Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

97. Ny planlægning for Townhouses på Søndergade 21-23 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-21 Sagsbehandler: Mette Møller  

Ny planlægning for Townhouses på Søndergade 21-23 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsættelse af ny planlægning, for Townhouses i fire etager på matrikel nr. 685 og 685a Herning Bygrunde, Herning, beliggende Søndergade 21-23 i Herning.


Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på ejendommen med henblik på nybyggeri. Matriklerne udgør et samlet areal på cirka 503 m2. Det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.


Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget igangsætter ny planlægning for at muliggøre projektet.

Sagsfremstilling

Projektet

Det udarbejdede skitseforslag består af alt 5 Townhouses i 4 etager med kælder i den sydlige del af Søndergade. Boligerne har indgang fra Søndergade og fra Smedegades p-plads, hvor der også er 5 parkeringspladser i forbindelse med boligerne.


Mod Søndergade vil der være overdækket indgang i gadeplan, samt en indeliggende altan på tagetagen i forbindelse med et orangeri. Mod Smedegades p-plads vil der være en gårdhave i stueplan, og en udhængende altan på første sal.


Bebyggelsens facade er 12 m. høj og bygningen er 15 m. høj op til tagryg. Forvaltningen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at den samlede bebyggelsesprocent vil blive cirka 240.Situationsplan for projektet


Snit af bygningen set syd mod nordEksisterende plangrundlag

Kommuneplanramme 11.C6

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.C6 - Centerområde Karreen Søndergade, Østergade, Smedegade. Kommuneplanrammen differencierer mellem om bebyggelsen ligger i nord mod gågaden eller i syd mod banegården, i rammeområdet. Skitseforslaget ligger i den sydlige del af kommuneplanrammen.

For området, hvor der ønskes opført Townhouses, gælder det for bebyggelsen blandt andet at:

 • Der skal være butiksformål i stueetagen
 • Der må være boliger fra første sal og op
 • Bebyggelsen må højst være 3 etager og 12 m. høj


For hele ramme området gælder det blandt andet at:

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 300, og
 • Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageantal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.Lokalplan nr. 0.15.1

Området er omfattet af lokalplan nr. 0.15.1 for en del af karreen Smedegade-Sølvgade-Søndergade-Østergade, Herning Bymidte fra 1985. Lokalplanen er delt op i fem delområder, hvor området der ønskes at opfører townhouses i, ligger i delområde V. For delområde V gælder det blandt andet at:

 • Bebyggelsens stueetage kun må indrettes til butikker
 • Etagen over stueplan kan anvendes til butikker, kontorer, liberale erhverv og boliger
 • Randbebyggelsen må max. bygges i 2,5 etage med en bygningshøjde på 12 m. og en max. husdybde på 10 m.
 • Randbebyggelsens tage udformes som symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35° og 45°.


For hele lokalplan området gælder det blandt andet at:

 • Bebyggelsesprocenten er 130 for hele lokalplanområdet
 • Kælder må ikke have loft beliggende mere end 0,80 m over terræn
 • Der skal indrettes udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsareal kan indrettes på flade tage eller på overdækkede gårdhaverVurdering

Det ansøgte projekt kan for så vidt bygningernes højde og bebyggelsesprocent, samt anvendelse i stueetagen ikke etableres på det gældende plangrundlag, men forudsætter et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og en ny lokalplan.


Det eksisterende byggeri overfor og nord for projektet er fra 1½ til 2½ etager. Mod syd på hjørnet af Søndergade og Sølvgade, og Banegårdspladsen, nordligere af Søndergade mod gågaden er bebyggelsen op til 4½-5 etager.

Forvaltningen vurderer, at projektets 4,½ etager vil passe ind på den sydlige del Søndergade, hvor den vil danne en god overgang fra Sølvgade til Søndergade, samt give et fint samspil med bygningshøjderne på Sølvgade/Banegårdspladsen i forhold til i dag.


Bebyggelsen i Søndergade har op mod gågaden butikker/erhverv i stueetagen, og boliger fra første sal og op. I den sydlige del af Søndergade på modsatte side af projektområdet, samt på Dalgasgade er der boliger fra stueplan og op, hvor nogle boliger også har høj kælder. Forvaltningen vurderer, at opførsel af Townhouses i den sydlige del af Søndergade vil passe ind i nærområdet, og vil danne en sammenhæng til boligerne på modsatte side af Søndergade samt langs Dalgasgade.


Forvaltningen vurderer, at der i en eventuel lokalplanproces, vil være behov for fokus på at sikre boligernes arkitektoniske indpasning i lokalområdet.


Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ny planlægning for Townhouses på Søndergade i Herning på ovennævnte vilkår.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt med fokus på sikre boligernes arkitektoniske indpasning i lokalområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der igangsættes planlægningsarbejde med mulighed for etageboliger og rækkehuse. Kravet om erhverv i stueetagen fastholdes.

Bilag

 • Townhouses Søndergade 21-23 forslag 02