Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

101. Detailhandelsanalyse for Herning Kommune

Sagsnr.: 01.00.05-P10-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Detailhandelsanalyse for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse. Analysen dækker hele kommunen med fokus på dagligvarer, udvalgsvarer, nethandel og konsekvenser ved ændringer af den nuværende detailhandelsstruktur. Analysen tager udgangspunkt i omsætningstal for 2019 og 2020 og beskriver dermed også Covid-19 pandemiens umiddelbare betydning for detailhandlen.


Generelt er detailhandelen i Herning Kommune i en stabil og god udvikling. Analysen indikerer, at den nuværende detailhandelsstruktur er robust, også efter Covid-19. Den beskriver også, at der er mulighed for udvidelser ved aflastningscentrene i Herning, hvis dette gøres balanceret i forhold til, at fastholde fortsat gode udviklingsmuligheder for detailhandelen i Herning bymidte.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for kommunens detailhandel, jfr. bilaget. Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende detailhandel og konsekvenserne ved forskellige justeringer af den eksisterende detailhandelsstruktur. Analysen tager udgangspunkt i detailhandelsbutikkernes omsætningstal for 2019 og 2020 og baserer sig primært på direkte kontakt til og oplysninger fra de konkrete butikker.


Analysens formål er at medvirke til at øge vidensgrundlaget om handelslivets udvikling, i forhold til at sikre, at der med kommunens detailhandelsplanlægning kan sikres tilstrækkeligt med arealer til detailhandel. Hovedkonklusioner fra analysen er gengivet i de følgende afsnit.


Handelsbalance

Herning Kommune har overskud på handelsbalancen. Det vil sige at Herning Kommune tiltrækker handel fra nabokommunerne. Analysen viser et overskud på ca. 4 % i 2019. Især Herning Bymidte og Herning Centret tiltrækker kunder fra et regionalt opland. Det er særligt de store butikker, der har positiv betydning for handelsbalancen. Herning Kommunes geografi har ligeledes betydning for handelsbalancen da især dagligvare købes lokalt nær bopælen. I Herning Kommune er der i nogle center- og landsbyer kortere til dagligvarebutikker uden for kommunen, hvilket påvirker handelsbalancen når disse tilvælges frem for butikker inden for kommunen.


Den generelle udvikling

Herning Kommune følger de nationale tendenser fra de sidste 5-10 år med et svagt fald i antallet af detailhandelsbutikker, samtidigt med at der sker en stigning af antallet af forretninger inden for kundeorienterede serviceerhverv og restaurationer. Det forventes, at den nuværende fordeling mellem butikker, serviceerhverv og restaurationer også vil være gældene for de kommende år. Dog på kort sigt påvirket af konsekvenserne fra Covid-19, som har betydet virksomhedslukninger i stort set alle brancher.


Det samme gør sig gældende for nethandel hvor Herning Kommune ligeledes følger de nationale tendenser.


Det vurderes, at der er en god dækning med lokal dagligvareforsyning. Ved indkøb i bil bor 86 % af borgerne inden for 5 minutter fra nærmeste butik, ved cykel 72 % og til fods 22 %. Dagligvarebutikker har i bymidter positiv effekt for udvalgsvarebutiker, specialbutikker og de kunde orienterede service erhverv.


Effekter af Covid-19

Omsætningen er overordnet steget med ca. 7 % fra 2019 til 2020. Sammenholdt med forventningerne til den generelle udvikling i detailhandlen over de seneste år er dette på højde med udviklingen på nationalt plan. Især dagligvarebutikkerne har medvirket til at sikre omsætningsstigningen. Hvor beklædning modsat oplevede en markant nedgang i omsætningen under Covid-19 med et fald på ca. 25 % fra 2019 til 2020. Nedenstående figur viser den nationale udvikling i detailhandlen over de seneste 20 år, og tydeliggør hvordan Covid-19 i 2020 har påvirket de forskellige brancher i detailhandlen.


Figur 1 Mængdeindeks, omsætning i dansk detailhandel


Tomme butikker i Herning bymidte

Ved analysens udarbejdelse var der i Herning bymidte kortlagt 17 tomme lokaler, der egner sig til detailhandel eller kundeorienteret service. Det svarer til en tomgangsprocent på ca. 6 %, hvilket er forholdsvist lavt sammenlignet med andre byer af samme størrelse. Dog ligger 11 af lokalerne på en forholdsvis kort strækning på Bredgade, hvilket indikerer et behov for aktivering af de ledige lejemål. En mere detaljeret gennemgang af lokalerne kan findes i rapporten. Generelt er der på landsplan en høj tomgangsprocent, hvor det i start 2020 er på det højeste niveau siden 2003.


