meget store villaer og ikke som etagebyggeri i traditionel forstand. Dog er det meget store bygninger i forhold til de omkringliggende ejendomme. Dette gør, at byggeriet bliver tæt, og udendørs opholdsarealer især til boligerne på 1. sal bliver små. Ydermere vil henholdsvis seks og fire boliger på de to grunde generere ind- og udkørsel mere end de to boliger, der findes på ejendommene i dag. Hvis ansøgningen imødekommes, vurderer forvaltningen, at projektet på Fynsgade 94 bør reduceres til fire boliger for at give mere luft til parkering- og udendørs opholdsarealer.


Da ny planlægning i området ifølge kommuneplanen skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, vurderer forvaltningen, at der hvis ansøgningen imødekommes, bør tages stilling til, hvorvidt der i hele rammeområdet skal gives mulighed for etagebyggeri, eller om det kun skal være på de to matrikler eller for eksempel kun langs Viborgvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny kommuneplan planlægning for det ansøgte
at Byplanudvalget i så fald beslutter, om der i hele rammeområde 12.B10 skal gives mulighed for etagebyggeri, eller om det kun skal være på de to matrikler eller for eksempel kun langs Viborgvej,
at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gennemføres ny lokalplan for projekterne, eller disse skal gennemføres med dispensation til byggeloven for så vidt angår bygningshøjden, og i så fald at projektet på Fynsgade 94 reduceres til 4 boliger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

 • Ansøgning om ny planlægning Fynsgade 94 og 97
 • Arkitektskitser Fynsgade 94 og 97
 • Illustration af Fynsgade 94 97
 

97. Ny planlægning for Townhouses på Søndergade 21-23 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-21 Sagsbehandler: Mette Møller  

Ny planlægning for Townhouses på Søndergade 21-23 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsættelse af ny planlægning, for Townhouses i fire etager på matrikel nr. 685 og 685a Herning Bygrunde, Herning, beliggende Søndergade 21-23 i Herning.


Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på ejendommen med henblik på nybyggeri. Matriklerne udgør et samlet areal på cirka 503 m2. Det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.


Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget igangsætter ny planlægning for at muliggøre projektet.

Sagsfremstilling

Projektet

Det udarbejdede skitseforslag består af alt 5 Townhouses i 4 etager med kælder i den sydlige del af Søndergade. Boligerne har indgang fra Søndergade og fra Smedegades p-plads, hvor der også er 5 parkeringspladser i forbindelse med boligerne.


Mod Søndergade vil der være overdækket indgang i gadeplan, samt en indeliggende altan på tagetagen i forbindelse med et orangeri. Mod Smedegades p-plads vil der være en gårdhave i stueplan, og en udhængende altan på første sal.


Bebyggelsens facade er 12 m. høj og bygningen er 15 m. høj op til tagryg. Forvaltningen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at den samlede bebyggelsesprocent vil blive cirka 240.Situationsplan for projektet


Snit af bygningen set syd mod nordEksisterende plangrundlag

Kommuneplanramme 11.C6

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.C6 - Centerområde Karreen Søndergade, Østergade, Smedegade. Kommuneplanrammen differencierer mellem om bebyggelsen ligger i nord mod gågaden eller i syd mod banegården, i rammeområdet. Skitseforslaget ligger i den sydlige del af kommuneplanrammen.

For området, hvor der ønskes opført Townhouses, gælder det for bebyggelsen blandt andet at:

 • Der skal være butiksformål i stueetagen
 • Der må være boliger fra første sal og op
 • Bebyggelsen må højst være 3 etager og 12 m. høj


For hele ramme området gælder det blandt andet at:

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 300, og
 • Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageantal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.Lokalplan nr. 0.15.1

Området er omfattet af lokalplan nr. 0.15.1 for en del af karreen Smedegade-Sølvgade-Søndergade-Østergade, Herning Bymidte fra 1985. Lokalplanen er delt op i fem delområder, hvor området der ønskes at opfører townhouses i, ligger i delområde V. For delområde V gælder det blandt andet at:

 • Bebyggelsens stueetage kun må indrettes til butikker
 • Etagen over stueplan kan anvendes til butikker, kontorer, liberale erhverv og boliger
 • Randbebyggelsen må max. bygges i 2,5 etage med en bygningshøjde på 12 m. og en max. husdybde på 10 m.
 • Randbebyggelsens tage udformes som symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35° og 45°.


For hele lokalplan området gælder det blandt andet at:

 • Bebyggelsesprocenten er 130 for hele lokalplanområdet
 • Kælder må ikke have loft beliggende mere end 0,80 m over terræn
 • Der skal indrettes udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsareal kan indrettes på flade tage eller på overdækkede gårdhaverVurdering

Det ansøgte projekt kan for så vidt bygningernes højde og bebyggelsesprocent, samt anvendelse i stueetagen ikke etableres på det gældende plangrundlag, men forudsætter et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og en ny lokalplan.


Det eksisterende byggeri overfor og nord for projektet er fra 1½ til 2½ etager. Mod syd på hjørnet af Søndergade og Sølvgade, og Banegårdspladsen, nordligere af Søndergade mod gågaden er bebyggelsen op til 4½-5 etager.

Forvaltningen vurderer, at projektets 4,½ etager vil passe ind på den sydlige del Søndergade, hvor den vil danne en god overgang fra Sølvgade til Søndergade, samt give et fint samspil med bygningshøjderne på Sølvgade/Banegårdspladsen i forhold til i dag.


Bebyggelsen i Søndergade har op mod gågaden butikker/erhverv i stueetagen, og boliger fra første sal og op. I den sydlige del af Søndergade på modsatte side af projektområdet, samt på Dalgasgade er der boliger fra stueplan og op, hvor nogle boliger også har høj kælder. Forvaltningen vurderer, at opførsel af Townhouses i den sydlige del af Søndergade vil passe ind i nærområdet, og vil danne en sammenhæng til boligerne på modsatte side af Søndergade samt langs Dalgasgade.


Forvaltningen vurderer, at der i en eventuel lokalplanproces, vil være behov for fokus på at sikre boligernes arkitektoniske indpasning i lokalområdet.


Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ny planlægning for Townhouses på Søndergade i Herning på ovennævnte vilkår.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt med fokus på sikre boligernes arkitektoniske indpasning i lokalområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der igangsættes planlægningsarbejde med mulighed for etageboliger og rækkehuse. Kravet om erhverv i stueetagen fastholdes.

