Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

102. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedrørende arealer til etablering af ny børnehave i Lind

Sagsnr.: 02.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedrørende arealer til etablering af ny børnehave i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved budgetforliget 2021-2022 er der afsat midler til etablering af en ny daginstitution på Kollundvej i Lind.


Der er d. 22. juni 2021 vedtaget en lokalplan til formålet. Lokalplan nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.


Det er usikkert om ejeren af arealet ønsker at afstå det til formålet.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen af lokalplanen nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind..


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021-2022 afsat midler til etablering af en ny daginstitution.


I forligteksten står: "I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023."


Der skal nu erhverves arealer til opførelse af daginstitutionen. Der er d. 22. juni 2021 vedtaget en lokalplan, som omfatter formålet. Lokalplan nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind udlægger konkret området vist på kortet herunder i den røde cirkel til formålet.


Den resterende del af de to matrikler 22n og 25i er også omfattet af lokalplanen, for denne del er lokalplanen dog kun en rammeplan uden byggeretsgivende bestemmelser.
Administrationen har været i kontakt med ejeren af de to matrikler på Kollundvej, som er en del af en større landbrugsejendom.


Det er usikkert, om ejeren af det nødvendige areal ønsker at afstå det til formålet.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen af lokalplanen nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind..


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.


I henhold til reglerne om ekspropriation skal der ved en åstedsforretning deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen, som samtidig er mødeleder på åstedsforretningen. Byplanudvalget bedes derfor udpege et medlem som kan deltage som mødeleder på åstedsforretningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, vedrørende det nødvendige i sagen angivne areal beliggende Kollundvej i Lind, 7400 Herning,
at der udpeges et medlem af Byplanudvalget, som kan deltage som mødeleder ved åstedsforretningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt


Ulrik Hyldgaard udpeges af Byplanudvalget, som deltager som mødeleder ved åstedsforretningen