Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

99. Byplanudvalgets arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Byplanudvalgets arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide og Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Arbejdet med bæredygtighed og FNs verdensmål er en vigtig og integreret del af arbejdet med den stratgiske og fysiske planlægning Herning Kommune. Denne sag sætter fokus på igangværende sager med et særligt potentiale:

 • Arkitekturens Dag - nye forbindelser til natur
 • Tæthed i boligbyggeriet
 • Tangsøparken i Hammerum

Derudover indeholder sagen en status på arbejdet med bæredygtige tiltag og fokus på FNs verdensmål inden for vedtagne lokalplaner, anlægsprojekter, områdefornyelse, kunstprojekt, udbud af arealer samt større, tværgående projekter. Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arkitekturens Dag

Den første mandag i oktober fejres Arkitekturens Dag over hele landet. Temaet for Arkitekturens Dag i 2021 er ”Nye forbindelser til natur” og sætter fokus på, hvordan arkitektur i alle skalaer både mentalt og fysisk kan skabe forbindelser til naturen. Temaet har tæt sammenhæng med to af Byplanudvalgets udvalgte verdensmål: 3 – Sundhed og Trivsel samt 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

I Herning Kommune er der tradition for at fejre Arkitekturens Dag med præmiering af byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Forvaltningen anbefaler, at denne fejring fastholdes og suppleres med andre arrangementer / initiativer med udgangspunkt i temaet ”Nye forbindelser til natur”. Herning Kommune er i gang med en lang række planer og projekter med fokus på forbindelser til naturen. For eksempel:

 • ”Ålandet” som sigter mod at give adgang til og aktivere den næsten 100 km lange naturlige blå/grønne infrastruktur langs Skjern Å.
 • ”Sydbyen” der blandt andet har til formål at styrke forbindelsen mellem Herning bymidte og naturområdet Knudmosen
 • ”Det blå rum” ved Fuglsang sø, der blev indviet i juni 2021, er støttepunkt for både organiseret og uorganiseret idræt og friluftsliv ved søen.


Alle disse projekter har potentiale for at inddrage borgerne i både planlægning, afvikling og deltagelse af arrangementer. Det kan styrke det lokale ejerskab til natur- og fritidsområdernes brug og udvikling.


Temaet ”Nye forbindelser til natur” har også potentiale for at understøtte en allerede igangværende udvikling i vores natursyn. Naturtyperne hede og mose har tidligere været forbundet med fattigdom og en fortælling om, at naturen skulle overvindes og tæmmes for at skabe en positiv samfundsudvikling. I den modernistiske byplanlægning har der været fokus på modsætningen mellem by og natur, og byens grønne arealer har ofte været planlagt og plejet med en særlig form eller et særlig udtryk for øje. Med udgangspunkt i en bæredygtig dagsorden står vi over for en udvikling, hvor landskab, biodiversitet, bosætning, rekreation og erhvervsudvikling i højere grad sameksisterer, beriger hinanden, og har potentiale for at give større variation og kvalitet i vores omgivelser.


I den blå-grønne ring omkring Herning er der gode muligheder for at udnytte landskabets potentialer til at skabe nye forbindelser til naturen. Det er et af de temaer der skal udfoldes, når vi med afsæt i Herning Kommuneplan 2021-2032 i den kommende planperiode skal sætte fokus på natur i byen og de bynære arealer.


Tendens – større tæthed i byggeriet

Der er stor efterspørgsel på arealer til tæt-lavt byggeri og åben-lavt byggeri på små grunde, som alternativ til åben-lav på store grunde (minimum 700 m2). Den nye kommuneplan giver derfor mulighed for at opføre tæt-lav boliger samt åben-lav boliger på små grunde inden for en række rammeområder.


Byplanudvalget har i 2021 igangsat 8 nye lokalplaner med mulighed for tæt-lavt byggeri. Med undtagelser af det store byudviklingsområde ved Tangsøparken i Hammerum ligger alle arealer inden for kommuneplanens rammer. I forhold til en bæredygtig byudvikling er det positivt, at der ikke inddrages yderligere arealer til byggeri. I lokalplanerne vil forvaltningen have fokus på, at der så vidt muligt skabes attraktive og bæredygtige boligområder med adgang til grønne uderum, fællesskaber og gode stiforbindelser.