Bilag

 • Townhouses Søndergade 21-23 forslag 02
 

98. Strategi for produktion af vedvarende energi

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Strategi for produktion af vedvarende energi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

I den gældende kommuneplan for Herning Kommune er det indskrevet, at kommunens energiforbrug skal være 100 % forsynet af vedvarende energi i 2050. For at kunne opfylde den målsætning er det en forudsætning, at der produceres og forbruges mere vedvarende energi i kommunen.


Derfor blev det i budgetforliget besluttet at lave en strategi for produktion af vedvarende energi der skal virke for at Herning Kommune bliver selvforsynende med vedvarende energi. Desuden skal strategien sikre at der foretages en samlet planlægning for vedvarende energianlæg i modsætning til enkelt sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Status på vedvarende energi i Herning Kommune

Ifølge den seneste opgørelse af det samlede energiforbrug i Herning Kommune, udgjorde andelen af vedvarende energi produceret i Herning Kommune 50,4 % dog 52 % hvis el-import af vedvarende nergi medregnes. Der er derfor et behov for at producere mere vedvarende energi i kommunen, hvis kommunens energiforbrug skal være dækket af 100 % vedvarende energi.


Figur 1: Andel vedvarende energi (Global); VE-andelen i det udvidede endelige energiforbrug (EU’s beregningsmåde). Beregnet ud fra mængden af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug.


Den vedvarende energi der produceres i Herning Kommune, kommer fra kilderne biomasse, vindenergi, solenergi, biogas, jordvarme, geotermi og vandkraft.


Figur 2: Vedvarende energikilder der producerer energi i Herning Kommune


Da kommunen oplever stor interesse for at opstille vindmøller og solcelleanlæg, forventes det at omstillingen til vedvarende energi i Herning Kommune primært kommer til at ske via de to energikilder. Herning Kommune har også interesse i, at omstillingen sker med større bidrag fra andre relevante teknologier.


Strategi for produktion af vedvarende energi

Byplanudvalget drøftede 2. juni 2020 et forslag fra forvaltningen om at udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi. Her blev det besluttet, at der skal fastsættes et ambitiøst og realistisk måltal for produktion af vedvarende energi, og at Byplanudvalget er positive overfor flere vindmøller og solceller, hvor der kan skabes lokal opbakning til projekterne.


Solcelleanlæg og vindmøller optager meget areal og påvirker omgivelserne betydeligt, og der er mange hensyn, der skal tages højde for og indarbejdes i planlægningen. Det strategiske arbejde med vedvarende energi skal sikre en samlet fysisk planlægning af anlæg til produktion af vedvarende energi. En samlet planlægning vil give Herning Kommune mulighed for, at sikre den bedst mulige sammensætning af projekter med afvejning af de mange hensyn, der skal tages. Det er forvaltningens vurdering, at denne fremgangsmåde vil skabe de bedste forudsætninger for lokal opbakning og ejerskab, hvilket er en forudsætning for at et projekt kan vedtages.


Figur 3: Hensyn der skal tages, når der planlægges for vedvarende energianlæg.


I forhold til de beskrevne hensyn i ovenstående figur har forvaltningen en forventning om, at der kan laves en afvejning af disse hensyn i forbindelse med den senere konkrete behandling af projekter, men at der også kan være projekter hvor der skal prioriteres imellem hensynene. Det kan for eksempel være muligheden for placering af vindmøller i skov, inden for landskabsudpegninger eller vindmøller på over 150 meter, hvor staten er myndighed. For solceller skal det vurderes om disse kan opstilles på kulstofholdige jorde (lavbundsarealer), i sammenhæng til landskabsudpegninger. For projekter generelt skal det vurders om disse kan placeres i nærheden af byer, og om disse må medvirke til at fastlægge byvækstgrænser, for eksempel for landsbyer.


Målsætninger

 • at der i kommunen skal kunne produceres vedvarende energi til at dække kommunens samlede energiforbrug.
 • at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune.


Der skal produceres 1.469.445 MWh mere vedvarende energi om året, hvis kommunens samlede energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Det svarer til at der skal tilsluttes ca. 1936 hektarer solceller eller ca. 137 vindmøller af samme type som er opstillet ved St. Soels (3,6 MW). Tallene er beregnet på baggrund af den nyeste opgørelse af energiforbruget i Herning Kommune fra 2018. Det fremtidige energiforbrug vil naturligvis ændre sig som følge af befolkningsudvikling, produktionsudvikling og energispareinitiativer.

Opgørelsen af energiforbrug fra 2018 viser at vedvarende energi udgjorde 82,4 % af forbruget til el- og varmeforsyningen. Derved skal der opstilles ca. 354 hektarer solceller eller cirka 25 vindmøller eller en kombination af disse, for at el- og varmeforsyningen er dækket fuldstændigt af vedvarende energi.


Målsætningerne kan naturligvis opnås med bidrag fra andre vedvarende energikilder. For eksempel er der et uudnyttet potentiale for biogas produktion i Herning Kommune. Eksemplerne ved solceller og vindmøller er nævnt, da det er forvaltningens forventning, at det er de kilder der primært vil bidrage til øget produktion af vedvarende energi i Herning Kommune.

Udviklingen indenfor vedvarende energi går meget stærkt, derfor anbefaler forvaltningen at strategien revideres hvert 4. år, så det sikres at strategien er dynamisk og følger med udviklingen. Yderligere laves der en status, hver gang et nyt energiregnskab er udarbejdet for Herning Kommune. Ud fra et opdateret energiregnskab vil det være muligt at korrigere i strategien.


Særligt om transport

Transport udgør en betydelig del af energiforbruget i Herning Kommune. En større produktion af el kan ikke for nuværende overføres direkte til transportsektoren. Det vil kræve udvikling af teknologi og infrastruktur, som for eksempel flere el-biler og ladestandere, og fremskridt i power-to-X teknologi. Den udvikling ligger ikke i Herning Kommunes hænder alene, men vi kan være med til at skabe forudsætningerne. En af de forudsætninger er, at den nødvendige vedvarende energi er tilgængelig.


