Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

67. Principgodkendelse lokalplan og kommuneplantillæg ved Teglvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Principgodkendelse lokalplan og kommuneplantillæg ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en række henvendelser vedr. ændret anvendelse af ejenomme i ethvervsområdet ved Teglvænget, vurderer Forvaltningen det kan være hensigtsmæssigt  at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for et området, med henblik på  at forny det eksisterende plangrundlag således, at der kan indrettes flere typer virksomheder.

I forbindelse med lokalplanen bør der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg med det formål at muliggøre hotel virksomhed, foreningsformål og liberalt erhverv samt at ændre arealet med autoophug fra erhverv til rekreativt areal således, at arealet over tid kan ændres til boldbaner eller lignende for de nærliggende boldklubber.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet består i dag af mange forskellige typer af virksomheder, hvoraf flere har en tilhørende bolig. Den gældende lokalplan for området (nr. 1.22.1 For et erhvervsområde m.m. ved Teglvænget) er fra 1982, og muliggør eksempelvis ikke etablering af hotel virksomhed, foreningsformål og liberalt erhverv, hvilket kunne være medvirkende til at udvikle området. Det vurderes også, at lokalplan nr. 14.E5.1 for Erhvervsområde ved Teglvænget, med fordel kan indarbejdes i den nye lokalplan, da denne lokalplan kun omfatter en enkelt erhvervsejendom øst for den primære vej ved Teglvænget.
 
Med en ny lokalplan anbefaler forvaltningen at muligheden for erhverv bibeholdes  i miljøklasse 2-4 samt muliggøre etableringen af foreningsfaciliteter. I områdets sydlige del, som relaterer sig til Ringkøbingvej, kan der med fordel gives mulighed for etablering af hotelvirksomhed og liberalt erhverv. Det skal fremadrettet ikke være muligt at etablere boliger i tilknytning til virksomheder i området.
 
Kommuneplantillægget ønskes ligeledes udarbejdet med det formål at ændre kommuneplanrammen 14.E5 fra erhverv for den eksisterende virksomhed på teglvænget 10 (Herning Autoophug) til kommuneplanramme 14.R3 for rekreativ udnyttelse. Autoophuggerens miljøklassificering (klasse 5) ligger allerede over erhverv rammens miljøklassificering på 2-4. Virksomheden skal betragtes som lovlig eksisterende anvendelse og vil efter nuværende kommuneplanramme ikke have mulighed for udvidelse. En ændring af arealet til rekreativ anvendelse gennem kommuneplantillæg har til formål at muliggøre, at arealet kan overgå til eksempelvis en udvidelse af arealerne ved boldbanerne hvis virksomheden på sigt lukker. Det må forventes, at jorden er forurenet og ved en anvendelse som boldbaner er det muligt at indkapsle sådanne forureninger således der ikke er behov for en opgravning samt rensning eller deponering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanarbejdet for Teglvænget igangsættes,

 

at kommuneplantillægget udarbejdes således at kommuneplanrammen for Teglvænget 10 ændres fra erhverv til rekreativt formål.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag Kommuneplanrammer
  • Bilag Lokalplanområder