For at begrænse arealforbruget anbefaler forvaltningen, at der fremadrettet er fokus på de bæredygtige perspektiver i fortætning af allerede planlagte områder samt transformation af områder, for eksempel fra erhverv til blandede byformål med boliger, butikker med mere.


Tangsøparken – fokus på bæredygtighed og verdensmål

På Byplanudvalgets møde i august 2020 blev det besluttet, at der i løbet af de næste 4 år igangsættes 3-5 nye bybygningsprojekter, som skal have et særligt fokus på, at der kan opstå nye sociale fællesskaber, optimerede muligheder for bevægelse og motion samt nem adgang til naturen.

Forvaltningen anbefaler, at området ved Tangsøparken bliver et af disse områder, da der er potentiale for at arbejde fokuseret med social bæredygtighed, grønne og blå uderum samt forbindelser til naturen. Planen kan både indeholde etage-, tæt-lav- samt åben-lav boliger og er dermed en mulighed for at arbejde med, hvordan vi gennem planlægningen kan skabe kvalitet i disse boligformer.

Der vil i samarbejde med Herning Vand blive udarbejdet en helhedsplan for en bæredygtig håndtering af regnvand i området. Helhedsplanen skal udmøntes i en række konkrete løsninger for bæredygtig håndtering af regnvand.


I planerne og de konkrete projekter i Tangsøparken vil der blive arbejdet med tre af Byplanudvalgets udvalgte verdensmål: 3 – Sundhed og Trivsel, 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 13 – Klimaindsats.


Status – planer og projekter med fokus på bæredygtighed og verdensmål - første halvår 2021


Lokalplaner

Byplanudvalget har behandlet en række lokalplaner til endelig vedtagelse, der danner ramme for lokale klimatilpasningsprojekter og offentligt, bæredygtigt byggeri:

 • Lokalplan for regnvandsbassin og rekreativt grønt område ved Ege Tæpper i Birk
 • Lokalplan for regnvandsbassin ved boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
 • Lokalplan for offentlige formål ved Kollundvej i Lind – mulighed for at opføre bæredygtigt byggeri til ny daginstitution
 • Lokalplan for solcelleanlæg ved Gindeskovgård i den nordlige del af Herning Kommune


Anlægsprojekter

I anlægsprojekterne i bymidten er der fokus på at minimere ressourceforbruget ved anlæg og drift ved:

 • Genbrug af materialer – granitbænke, flækker fra gågaden med mere.
 • Opsamling af regnvand til vanding af bede
 • Krav om reduktion af CO2 udledning ved produktion og udlægning af asfalt ved renovering af Mindegade i Herning.


Områdefornyelse

 • En gruppe borgere fra Kibæk har været i Varde og Esbjerg for at få inspiration til projekter, der understøtter områdefornyelsens mål om en grøn by med fællesskab og forbindelser.


Kunst

Herning Kommune er med i et tværkommunalt kunstprojekt med kunst på gavle med inspiration i FNs verdensmål med et værk i Herning og tre værker i landsbyer. I Herning skal der arbejdes med verdensmål nr. 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), i Skarrild er det nr. 7 (Bæredygtig energi), i Sinding-Ørre verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed), og i Timring er det verdensmål nr. 13 (Klimaindsats).


Udbud

 • Byplanudvalget har anbefalet, at et område til etageboliger ved Fuglsang sø skal udbydes efter kriterier med fokus på både bæredygtighed og arkitektur.
 • Udbud af storparceller ved Gjellerup gamle skole med fokus på social bæredygtighed.


Tværgående projekter

 • Planafdelingen er med i projektgruppen, der arbejder med klimahandlingsplanen i DK2020 regi. – Det berører emner inden for planlægningen som mobilitet, energiplanlægning, arealanvendelse, og muligheder for synergi og helhedsperspektiver.
 • Herning Kommune deltager i konkurrencen ”DKs vildeste kommune”, hvor planafdelingen er repræsenteret i projektgruppen – initiativet har en god sammenhæng til nogle af de indsatser, der skal løftes i planlægningen som implementeringen af Grønt Danmarkskort og det kommende arbejde med bynatur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager status på arbejdet med bæredygtighed og FNs verdensmål i planarbejdet til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til efterretning