Særligt om biomasse

Af energiregnskabet fra 2018 fremgår det at biomasse udgør 80 % af den vedvarende energi i Herning Kommunes energiforbrug. Nationalt og internationalt diskuteres det, om afbrænding af biomasse kan regnes som CO2-neutralt og dermed som en vedvarende energikilde. For nuværende har biomasse status som vedvarende energi og medregnes derfor også som vedvarende energi i Herning Kommunes energiregnskab.


Processen

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes et debatoplæg, som indkalder forslag til vedvarende energiprojekter, og at debatfasen derved fungerer som ansøgningsrunde. Dermed sker planlægningen for disse projekter ved en samlet proces frem for ved enkelt sagsbehandling. Ansøgningsrunden har til formål, at sikre at mindre egnede projekter ikke kommer til at spærre for projekter som i større grad kan medvirke til at opnå den samlede målsætning. Debatoplægget skal også indkalde forslag og ideer fra offentligheden til det videre planlægningsarbejde med vedvarende energi.

I forbindelse med debatoplæg og det efterfølgende arbejde med temaet, vil der være et særligt fokus på borgerinddragelse. Borgerinddragelse skal være med til at sikre lokal opbakning til de projekter der skal vedtages.

På baggrund af den indledende ansøgningsrunde forventes det, at der fremadrettet skal tages løbende stilling til nye projekter når Herning Kommune modtager disse. Dette kan ske på samme måde som ved de løbende orienteringer om status på bæredygtighedsarbejdet og medvirke til at sikre god fremdrift i realiseringen af ny vedvarende energi.

På et kommende Byplanudvalgsmøde præsenteres debatoplæg samt en samlet tidsplan for processen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at strategien for produktion af vedvarende energi tager udgangspunkt i en målsætning om, at Herning Kommune bliver
selvforsynende med vedvarende energi i 2050.
at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune
at der indkaldes projektforslag til produktion af vedvarende energi i en ansøgningsrunde, hvor dette ligger til grund for en efterfølgende løbende behandling af indkomne projekter.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, med en målsætning om at blive minimum selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

 

99. Byplanudvalgets arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Byplanudvalgets arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide og Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Arbejdet med bæredygtighed og FNs verdensmål er en vigtig og integreret del af arbejdet med den stratgiske og fysiske planlægning Herning Kommune. Denne sag sætter fokus på igangværende sager med et særligt potentiale:

 • Arkitekturens Dag - nye forbindelser til natur
 • Tæthed i boligbyggeriet
 • Tangsøparken i Hammerum

Derudover indeholder sagen en status på arbejdet med bæredygtige tiltag og fokus på FNs verdensmål inden for vedtagne lokalplaner, anlægsprojekter, områdefornyelse, kunstprojekt, udbud af arealer samt større, tværgående projekter. Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arkitekturens Dag

Den første mandag i oktober fejres Arkitekturens Dag over hele landet. Temaet for Arkitekturens Dag i 2021 er ”Nye forbindelser til natur” og sætter fokus på, hvordan arkitektur i alle skalaer både mentalt og fysisk kan skabe forbindelser til naturen. Temaet har tæt sammenhæng med to af Byplanudvalgets udvalgte verdensmål: 3 – Sundhed og Trivsel samt 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

I Herning Kommune er der tradition for at fejre Arkitekturens Dag med præmiering af byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Forvaltningen anbefaler, at denne fejring fastholdes og suppleres med andre arrangementer / initiativer med udgangspunkt i temaet ”Nye forbindelser til natur”. Herning Kommune er i gang med en lang række planer og projekter med fokus på forbindelser til naturen. For eksempel:

 • ”Ålandet” som sigter mod at give adgang til og aktivere den næsten 100 km lange naturlige blå/grønne infrastruktur langs Skjern Å.
 • ”Sydbyen” der blandt andet har til formål at styrke forbindelsen mellem Herning bymidte og naturområdet Knudmosen
 • ”Det blå rum” ved Fuglsang sø, der blev indviet i juni 2021, er støttepunkt for både organiseret og uorganiseret idræt og friluftsliv ved søen.


Alle disse projekter har potentiale for at inddrage borgerne i både planlægning, afvikling og deltagelse af arrangementer. Det kan styrke det lokale ejerskab til natur- og fritidsområdernes brug og udvikling.


Temaet ”Nye forbindelser til natur” har også potentiale for at understøtte en allerede igangværende udvikling i vores natursyn. Naturtyperne hede og mose har tidligere været forbundet med fattigdom og en fortælling om, at naturen skulle overvindes og tæmmes for at skabe en positiv samfundsudvikling. I den modernistiske byplanlægning har der været fokus på modsætningen mellem by og natur, og byens grønne arealer har ofte været planlagt og plejet med en særlig form eller et særlig udtryk for øje. Med udgangspunkt i en bæredygtig dagsorden står vi over for en udvikling, hvor landskab, biodiversitet, bosætning, rekreation og erhvervsudvikling i højere grad sameksisterer, beriger hinanden, og har potentiale for at give større variation og kvalitet i vores omgivelser.


I den blå-grønne ring omkring Herning er der gode muligheder for at udnytte landskabets potentialer til at skabe nye forbindelser til naturen. Det er et af de temaer der skal udfoldes, når vi med afsæt i Herning Kommuneplan 2021-2032 i den kommende planperiode skal sætte fokus på natur i byen og de bynære arealer.


Tendens – større tæthed i byggeriet

Der er stor efterspørgsel på arealer til tæt-lavt byggeri og åben-lavt byggeri på små grunde, som alternativ til åben-lav på store grunde (minimum 700 m2). Den nye kommuneplan giver derfor mulighed for at opføre tæt-lav boliger samt åben-lav boliger på små grunde inden for en række rammeområder.


Byplanudvalget har i 2021 igangsat 8 nye lokalplaner med mulighed for tæt-lavt byggeri. Med undtagelser af det store byudviklingsområde ved Tangsøparken i Hammerum ligger alle arealer inden for kommuneplanens rammer. I forhold til en bæredygtig byudvikling er det positivt, at der ikke inddrages yderligere arealer til byggeri. I lokalplanerne vil forvaltningen have fokus på, at der så vidt muligt skabes attraktive og bæredygtige boligområder med adgang til grønne uderum, fællesskaber og gode stiforbindelser.

For at begrænse arealforbruget anbefaler forvaltningen, at der fremadrettet er fokus på de bæredygtige perspektiver i fortætning af allerede planlagte områder samt transformation af områder, for eksempel fra erhverv til blandede byformål med boliger, butikker med mere.


