Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 29. februar 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

37. Orientering om høring af plangrundlaget for vindmøller på Københavnerhede i Ikast-Brande Kommune

Sagsnr.: 01.02.20-P17-2-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om høring af plangrundlaget for vindmøller på Københavnerhede i Ikast-Brande Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet planlægning og VVM-redegørelse for opsætning af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på 149 meter på Københavnerhede ved Isenvad i Ikast-Brande Kommune.

 

Vindmølleprojektet placeres tæt på grænsen til Herning Kommune. Vindmøllerne vil derfor være synligt fra flere steder i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at orienteringen om plangrundlaget for vindmølleprojektet ved Københavnerhede tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune havde i forsommeren 2015 et debatoplæg i høring for vindmølleprojektet ved Københavnerhede ved Isenvad i Ikast-Brande Kommune. I den forbindelse har forvaltningen den 17. juni 2015 fremsendt ønske om at der i den kommende planlægning skulle redegøres for projektets eventuelle påvirkning ind i Herning Kommune. Herunder påvirkningen af:

  1. Landskabet generelt.
  2. Søby Brunkulslejer og Søby Sø
  3. Kølkær og Kølkær kirke
  4. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

 

Ikast-Brande Kommune har nu udarbejdet planlægning for projektet og udsendt et forslag til lokalplan nr. 277, forslag til tillæg nr. 18 og VVM-redegørelse for vindmøller ved Københavnerhede, Isenvad i offentlig høring til og med den 4. april 2016.

 

Vindmølleprojektet omhandler opstilling af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på 149 meter og en samlet kapacitet på 25,6 MW. Seks eksisterende vindmøller med en totalhøjde på 75 meter og en samlet kapacitet på 7,2 MW nedtages inden de nye vindmøller sættes op.

 

Vindmøllerne opstilles på to lige parallelle rækker med en indbyrdes afstand på cirka 500 meter. Der etableres ligeledes en ny 60/10 kV transformatorstation og en teknikbygning.

 

Elproduktionen fra de nye vindmøller er beregnet til 69.000 MWh årligt, hvilket kan dække godt 20.000 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys på 3.420 kWh.

  

Der er i VVM-redegørelsen udarbejdet visualiseringer fra forskellige punkter i landskabet, se kort 4.8 Visualiseringspunkter. Visualiseringerne fra Herning Kommune er vedlagt i Bilag 1.

 

I VVM-redegørelsen er udarbejdet følgende visualiseringer fra Herning Kommune (beskrivelsen er fra VVM-redegørelsen side 42):

6: Klinkhøjvej. Visualiseringen af landskabsoplevelsen fra Klinkhøjvej er sammen med visualisering nummer 7 og 8 repræsentativ for oplevelsen i den vestlige nærzone. Landskabet er karakteriseret ved hedeslette med dyrkede marker og læhegn.

12: Kølkær. I Kølkær er der ikke fundet steder med udsyn til de planlagte vindmøller. Lidt nord for byen marker og plantage begrænset udsyn til vindmøllerne.

13: Hammerum. Fra et højdepunkt i udkanten af Hammerum er der udsyn til de planlagte vindmøller.

19: Voulundgårdvej. Den sydlige del af mellemzonen er meget lukket pga. bevoksning. Fra Voulundgårdvej er der udsyn i retning mod vindmølleområdet og det værdifulde landskab i Nørlund Plantage.

20: Harrild Hede. Fra højdepunktet på Harrild Hede er der vidt udsyn over landskabet. I retning mod vindmøllerne er udsynet begrænset af bevoksning.

21: Søby Brunkulslejer. Fra et udsigtspunkt i brunkulslejerne er der udsyn i mange retninger. Vindmølleområdet er dog noget skjult af bevoksning.

22: Søby Sø.Fra det menneskeskabte landskab er der udsyn i retning mod vindmølleområdet.

 

 

Kort 4.8 Visualiseringspunkter for vindmølleprojektet på Københavnerhede i Ikast-Brande Kommune.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der i VVM-redegørelsen er taget højde for de i debatfasen ønskede redegørelser for den visuelle påvirkning af landskabet generelt, Søby Brunkulslejer og Søby Sø, Kølkær og Kølkær Kirke samt Harrild Hede. Se visualiseringer i Bilag 1.

 

I VVM-redegørelsen er det vurderet at oplevelsen af Harrild Hede ikke forstyrres af de planlagte vindmøller på Københavnerhede jf. VVM-redegørelsen side 98. Om påvirkningen af Søby Brunkulslejer er det vurderet at vindmøllerne optager en lille del af synsfeltet, og at de vil være underordnet mange andre landskabselementer. Det vil muligvis være vanskeligt at adskille de to vindmølleparker, men ofte vil de end ikke være synlige jf. VVM-redegørelsen side 99.

 

Der er i VVM-redegørelsen ligeledes redegjort for projektets påvirkning af Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, samt Harrild Hede som alle er EF-habitatområde og delvist beliggende i Herning Kommune, som ønsket. Hverken EF-habitatområdet eller de beskyttede dyre- eller plantearter vil blive påvirket af projektet jf. VVM-redegørelsen side 144.

 

Forvaltningen havde ligeledes ønsket en redegørelse for påvirkningen af Kølkær og Kølkær Kirke, der er udlagt som kulturmiljøområde i Herning Kommuneplan 2013-2024. I VVM-redegørelsen er det vurderet at alle byer og bebyggelser i mellem- og fjernzonen ligger generelt så langt væk fra vindmølleområdet, at det omgivende terræn og den eksisterende bevoksning mere eller mindre skjuler hele det planlagte vindmølleprojekt ved Københavnerhede, jf. VVM-redegørelsen side 35.  

 

Såfremt udvalget finder, at projektet har væsentlig betydning for Herning kommunes udvikling, skal der fremsættes indsigelse efter Planlovens §29b (veto). Kan der ikke opnås enighed, skal sagen indbringes for Erhvervs- og Vækstministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen om plangrundlaget for vindmølleprojektet ved Københavnerhede tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - VVM KBH Hede - visualieringer fra HK