Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

96. Ny planlægning for boliger på Fynsgade 94 og 97 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-20-21 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for boliger på Fynsgade 94 og 97 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for opførelse af etageboliger på ejendommene Fynsgade 94 og 97 i Herning. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvorfor der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen, hvis det ansøgte skal nyde fremme. Ansøgningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejendommene Fynsgade 94 og 97 er beliggende på hvert sit hjørne mod Viborgvej i den nordlige del af Herning by på henholdsvis matrikel 1ai og 1eo, begge Herningsholm, Herning Jorder. På hver ejendom er der i dag et hus af ældre dato. Ingen af husene er bevaringsværdige.


Projektet

Ansøger ønsker at opføre en etageboligbebyggelse på hver ejendom.

Begge bygninger ønskes opført i tegl i et modernistisk formsprog i to etager med fladt tag. Bebyggelsen har forskudte bygningskroppe og store vinduespartier.


Situationsplan med det ansøgte projekt


På Fynsgade 94 ønskes opført en etageejendom med ialt seks boliger - tre boliger på hver etage. Bebyggelsen har et bruttoetageareal på 512 m2. Matriklen har et areal på 728 m2. Der opnås dermed en bebyggelsesprocent på ca. 70 på matriklen. Bygningshøjden er op til 7,1 meter. Der er indkørsel til ejendommen fra Roskildevej. Der er skitseret seks p-pladser med belægning og to p-pladser med græsarmering.

Der er terrasse, og have til hver bolig i stueplan, mens boligerne på 1. sal har en lille altan som udendørs opholdsareal.

Fynsgade 94 - facade mod Fynsgade


På Fynsgade 97 ønskes opført en etageejendom med i alt tre boliger - to i stueetagen og én stor bolig på 1. sal. Bebyggelsen har et bruttoetageareal på 546 m2. Matriklen har et areal på 783 m2. Der opnås dermed en bebyggelsesprocent på ca. 70 på matriklen. Bygningshøjden er for en del af bygningen oppe på 8,8 meter. Der er indkørsel til ejendommen fra både Fynsgade til to p-pladser i garage og fra Viborgvej til to p-pladser i garage og en p-plads med græsarmering. Der er terrasse og have til hver bolig i stueplan, mens boligen på 1. sal har en stor altan som udendørs opholdsareal.


Fynsgade 97 - facade mod ViborgvejGældende plangrundlag

Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme 12.B10. Der er ikke en lokalplan for ejendommene.


Kommuneplanramme 12.B10 - Boligområde syd for Viborgvej/Gl. Landevej

Området skal anvendes til boliger med åben-lav karakter. Det skal være muligt at indpasse visse offentlige formål og erhverv, hvis de ikke er til gene for omgivelserne, eller bryder med områdets karakter af boligområde.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Området er udpeget som område med middel og høj risiko for oversvømmelse ved ekstreme regnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 30, bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager med en højde på højst 8,5 meter. Der må højst etableres to boliger pr. matrikel.

Der skal etableres mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig og opholdsarealet skal være mindst 100 % af boligetagearealet.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 12.B10, hvad angår bebyggelsestype, bebyggelsesprocent, antal boliger pr. matrikel, parkeringskrav samt størrelse på opholdsareal. Projektet på Fynsgade 97 overskrider endvidere bygningshøjden. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvis det ansøgte skal imødekommes. Ses projektet som et samlet projekt har det en størrelse, der gør det lokalplanpligtigt.


I rammeområde 12.B10 er der udpræget åben-lav bebyggelse, og området fremstår som et meget homogent villakvarter. Forvaltningen vurderer, at de skitserede projekter i arkitektonisk udtryk er tilpasset området med åben-lav karakter. De forskudte bygningskroppe og varierede udtryk på de forskellige facader får bygningerne til rent arkitektonisk at fremtrå som to meget store villaer og ikke som etagebyggeri i traditionel forstand. Dog er det meget store bygninger i forhold til de omkringliggende ejendomme. Dette gør, at byggeriet bliver tæt, og udendørs opholdsarealer især til boligerne på 1. sal bliver små. Ydermere vil henholdsvis seks og fire boliger på de to grunde generere ind- og udkørsel mere end de to boliger, der findes på ejendommene i dag. Hvis ansøgningen imødekommes, vurderer forvaltningen, at projektet på Fynsgade 94 bør reduceres til fire boliger for at give mere luft til parkering- og udendørs opholdsarealer.


Da ny planlægning i området ifølge kommuneplanen skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, vurderer forvaltningen, at der hvis ansøgningen imødekommes, bør tages stilling til, hvorvidt der i hele rammeområdet skal gives mulighed for etagebyggeri, eller om det kun skal være på de to matrikler eller for eksempel kun langs Viborgvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny kommuneplan planlægning for det ansøgte
at Byplanudvalget i så fald beslutter, om der i hele rammeområde 12.B10 skal gives mulighed for etagebyggeri, eller om det kun skal være på de to matrikler eller for eksempel kun langs Viborgvej,
at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gennemføres ny lokalplan for projekterne, eller disse skal gennemføres med dispensation til byggeloven for så vidt angår bygningshøjden, og i så fald at projektet på Fynsgade 94 reduceres til 4 boliger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

  • Ansøgning om ny planlægning Fynsgade 94 og 97
  • Arkitektskitser Fynsgade 94 og 97
  • Illustration af Fynsgade 94 97