Særligt ved placering af nye dagligvarebutikker

Dagligvarer købes fortrinsvist lokalt nær bopælen, herunder ifm. pendling, og det vurderes derfor, at nye dagligvarebutikker vil hente langt størstedelen af deres omsætning fra nærliggende dagligvarebutikker. Men dagligvarebutikker er også vigtige ankerbutikker, der generer kundestrøm til fordel for det øvrige nærliggende handelsliv. Etablering af nye dagligvarebutikker i bymidterne vil få positiv effekt for specialbutikkerne og de kundeorienterede serviceerhverv, særligt hvis dagligvarebutikkerne får placeringer centralt i bymidterne. Placering af nye butikker uden funktionel sammenhæng med det øvrige handelsliv, vil medføre udflytning af kundestrøm og et afledt omsætningstab i specialbutikkerne og de kundeorienterede serviceerhverv i de eksisterende bymidter. Det vurderes at en placering af for eksempel en discountbutik uden for en bymidte kan medføre en afledt nedgang i udvalgsvareomsætningen på op mod 3. mio. kr. samlet for de udvalgsvarebutikker som ligger i bymidten. En gennemsnitligt udvalgsvarebutik omsætter for ca. 1,5 mio. kr. Dette betyder, at især små bymidter påvirkes af en udflytning af en dagligvarebutik når nedgangen i omsætningen skal fordeles blandt de eksisterende udvalgsvarebutikker.


Minimumsbutiksstørrelser

En række aflastningsområder i Herning Kommune er i dag omfattet af en minimumsbutiksstørrelse på 1.500 m2. Dette for at sikre, at der ikke placeres butikker i aflastningsområderne, som kan placeres i Herning bymidte eller Herning Centret. Minimumsstørrelsen sikrer en rollefordeling mellem de forskellige aflastningsområder i Herning. Det vurderes at der kan nedjusteres fra 1.500 m2 til 1.000 m2 uden, at det medfører væsentlig større konkurrence mellem aflastningsområderne, Herning Bymidte og Herning Centret. En yderligere justering til 750 m2 betyder en risiko for at butikker, der kan indpasses i Herning bymidte eller Herning Centret, eller som allerede findes i de to områder, vælger at placere sig i aflastningsområderne i stedet.


Med en lavere minimumsbutiksstørrelse er det sandsynligt, at der vil være markant større interesse for investeringer i aflastningsområderne, der i højere grad fremtidssikres.


Detailhandelsprojekter i Herning

Herning Kommune har det seneste år modtaget flere henvendelse omhandlende udvidelse af eksisterede detailhandelsområder. På den baggrund er der i detailhandelsanalysen foretaget vurderinger i forhold til fire projektområder som repræsenterer de generelle tendenser i forhold til udvidelsesmuligheder og ønsker.


Figur 2 Scenarier / projektområder i Herning


Scenarie 1: Absalonsvej

Herning Kommune har modtaget en konkret henvendelse om udvidelse af butik. Scenariet omhandler udvidelse af et eksisterende aflastningsområde uden at give mulighed for nye butikker. Det vil sige en modernisering af eksisterende virksomheder så de tilpasses nuværende detailhandelsmønstre med forsat større udvalgsvarebutikker. Reelt betyder udvidelsen, at de eksisterende butikker kan udvide med ca. 500 m2 hver. Detailhandelsanalysen viser at dette selv ved en fuld udnyttelse kun vil have lille betydning for de omkringlæggende detailhandelsområder herunder bymidter.


Generelt udledes fra scenariet, at mindre udvidelser af eksisterende butikker ikke har stor betydning for den eksisterende detailhandelsstruktur, og der derfor også andre steder som udgangspunkt kan ses positivt på modernisering og tilpasning til nuværende detailhandelsmønstre.


Scenarie 2: Engdahlsvej

Scenariet beskriver en udvidelse af aflastningsområdet i Herning med nye butikker. Med scenariet beskrives konsekvenserne ved at udvide det samlede aflastningsområde i Herning.