Tangsøparken – fokus på bæredygtighed og verdensmål

På Byplanudvalgets møde i august 2020 blev det besluttet, at der i løbet af de næste 4 år igangsættes 3-5 nye bybygningsprojekter, som skal have et særligt fokus på, at der kan opstå nye sociale fællesskaber, optimerede muligheder for bevægelse og motion samt nem adgang til naturen.

Forvaltningen anbefaler, at området ved Tangsøparken bliver et af disse områder, da der er potentiale for at arbejde fokuseret med social bæredygtighed, grønne og blå uderum samt forbindelser til naturen. Planen kan både indeholde etage-, tæt-lav- samt åben-lav boliger og er dermed en mulighed for at arbejde med, hvordan vi gennem planlægningen kan skabe kvalitet i disse boligformer.

Der vil i samarbejde med Herning Vand blive udarbejdet en helhedsplan for en bæredygtig håndtering af regnvand i området. Helhedsplanen skal udmøntes i en række konkrete løsninger for bæredygtig håndtering af regnvand.


I planerne og de konkrete projekter i Tangsøparken vil der blive arbejdet med tre af Byplanudvalgets udvalgte verdensmål: 3 – Sundhed og Trivsel, 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 13 – Klimaindsats.


Status – planer og projekter med fokus på bæredygtighed og verdensmål - første halvår 2021


Lokalplaner

Byplanudvalget har behandlet en række lokalplaner til endelig vedtagelse, der danner ramme for lokale klimatilpasningsprojekter og offentligt, bæredygtigt byggeri:

 • Lokalplan for regnvandsbassin og rekreativt grønt område ved Ege Tæpper i Birk
 • Lokalplan for regnvandsbassin ved boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
 • Lokalplan for offentlige formål ved Kollundvej i Lind – mulighed for at opføre bæredygtigt byggeri til ny daginstitution
 • Lokalplan for solcelleanlæg ved Gindeskovgård i den nordlige del af Herning Kommune


Anlægsprojekter

I anlægsprojekterne i bymidten er der fokus på at minimere ressourceforbruget ved anlæg og drift ved:

 • Genbrug af materialer – granitbænke, flækker fra gågaden med mere.
 • Opsamling af regnvand til vanding af bede
 • Krav om reduktion af CO2 udledning ved produktion og udlægning af asfalt ved renovering af Mindegade i Herning.


Områdefornyelse

 • En gruppe borgere fra Kibæk har været i Varde og Esbjerg for at få inspiration til projekter, der understøtter områdefornyelsens mål om en grøn by med fællesskab og forbindelser.


Kunst

Herning Kommune er med i et tværkommunalt kunstprojekt med kunst på gavle med inspiration i FNs verdensmål med et værk i Herning og tre værker i landsbyer. I Herning skal der arbejdes med verdensmål nr. 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), i Skarrild er det nr. 7 (Bæredygtig energi), i Sinding-Ørre verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed), og i Timring er det verdensmål nr. 13 (Klimaindsats).


Udbud

 • Byplanudvalget har anbefalet, at et område til etageboliger ved Fuglsang sø skal udbydes efter kriterier med fokus på både bæredygtighed og arkitektur.
 • Udbud af storparceller ved Gjellerup gamle skole med fokus på social bæredygtighed.


Tværgående projekter

 • Planafdelingen er med i projektgruppen, der arbejder med klimahandlingsplanen i DK2020 regi. – Det berører emner inden for planlægningen som mobilitet, energiplanlægning, arealanvendelse, og muligheder for synergi og helhedsperspektiver.
 • Herning Kommune deltager i konkurrencen ”DKs vildeste kommune”, hvor planafdelingen er repræsenteret i projektgruppen – initiativet har en god sammenhæng til nogle af de indsatser, der skal løftes i planlægningen som implementeringen af Grønt Danmarkskort og det kommende arbejde med bynatur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager status på arbejdet med bæredygtighed og FNs verdensmål i planarbejdet til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til efterretning

 

100. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann, Thomas Frydensbjerg, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 1. februar 2021, pkt. 11 er der gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2021 fra den 21. april til den 16. juni 2021, samt afholdt informationsmøde for landsbyer og relevante centerbyer (med færre end 4.000 indbyggere, jf. vilkår nedenfor).


Forvaltningen har modtaget i alt 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse og 6 ansøgninger om støtte til nedrivning. Ansøgningerne er vurderet iht. Byfornyelsesloven og behandlet nedenfor.


Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte til i alt 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager jf. nedenstående anbefaling.


Der anmodes desuden om anlægsbevillinger på 2.093.000 kr. til henholdsvis udgifter til landsbyfornyelse samt tilsvarende statsrefusion i 2021.


Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse 2021

I finanslovsaftalen for 2021 er aftalt en ekstraordinær indsats i landdistrikterne, som betyder at Herning Kommune har fået del i de i alt 261 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse 2021. Herning Kommunes statslige ramme i 2021 er på 2.093.000 kr. Med aftalen hæves den statslige refusionsprocent fra 60% til 80% for tilsagn, der gives i 2021. De 80% refusion vil også gælde for den restramme, som kommunen har fra tidligere år.


Landsbypuljemidlerne kan anvendes til byfornyelsesaktiviteter i kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere samt i det åbne land. Det vil sige, at aktiviteter i byerne Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.


På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021, pkt. 11 blev det besluttet, at der inden for Byfornyelseslovens rammer kan gives tilskud til aktiviteter, der er omfattet af pkt.1-6 og på baggrund af frivillige aftaler:


1. Opkøb af ejendomme

 • Opkøb af nedslidte bolig- og erhvervsejendomme, med henblik på nedrivning eller bygningsfornyelse.


2. Nedrivning

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger, bygget før 1960 - tilskud kan gå op til 100%.
 • Frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger - tilskud kan gå op til 100%.
 • Tvangsnedrivning af boliger og erhvervsbygninger, der har været anvendt til ophold, hvis der samtidig kan ske kondemnering.

3. Bygningsfornyelse

 • Udlejningsboliger. Udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme, bygget før 1960 – tilskud kan gå op til 100%.
 • Ejerboliger. Udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960. Tilskud maks. 50%, dog 75 %, hvis bygningen er bevaringsværdig.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger. Tilskud normalt op til 50%, med mulighed for op til 100%, hvis det er nødvendigt.


4. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund

 • Kun, hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter byfornyelsesloven.

5. Oprydning

 • Oprydning på private beboelsesejendomme, opført før 1960. Kun hvor der kan indgås frivillig aftale.

6. Kondemnering m.v.

 • Udgifter til bygningsundersøgelser og til genhusningsudgifter.


Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse af hhv. boliger og forsamlingshuse (eller bygninger med lignende anvendelse) samt 6 ansøgninger om støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger eller driftsbygninger.


Der er foretaget en overordnet vurdering af ansøgningerne i forhold til, om Byfornyelseslovens krav er opfyldt. Nogle af de ansøgninger, der opfylder Byfornyelsesloven krav til støtte mangler oplysninger om f.eks. ejer/lejerstatus, yderligere økonomiske oplysninger mv., som skal indhentes forud for et endeligt tilsagn.


Anbefaling

Det anbefales, at der gives foreløbigt tilsagn i henhold til nedenstående, og at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på den baggrund, når evt. supplerende oplysninger til ansøgningerne er indhentet.

Det anbefales, at ansøgningerne om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme (bevaringsværdi 1-4) meddeles tilsagn om støtte på 75% af det ansøgte beløb, og at øvrige ansøgninger om støtte til istandsættelse samt ansøgninger om støtte til nedrivning meddeles tilsagn om støtte på 50% af de ansøgte beløb. Dette er den generelle anbefaling og i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis på området.


I henhold til Byfornyelsesloven kan der dog gives tilsagn om støtte på op til 100 % ved nedriviningsager samt ved istandsættelse af forsamlinghuse, hvis det er nødvendigt.

Ved nedrivningssager, hvor der gives 100 % i støtte, skal en evt. værdistigning modregnes tilskuddet. Værdistigningen fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af handelsværdien på afslutningstidspunktet.


Ansøgninger om støtte til istandsættelse

Se Bilag A (fotos, istandsættelsesansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornylsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte (inkl. moms)

Procentvis støtte

Søndergade 1. Sdr. Felding

Bolig (udlejning)

1914

Istandsættelse af facade, indgangsparti mv.

Opfyldt

150.000 kr.

112.500 kr.

75%

Bredgade 78, Haderup

Forsamlingshus el. lign

1960

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.074.500 kr.

537.250 kr.

50%

Møllevænget 19, Kibæk

Forsamlingshus el. lign.

1900

Udskiftning af tag

Opfyldt

557.500 kr.

418.125 kr.

75%

Halkjærvej 8, Ørnhøj

Forsamlingshus el. lign.

1977

Ny adgangstrappe (tilgængelighed)

Opfyldt

136.469 kr.

68.235 kr.

50%

Vestervænget 2, Ørnhøj

Bolig

1935

Udskiftning af tag, indgangsparti mv.

Opfyldt

350.000 kr.

175.000 kr.

50%

Voulundgårdvej 21, Herning

Staldbygning

1906

Udskiftning af tag

*Ikke opfyldt

355.250 kr.

0

0

Troldbjergvej 12, Simmelkær

Forsamlinghus el. lign.

1945

Uskiftning af tag på tilbygning

Opfyldt

171.032 kr.

85.516 kr.

50%

Nøvlingholmvej 4, Vildbjerg

Bolig

1822

Uskiftning af tag (stråtag)

Opfyldt

520.000 kr.

390.000 kr.

75%

Brandevej 4, Fasterholt

Forsamlingshus el. lign.

1953

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.232.519 kr. *(eks. moms)

616.260 kr. *(eks. moms)

50%

Grønlundvej 34, Fasterholt

Bolig (udlejning)

1913

Istandsættelse af facade mv.

Opfyldt

300.000 kr.

150.000 kr.

50%

I alt

4.847.270kr.

2.552.886 kr.*Voulundgårdvej 21 opfylder ikke Byfornyelseslovens krav om, at den pågældende ejendom/bygning skal være i anvendelse til bolig (udbygninger, stalde mv. er ikke omfattet).


*Ved forsamlingshuse og lign. anvendelse, der er momsregistreret skal støtten tildeles eks. moms.


Ansøgninger om støtte til nedrivning

Se Bilag B (sagsnotater, nedrivningsansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornyelsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte

(inkl. moms)

Procentvis støtte

Gammel Landevej 11, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1940

Nedrivning

Opfyldt

175.000 kr.

87.500 kr.

50%

Røddingvej 7, Vildbjerg

Tidligere driftsbygninger

1928, 1916, 1979

Nedrivning

Opfyldt

174.050 kr.

87.025 kr.

50%

Skjernvej 74, Herning

Tidligere driftsbygninger

1916, 1969

Nedrivning

Opfyldt

168.750 kr.

84.375 kr.

50%

Teglværksvej 16, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1930

Nedrivning

Opfyldt

1.409.375 kr.

704.688 kr.

50%

Vildbjergvej 11, Sørvad

Tidligere landsbrugsbygninger

1948

Nedrivning

Opfyldt

69.146 kr.

34.573 kr.

50%

Ørnhøjvej 2, Vind

Tidligere erhvervsbygning (garageanlæg)

1959

Nedrivning

Opfyldt

112.500 kr.

56.250 kr.

50%

I alt

2.108.821 kr.

1.054.411 kr.
Økonomi

På Byrådsmøde den 21. januar 2020, pkt. 4 blev der frigivet anlægsbevillinger på henholdsvis 3.689.000 kr. til udgifter samt 2.041.000 kr. til indtægter fra statsrefusion, baseret på 60% i refusion, på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.


I 2021 kan Herning Kommune få yderligere 2.093.000 kr. i statsrefusion, og det er muligt at få 80% af udgifterne refunderet. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 2.093.000 kr. til landsbyfornyelse samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling til refusion på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020. Herning Kommunes egenfinansiering kan afholdes inden for den på stednummeret afsatte anlægsbevilling, blandt andet på grund af forhøjelse af refusionsandelen.


Med muligheden for at få 80% statsrefusion i 2021 udgør Pulje til landsbyfornyelse, efter tidligere bevilligede tilskud, i alt 4.822.000 kr. (udgifter). Heraf kan Herning Kommune få i alt 3.858.000 kr. i refusion (indtægter). Derudover er der et restbeløb på 578.000 kr. (udgifter - ingen refusion), som kan anvendes til formålet, og puljen vil dermed være på i alt 5.400.000 kr.


