Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

70. Ansøgning om ændring af planlægningen for ejendommen Gullestrupvej 53 og 55 i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om ændring af planlægningen for ejendommen Gullestrupvej 53 og 55 i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget anmodning om, at kommunen overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55. Der ansøges af ejendommenes ejer alternativt om ændring af lokalplan 15.C2.1, så lokalplanen erstattes af en ny lokalplan med henblik på ændring af ejendommenes anvendelse.

Lokalplan 15.C2.1 for centerområde i Gullestrup er vedtaget d. 25. november 2008.  

Sagsfremstilling

Ejeren af Gullestrupvej 53 og 55 anmoder Herning Kommune om at overtage pågældende ejendomme, da ejeren vurderer, at ejendommene ikke kan sælges med den gældende planlægning til centerformål nærmere betegnet dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, fælleslokaler og andre kulturelle funktioner, hvilket er fastsat i gældende lokalplans bestemmelser. Ejer er fraflyttet ejendommen.

Ejer ansøger alternativt om, at planlægningen for ejendommene ændres, så denne fremtidigt vil kunne anvendes til boligformål.

 

Planlægningmæssige forhold

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 15.C1, der giver mulighed for anvendelse til centerformål som dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, og miljøvenlige mindre fremstillingsvirksomheder i forbindelse med butikkerne samt offentlige institutioner som daginstitutioner, plejecenter og ældreboliger.

 

Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan 15.C2.1 for centerområde i Gullestrup. Lokalplanen giver mulighed for at anvende ejendommen til centerformål som dagligvarebutikker for områdets egen forsyning, liberale erhverv, fælleslokaler og andre kulturelle funktioner. Der er ikke mulighed for boligformål.

 

Forvaltningens vurdering

En lokalplan er en erstatningsfri regulering, og Herning Kommune har dermed ikke overtagelsespligt på ejendommene Gullestrupvej 53 og 55.

 

Lokalplan 15.C2.1 er udarbejdet for at give mulighed for et nyt centerområde, der kan binde Gullestrup sammen og skabe nye kulturelle og rekreative muligheder samt indkøbsmuligheder for byens bogere.

 

Problemet med at få solgt ejendommene Gullestrupvej 53 og 55 er ikke af planlægningsmæssig karakter og kan derfor ikke begrunde ændring af planlægningen for området.

 

En eventuel ændring af planlægningen vil kræve en ny lokalplan samt tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne skabes nye udviklingsmuligheder for Gullestrup ved at udvide området med centerformål mod vest og få en bymæssig sammenhæng med kirkeområdet og binde Gullestrup bedre sammen. Planlægningsmæssigt kan det ske ved at udvide delområde 2 i lokalplan 15.C2.1 mod vest og lade dette område danne afgrænsning for en ny lokalplan, der giver mulighed for centerformål - også med boligformål. .

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning Kommune ikke overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55

 

at Byplanudvalget beslutter at der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for delområde 2 i lokalplanområde 15.C2.1 samt udvidelse af delområdet mod vest med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for boliger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at Herning Kommune ikke overtager ejendommene Gullestrupvej 53 og 55. Derudover ønsker udvalget at fastholde den eksisterende planlægning, således der ikke igangsættes udarbejdelse af ny loklaplan.

Bilag

  • forslag til afgrænsning af ny lokalplan
  • Ansøgning om ændring af anvendelse af ejendommen Gullestrupvej 55