Der tages udgangspunkt i at området skal anvendes til udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i Herning bymidte. Detailhandelsanalysen viser at omsætningen primært vil blive hentet fra andre lignende butikker i Herning Kommune. En fuld udvidelse kan betyde omsætningsnedgang på 5-10 % for detailhandelsområderne nærmest projektområdet. For Herning bymidte vurderes det, at omsætningsnedgangen kun er på 1-2 %. Dette primært baseret på, at der er tale om butikstyper som ikke direkte er til stede i bymidten. Kun omkring 3 % af omsætningen forventes hentet uden for kommunen, heri ikke medtaget nethandel.


Scenarie 3: Industrivej Syd

Scenariet beskriver en udvidelse af et aflastningsområde til udvalgsvarebutikker som ikke direkte eller nødvendigvis kan identificeres som egentlig detailhandel. Det vil sige butikker som ligeledes handler som engros eller fungerer som webshops eller lignende.


Detailhandelsanalysen beskriver, at en udvidelse primært vil få lokal betydning. Dog præciseres ligeledes at fastlæggelsen af retningslinjer for, hvilke butikker der kan placere sig i området, er vigtige for at hindre der bliver tale om butikstyper som kan indpasses i bymidter. Dette er eksemplificeret med forslag til retningslinje i rapporten på side 58.


Omsætning vil primært blive hentet fra nethandlen og andre typer af virksomheder som ikke nødvendigvis er butikker. På baggrund af at der er tale om butikker som ikke er egentlige detailhandelsbutikker vil en udvidelse få mindre lokal betydning en normalt.


Scenarie 4: Silkeborgvej

Scenariet beskriver en omdannelse af et eksisterede detailhandelsområde med en blanding af udvalgsvarebutikker, herunder nogle med særligt pladskrævende varer og andre virksomhedstyper til et egentligt aflastningscenter.


Detailhandelsanalysen viser, at selvom der er lavet en udvidelse af det egentlige detailhandelsareal, så har udvidelsen kun mindre betydning for de omkringliggende detailhandelsområder. Med en forskydning på kun 1-2 % for de andre områder.


Forvaltningens anbefalinger

Det er forvaltningens vurdering, at modernisering af eksisterende butikker gennem mindre udvidelser kan foretages uden væsentlige konsekvenser for den eksisterende detailhandelsstruktur. Dette gør sig gældende for både scenarie 1 og 4.


Dermed er det også forvaltningens vurdering, at der på baggrund af beskrivelserne fra scenarie 1 på Absalonsvej kan igangsættes et kommuneplantillæg som muliggør udvidelse af de eksisterende virksomheder.


Scenarie 2 som omhandler placering af nye detailhandelsvirksomheder bør belyses yderligere på baggrund af en konkret planlægning for området. Især fastlæggelsen af butikstyper har betydning for hvilke konsekvenser en udvidelse vil have for handlen. Den konkrete planlægning for området bør tage udgangspunkt i, at nye udvalgsvarebutikker ikke bliver mindre end 1.000 m2 samt at det samlede areal ikke overstiger 14.000 m2.


I forhold til scenarie 3 er det forvaltningens vurdering, at der godt kan gives mulighed for udvidelse af det eksisterende detailhandelsområde, på baggrund af fastlæggelse af retningslinjer som sikrer, at der ikke er tale om butikstyper som kan indpasses i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at detailhandelsanalysen tages til efterretning
at der igangsættes kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenteret på Absalonsvej
at der igangsættes et konkret planlægningsarbejde for Engdahlsvej området med udgangspunkt i, at nye butikker skal være på mindst 1.000 m2 samt, at det samlede areal ikke overstiger 14.000 m2
at minimumsbutiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker ved Åvænget ved aflastningscenteret fastlægges på baggrund af konkrete projekter for området
at de øvrige konklusioner fra scenarie 3 og 4 inddrages i den fremtidige konkrete planlægning i de enkelte områder
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Detailhandelsanalysen er taget efterretning


Der igangsættes kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenteret på Absalonsvej


Der igangsættes et konkret planlægningsarbejde for Engdahlsvej området med udgangspunkt i, at nye butikker skal være på mindst 1.500 m2 samt, at det samlede areal ikke overstiger 7500 m2


Minimumsbutiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker ved Åvænget fastholdes.


De øvrige konklusioner fra scenarie 3 og 4 inddrages i den fremtidige konkrete planlægning i de enkelte områder

Bilag

  • Bilag Detailhandelsanalyse Herning Kommune 2021