Det samlede ansøgte beløb til Pulje til landsbyfornyelse 2021 udgør i alt 6.956.091 kr. Det er forvaltningens anbefaling, at der meddeles tilsagn om støtte på i alt 3.607.297 kr. jf. ovennævnte.

Der er dermed, efter de anbefalede tilsagn om støtte, fortsat 1.793.000 kr. på stednr. 015097 Pulje til landsbyfornyelse 2019-2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler foreløbigt tilsagn om støtte til 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager iht. anbefalingen,
at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på baggrund af supplerende oplysninger til ansøgningerne,
at der til statsrefusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020, og
at der til landsbyfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på samme stednr., finansieret af statsrefusion til projektet.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der meddeles foreløbigt tilsagn om støtte til 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager iht. anbefalingen

Forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på baggrund af supplerende oplysninger til ansøgningerne,

Der meddeles statsrefusion til anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020, og

Der meddeles landsbyfornyelse til anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på samme stednr., finansieret af statsrefusion til projektet.


Lone Børlum kan ikke tiltræde, at der meddeles tilsagn til Søndergade 1, Sdr. Felding, Vestervænget 2. Ørnhøj sam Grønlundvej 34, Fasterholt


Udvalget er enige om, at alle forsamlingshuse tildeles 100% støtte til tagudskiftninger


Udvalget ønsker afklaring på støttetilsagnene senest 1. november 2021, og der iværksættes hurtigst muligt derefter ny ansøgnings runde på evt. ikke brugte midler.


Anders Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag

 • Bilag A_fotos istandsættelsesansøgninger
 • Bilag B_sagsnotater
 

101. Detailhandelsanalyse for Herning Kommune

Sagsnr.: 01.00.05-P10-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Detailhandelsanalyse for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse. Analysen dækker hele kommunen med fokus på dagligvarer, udvalgsvarer, nethandel og konsekvenser ved ændringer af den nuværende detailhandelsstruktur. Analysen tager udgangspunkt i omsætningstal for 2019 og 2020 og beskriver dermed også Covid-19 pandemiens umiddelbare betydning for detailhandlen.


Generelt er detailhandelen i Herning Kommune i en stabil og god udvikling. Analysen indikerer, at den nuværende detailhandelsstruktur er robust, også efter Covid-19. Den beskriver også, at der er mulighed for udvidelser ved aflastningscentrene i Herning, hvis dette gøres balanceret i forhold til, at fastholde fortsat gode udviklingsmuligheder for detailhandelen i Herning bymidte.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for kommunens detailhandel, jfr. bilaget. Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende detailhandel og konsekvenserne ved forskellige justeringer af den eksisterende detailhandelsstruktur. Analysen tager udgangspunkt i detailhandelsbutikkernes omsætningstal for 2019 og 2020 og baserer sig primært på direkte kontakt til og oplysninger fra de konkrete butikker.


Analysens formål er at medvirke til at øge vidensgrundlaget om handelslivets udvikling, i forhold til at sikre, at der med kommunens detailhandelsplanlægning kan sikres tilstrækkeligt med arealer til detailhandel. Hovedkonklusioner fra analysen er gengivet i de følgende afsnit.


Handelsbalance

Herning Kommune har overskud på handelsbalancen. Det vil sige at Herning Kommune tiltrækker handel fra nabokommunerne. Analysen viser et overskud på ca. 4 % i 2019. Især Herning Bymidte og Herning Centret tiltrækker kunder fra et regionalt opland. Det er særligt de store butikker, der har positiv betydning for handelsbalancen. Herning Kommunes geografi har ligeledes betydning for handelsbalancen da især dagligvare købes lokalt nær bopælen. I Herning Kommune er der i nogle center- og landsbyer kortere til dagligvarebutikker uden for kommunen, hvilket påvirker handelsbalancen når disse tilvælges frem for butikker inden for kommunen.


Den generelle udvikling

Herning Kommune følger de nationale tendenser fra de sidste 5-10 år med et svagt fald i antallet af detailhandelsbutikker, samtidigt med at der sker en stigning af antallet af forretninger inden for kundeorienterede serviceerhverv og restaurationer. Det forventes, at den nuværende fordeling mellem butikker, serviceerhverv og restaurationer også vil være gældene for de kommende år. Dog på kort sigt påvirket af konsekvenserne fra Covid-19, som har betydet virksomhedslukninger i stort set alle brancher.


Det samme gør sig gældende for nethandel hvor Herning Kommune ligeledes følger de nationale tendenser.


Det vurderes, at der er en god dækning med lokal dagligvareforsyning. Ved indkøb i bil bor 86 % af borgerne inden for 5 minutter fra nærmeste butik, ved cykel 72 % og til fods 22 %. Dagligvarebutikker har i bymidter positiv effekt for udvalgsvarebutiker, specialbutikker og de kunde orienterede service erhverv.


Effekter af Covid-19

Omsætningen er overordnet steget med ca. 7 % fra 2019 til 2020. Sammenholdt med forventningerne til den generelle udvikling i detailhandlen over de seneste år er dette på højde med udviklingen på nationalt plan. Især dagligvarebutikkerne har medvirket til at sikre omsætningsstigningen. Hvor beklædning modsat oplevede en markant nedgang i omsætningen under Covid-19 med et fald på ca. 25 % fra 2019 til 2020. Nedenstående figur viser den nationale udvikling i detailhandlen over de seneste 20 år, og tydeliggør hvordan Covid-19 i 2020 har påvirket de forskellige brancher i detailhandlen.


Figur 1 Mængdeindeks, omsætning i dansk detailhandel


Tomme butikker i Herning bymidte

Ved analysens udarbejdelse var der i Herning bymidte kortlagt 17 tomme lokaler, der egner sig til detailhandel eller kundeorienteret service. Det svarer til en tomgangsprocent på ca. 6 %, hvilket er forholdsvist lavt sammenlignet med andre byer af samme størrelse. Dog ligger 11 af lokalerne på en forholdsvis kort strækning på Bredgade, hvilket indikerer et behov for aktivering af de ledige lejemål. En mere detaljeret gennemgang af lokalerne kan findes i rapporten. Generelt er der på landsplan en høj tomgangsprocent, hvor det i start 2020 er på det højeste niveau siden 2003.


