Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 29. februar 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

36. Orientering om ny vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune

Sagsnr.: 01.02.20-P17-3-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om ny vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har sendt kommuneplantillæg nr. 24 – Tematillæg om vindmølleplanlægning i offentlig høring indtil den 2. marts 2016. Tillægget opridser en række nye kriterier for den kommende vindmølleplanlægning i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at høringssvaret fra debatfasen genfremsendes til Ikast-Brande Kommune.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune havde i efteråret 2015 et debatoplæg i høring i forbindelse med udarbejdelsen af en ny vindmølleplan. Byplanudvalget behandlede dette på mødet den 26. oktober 2015.

 

Ikast-Brande Kommune har nu udsendt et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 – Tematillæg om vindmølleplanlægning i offentlig høring. Tillægget er udarbejdet efter principperne fremlagt i debatoplægget, med det formål at revidere kommuneplanens gældende vindmølleplanlægning.  

 

Byrådet i Ikast-Brande har valgt en ny model for vindmølleplanlægningen, som fastlægger en række nye kriterier for vindmølleplanlægningen i kommunen, herunder nye kriterier for hvor mange møller der kan blive rejst i et område, og hvor høje de må være. Målet er at give vindmølleproducenter mulighed for at afprøve, optimere og demonstrere vindmøller tæt på virksomhedernes udviklingsenheder.

 

Nye kriterier for opstilling af vindmøller er:

- Der vil kun blive udlagt vindmølleområder der kan rumme mindst fem vindmøller med en totalhøjde på minimum 150 meter eller derover.

- Såfremt et vindmølleområde bliver anvendt til test af vindmøller over 150 meter, er der mulighed for at rejse færre end fem vindmøller, men med større effekt pr. mølle.

- Vindmølleområder med plads til færre end 5 vindmøller, vil kun blive fastholdt i planlægningen, hvis områderne bliver anvendt til test af vindmøller.

- Kommunen opdeles i neutral- og negativzoner, med det formål at give projektudviklere et hurtigt overblik over, hvor i kommunen man kan forvente at byrådet vil fremme vindmølleprojekter.

- Der kan blive udlagt nye vindmølleområder på tværs af kommunegrænsen, hvis nabokommunen også ønsker at planlægge for området.

 

På baggrund af de ovenstående kriterier indeholder vindmølleplanen for Ikast-Brande Kommune nu 7 områder til opsætning af vindmøller. Der kan i rammebestemmelserne for de 7 områder, være krav om, at de eksisterende vindmøller i de 10 vindmølleområder der tages ud af kommuneplanen, skal tages ned, før der kan blive stillet nye vindmøller op i de 7 områder.

 

Oversigtskort der viser vindmølleområderne i Ikast-Brande Kommune.

  

I forbindelse med debatfasen besluttede Byplanudvalget at fremsende et høringssvar, hvori det fremgik at Herning Kommune fortsat ønsker at blive inddraget i vindmølleplanlægningen i Ikast-Brande Kommune i det omfang det vurderes relevant, og at vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Forvaltningen vurderer at det vil være en god ide, at genfremsende høringssvaret fra debatfasen, så vores få bemærkninger kan indarbejdes i vindmølleplanen for Ikast-Brande Kommune. Udkast til høringssvar er vedlagt i bilag 1. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at høringssvaret fra debatfasen genfremsendes til Ikast-Brande Kommune.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Udkast til høringssvar til vindmølleplan Ikast-Brande Kommune