Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

103. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedr. ejendommen Agerskovvej 39A, Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedr. ejendommen Agerskovvej 39A, Hammerum, 7400 Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for budget 2021/22 er der i 2022 afsat midler til udgravningen af en sø ved Hammerum syd i henhold til lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum


For at kunne komme i gang med udgravningen skal der eksproprieres areal fra ejendommen beliggende Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning. Ejendommen er delvist omfattet af den omtalte lokalplan, der udlægger ejendommen til boligformål. Derudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte ekspropriation af ejendommen omfattet af lokalplanerne nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum og nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.


Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, stk. 1, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan.


Sagsfremstilling

På baggrund af budgetforliget ønsker forvaltningen hurtigst muligt at komme i gang med udgravningen af en sø syd for Tangøparken ved Hammerum syd.


Herning Kommune ejer store dele af de nødvendige arealer, men der skal derudover erhverves et areal fra ejendommen Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning. Ejendommen er omfattet af to lokalplaner, nemlig nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum og nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken.


Ejendommen er vist herunder i grønlige nuancer. Den mørkegrønne nuance angiver den del, der er omfattet af Lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum, den lysgrønne nuance angiver den del, der er omfattet af Lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken og den allersydligste grønne del er ikke planlagt.Ejerne, som er en række arvinger har tidligere ønsket, at Herning Kommune skulle overtage ejendommen. På daværende tidspunkt var det ikke relevant at erhverve ejendommen, da byggemodning ved ejendommen ikke skulle ske indenfor en overskuelig årrække.


Da der nu er afsat midler til udgravningen af sø er overtagelse relevant for Herning Kommune.


Ejerne kræver så høj en pris for arealet, at det reelt ikke er muligt at erhverve ejendommen i en fri handel.


Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealerne, og afholde åstedsforretning i henhold til planlovens §47.


I henhold til reglerne om ekspropriation skal der ved en åstedsforretning deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen, som samtidig er mødeleder på åstedsforretningen. Byplanudvalget bedes derfor udpege et medlem som kan deltage som mødeleder på åstedsforretningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, vedrørende ejendommen beliggende Agerskovvej 39A Hammerum, 7400 Herning,

at der udpeges et medlem af Byplanudvalget, som kan deltage som mødeleder ved åstedsforretningen


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt


Ulrik Hyldgaard udpeges af Byplanudvalget, som deltager som mødeleder ved åstedsforretningen