Særligt ved placering af nye dagligvarebutikker

Dagligvarer købes fortrinsvist lokalt nær bopælen, herunder ifm. pendling, og det vurderes derfor, at nye dagligvarebutikker vil hente langt størstedelen af deres omsætning fra nærliggende dagligvarebutikker. Men dagligvarebutikker er også vigtige ankerbutikker, der generer kundestrøm til fordel for det øvrige nærliggende handelsliv. Etablering af nye dagligvarebutikker i bymidterne vil få positiv effekt for specialbutikkerne og de kundeorienterede serviceerhverv, særligt hvis dagligvarebutikkerne får placeringer centralt i bymidterne. Placering af nye butikker uden funktionel sammenhæng med det øvrige handelsliv, vil medføre udflytning af kundestrøm og et afledt omsætningstab i specialbutikkerne og de kundeorienterede serviceerhverv i de eksisterende bymidter. Det vurderes at en placering af for eksempel en discountbutik uden for en bymidte kan medføre en afledt nedgang i udvalgsvareomsætningen på op mod 3. mio. kr. samlet for de udvalgsvarebutikker som ligger i bymidten. En gennemsnitligt udvalgsvarebutik omsætter for ca. 1,5 mio. kr. Dette betyder, at især små bymidter påvirkes af en udflytning af en dagligvarebutik når nedgangen i omsætningen skal fordeles blandt de eksisterende udvalgsvarebutikker.


Minimumsbutiksstørrelser

En række aflastningsområder i Herning Kommune er i dag omfattet af en minimumsbutiksstørrelse på 1.500 m2. Dette for at sikre, at der ikke placeres butikker i aflastningsområderne, som kan placeres i Herning bymidte eller Herning Centret. Minimumsstørrelsen sikrer en rollefordeling mellem de forskellige aflastningsområder i Herning. Det vurderes at der kan nedjusteres fra 1.500 m2 til 1.000 m2 uden, at det medfører væsentlig større konkurrence mellem aflastningsområderne, Herning Bymidte og Herning Centret. En yderligere justering til 750 m2 betyder en risiko for at butikker, der kan indpasses i Herning bymidte eller Herning Centret, eller som allerede findes i de to områder, vælger at placere sig i aflastningsområderne i stedet.


Med en lavere minimumsbutiksstørrelse er det sandsynligt, at der vil være markant større interesse for investeringer i aflastningsområderne, der i højere grad fremtidssikres.


Detailhandelsprojekter i Herning

Herning Kommune har det seneste år modtaget flere henvendelse omhandlende udvidelse af eksisterede detailhandelsområder. På den baggrund er der i detailhandelsanalysen foretaget vurderinger i forhold til fire projektområder som repræsenterer de generelle tendenser i forhold til udvidelsesmuligheder og ønsker.


Figur 2 Scenarier / projektområder i Herning


Scenarie 1: Absalonsvej

Herning Kommune har modtaget en konkret henvendelse om udvidelse af butik. Scenariet omhandler udvidelse af et eksisterende aflastningsområde uden at give mulighed for nye butikker. Det vil sige en modernisering af eksisterende virksomheder så de tilpasses nuværende detailhandelsmønstre med forsat større udvalgsvarebutikker. Reelt betyder udvidelsen, at de eksisterende butikker kan udvide med ca. 500 m2 hver. Detailhandelsanalysen viser at dette selv ved en fuld udnyttelse kun vil have lille betydning for de omkringlæggende detailhandelsområder herunder bymidter.


Generelt udledes fra scenariet, at mindre udvidelser af eksisterende butikker ikke har stor betydning for den eksisterende detailhandelsstruktur, og der derfor også andre steder som udgangspunkt kan ses positivt på modernisering og tilpasning til nuværende detailhandelsmønstre.


Scenarie 2: Engdahlsvej

Scenariet beskriver en udvidelse af aflastningsområdet i Herning med nye butikker. Med scenariet beskrives konsekvenserne ved at udvide det samlede aflastningsområde i Herning.


Der tages udgangspunkt i at området skal anvendes til udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i Herning bymidte. Detailhandelsanalysen viser at omsætningen primært vil blive hentet fra andre lignende butikker i Herning Kommune. En fuld udvidelse kan betyde omsætningsnedgang på 5-10 % for detailhandelsområderne nærmest projektområdet. For Herning bymidte vurderes det, at omsætningsnedgangen kun er på 1-2 %. Dette primært baseret på, at der er tale om butikstyper som ikke direkte er til stede i bymidten. Kun omkring 3 % af omsætningen forventes hentet uden for kommunen, heri ikke medtaget nethandel.


Scenarie 3: Industrivej Syd

Scenariet beskriver en udvidelse af et aflastningsområde til udvalgsvarebutikker som ikke direkte eller nødvendigvis kan identificeres som egentlig detailhandel. Det vil sige butikker som ligeledes handler som engros eller fungerer som webshops eller lignende.


Detailhandelsanalysen beskriver, at en udvidelse primært vil få lokal betydning. Dog præciseres ligeledes at fastlæggelsen af retningslinjer for, hvilke butikker der kan placere sig i området, er vigtige for at hindre der bliver tale om butikstyper som kan indpasses i bymidter. Dette er eksemplificeret med forslag til retningslinje i rapporten på side 58.


Omsætning vil primært blive hentet fra nethandlen og andre typer af virksomheder som ikke nødvendigvis er butikker. På baggrund af at der er tale om butikker som ikke er egentlige detailhandelsbutikker vil en udvidelse få mindre lokal betydning en normalt.


Scenarie 4: Silkeborgvej

Scenariet beskriver en omdannelse af et eksisterede detailhandelsområde med en blanding af udvalgsvarebutikker, herunder nogle med særligt pladskrævende varer og andre virksomhedstyper til et egentligt aflastningscenter.


Detailhandelsanalysen viser, at selvom der er lavet en udvidelse af det egentlige detailhandelsareal, så har udvidelsen kun mindre betydning for de omkringliggende detailhandelsområder. Med en forskydning på kun 1-2 % for de andre områder.


Forvaltningens anbefalinger

Det er forvaltningens vurdering, at modernisering af eksisterende butikker gennem mindre udvidelser kan foretages uden væsentlige konsekvenser for den eksisterende detailhandelsstruktur. Dette gør sig gældende for både scenarie 1 og 4.


Dermed er det også forvaltningens vurdering, at der på baggrund af beskrivelserne fra scenarie 1 på Absalonsvej kan igangsættes et kommuneplantillæg som muliggør udvidelse af de eksisterende virksomheder.


Scenarie 2 som omhandler placering af nye detailhandelsvirksomheder bør belyses yderligere på baggrund af en konkret planlægning for området. Især fastlæggelsen af butikstyper har betydning for hvilke konsekvenser en udvidelse vil have for handlen. Den konkrete planlægning for området bør tage udgangspunkt i, at nye udvalgsvarebutikker ikke bliver mindre end 1.000 m2 samt at det samlede areal ikke overstiger 14.000 m2.


I forhold til scenarie 3 er det forvaltningens vurdering, at der godt kan gives mulighed for udvidelse af det eksisterende detailhandelsområde, på baggrund af fastlæggelse af retningslinjer som sikrer, at der ikke er tale om butikstyper som kan indpasses i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at detailhandelsanalysen tages til efterretning
at der igangsættes kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenteret på Absalonsvej
at der igangsættes et konkret planlægningsarbejde for Engdahlsvej området med udgangspunkt i, at nye butikker skal være på mindst 1.000 m2 samt, at det samlede areal ikke overstiger 14.000 m2
at minimumsbutiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker ved Åvænget ved aflastningscenteret fastlægges på baggrund af konkrete projekter for området
at de øvrige konklusioner fra scenarie 3 og 4 inddrages i den fremtidige konkrete planlægning i de enkelte områder
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Detailhandelsanalysen er taget efterretning


Der igangsættes kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenteret på Absalonsvej


Der igangsættes et konkret planlægningsarbejde for Engdahlsvej området med udgangspunkt i, at nye butikker skal være på mindst 1.500 m2 samt, at det samlede areal ikke overstiger 7500 m2


Minimumsbutiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker ved Åvænget fastholdes.


De øvrige konklusioner fra scenarie 3 og 4 inddrages i den fremtidige konkrete planlægning i de enkelte områder

Bilag

 • Bilag Detailhandelsanalyse Herning Kommune 2021
 

102. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedrørende arealer til etablering af ny børnehave i Lind

Sagsnr.: 02.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedrørende arealer til etablering af ny børnehave i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved budgetforliget 2021-2022 er der afsat midler til etablering af en ny daginstitution på Kollundvej i Lind.


Der er d. 22. juni 2021 vedtaget en lokalplan til formålet. Lokalplan nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.


Det er usikkert om ejeren af arealet ønsker at afstå det til formålet.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen af lokalplanen nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind..


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021-2022 afsat midler til etablering af en ny daginstitution.


I forligteksten står: "I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023."


Der skal nu erhverves arealer til opførelse af daginstitutionen. Der er d. 22. juni 2021 vedtaget en lokalplan, som omfatter formålet. Lokalplan nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind udlægger konkret området vist på kortet herunder i den røde cirkel til formålet.


Den resterende del af de to matrikler 22n og 25i er også omfattet af lokalplanen, for denne del er lokalplanen dog kun en rammeplan uden byggeretsgivende bestemmelser.
Administrationen har været i kontakt med ejeren af de to matrikler på Kollundvej, som er en del af en større landbrugsejendom.


Det er usikkert, om ejeren af det nødvendige areal ønsker at afstå det til formålet.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen af lokalplanen nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind..


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.


I henhold til reglerne om ekspropriation skal der ved en åstedsforretning deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen, som samtidig er mødeleder på åstedsforretningen. Byplanudvalget bedes derfor udpege et medlem som kan deltage som mødeleder på åstedsforretningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, vedrørende det nødvendige i sagen angivne areal beliggende Kollundvej i Lind, 7400 Herning,
at der udpeges et medlem af Byplanudvalget, som kan deltage som mødeleder ved åstedsforretningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt


Ulrik Hyldgaard udpeges af Byplanudvalget, som deltager som mødeleder ved åstedsforretningen

 

103. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedr. ejendommen Agerskovvej 39A, Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedr. ejendommen Agerskovvej 39A, Hammerum, 7400 Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for budget 2021/22 er der i 2022 afsat midler til udgravningen af en sø ved Hammerum syd i henhold til lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum


For at kunne komme i gang med udgravningen skal der eksproprieres areal fra ejendommen beliggende Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning. Ejendommen er delvist omfattet af den omtalte lokalplan, der udlægger ejendommen til boligformål. Derudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen omfattet af lokalplanerne nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum og nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.


Sagsfremstilling

På baggrund af budgetforliget ønsker forvaltningen hurtigst muligt at komme i gang med udgravningen af en sø syd for Tangøparken ved Hammerum syd.


Herning Kommune ejer store dele af de nødvendige arealer, men der skal derudover erhverves et areal fra ejendommen Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning. Ejendommen er omfattet af to lokalplaner, nemlig nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum og nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken.


Ejendommen er vist herunder i grønlige nuancer. Den mørkegrønne nuance angiver den del, der er omfattet af Lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum, den lysgrønne nuance angiver den del, der er omfattet af Lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken og den allersydligste grønne del er ikke planlagt.Ejerne, som er en række arvinger har tidligere ønsket, at Herning Kommune skulle overtage ejendommen. På daværende tidspunkt var det ikke relevant at erhverve ejendommen, da byggemodning ved ejendommen ikke skulle ske indenfor en overskuelig årrække.


Da der nu er afsat midler til udgravningen af sø er overtagelse relevant for Herning Kommune.


Ejerne kræver så høj en pris for arealet, at det reelt ikke er muligt at erhverve ejendommen i en fri handel.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealerne, og afholde åstedsforretning i henhold til planlovens §47.


I henhold til reglerne om ekspropriation skal der ved en åstedsforretning deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen, som samtidig er mødeleder på åstedsforretningen. Byplanudvalget bedes derfor udpege et medlem som kan deltage som mødeleder på åstedsforretningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, vedrørende ejendommen beliggende Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning,

at der udpeges et medlem af Byplanudvalget, som kan deltage som mødeleder ved åstedsforretningen


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt


Ulrik Hyldgaard udpeges af Byplanudvalget, som deltager som mødeleder ved åstedsforretningen

 

104. Meddelelser til/fra Byplanudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget