Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

73. Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".

 

I henhold til byfornyelsesstrategien er der i foråret 2013 gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af Herning Kommune.

 

Der er kommet i alt 10 ansøgninger, som er behandlet af forvaltningen og fremstillet nedenfor.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Der er således gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2012 i den vestlige del af Herning Kommune og i 2013 i den sydlige del af Herning Kommune (Sdr. Felding, Skarrild, Arnborg, Kibæk, Fasterholt, Kollund m.fl.)
 
I henhold til strategien vil der blive gennemført ansøgningsrunder til bygningsfornyelse i den resterende del af kommunen i henholdsvis 2014 og 2015.  
 
Ansøgningsrunden i den sydlige del af Herning Kommune blev annonceret medio december 2012 og primo januar 2013 med ansøgningsfrist den 20. februar 2013. Der er afholdt infomøde i Arnborg i januar 2013, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.  

 

Kriterier

Med denne ansøgningsrunde kan der ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, og der kan også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.  
 
Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm: 

  • nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf,

  • istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene,

  • fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf.

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.

Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.  

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer.  

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 10 ansøgninger.

Forvaltningen har vurderet hver af de 10 ansøgninger og redegjort herfor med anbefalinger (se bilag 1).  

 

Det anbefales at 3 af de i alt 10 indkomne ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. Det drejer sig om de 3 ejendomme Hovedgaden 22, Nederbyvej 1 og Gl. Skolevej 11.

 

Det anbefales desuden, at ansøgeren Sdr. feldingvej 28, Sdr. Feldingvej 30 og Stationsvej 2 indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingerne og derefter gives tilsagn om støtte på 25 % af istandsættelsesbeløbet i henhold til regninger.

 

Ansøgningerne fra Præstelunden 5, Hvæslundvej 19, Bygaden 14 og Øster Hedegårdvej 4 opfylder ikke byfornyelseslovens krav til tildeling af støtte, da  istandsættelsen skal bevare eller højne husets oprindelige arkitektoniske udtryk, og støtten kun kan gives til beboelsesejendomme.

 

Byfornyelsesloven giver mulighed for at give op til 25 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af ikke bevaringsværdige ejendomme (kategori 5 - 9) og op til 33 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme (kategori 1 - 4).

 

Forvaltningen foreslår, at der tildeles maksimal støtte i henhold til ovennævnte.

  

Ejendom
 
Samlet overslag
 
Anbefalet maks. støtte
 
Hovedgaden 22, Skarrild
    25.000,00 kr.
 
      6.250,00 kr.
 
Nederbyvej 1, Sdr. Felding
 
  500.000,00 kr.
 
  165.000,00 kr.
 
Gl. Skolevej 11, Sdr. Felding
 
    75.000,00 kr.
 
    24.750,00 kr.
 
Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding
 
    20.920,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
 
Sdr. Feldingvej 30, Sdr. Felding
 
    30.525,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
Stationsvej 2, Stakroge
 
    61.174,00 kr.
 
 Bør indhente nyt tilbud
Øster Hedegårdvej 4, Kibæk
 
  395.000,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
 
Præstelunden 5, Arnborg
 
    71.481,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
Hvæslundvej 19, Studsgård
 
    25.119,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
Bygaden 14, Arnborg
 
  226.000,00 kr.
 Ikke tilsagn om støtte
I alt (inkl. moms)
 
1.430.219,00 kr.
 
 196.000,00 kr.
 

 

Økonomi  

Der er ansøgt for en samlet istandsættelsessum på 1.430.219,00 kr. Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 3 ansøgere på i alt op til 196.000,00 kr. i henhold til regninger.

 

Der er på SO 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, 1.748.000 kr. til bygningsfornyelse i perioden 2012-2015, hvoraf staten giver 50 % i refusion.

Tilsagnet på op til 196.000,00 kr. afholdes deraf.

 

I 2012 blev der givet 332.541,00 kr. i tilsagn om støtte til bygningsfornyelse. Støtten udbetales ultimo 2013 og afholdes ligeledes af stednr. 015087. 

 

De resterende midler til bygningsfornyelse, stednr. 015087, forventes overført til 2014, hvor der i henhold til byfornyelsesstrategien skal gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den centrale del af kommunen. 

 

Bygningsfornyelse 2014

I henhold til byfornyelsesstrategien skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den centrale del af Herning Kommune i 2014. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsrunden sker på baggrund af de samme kriterier som ansøgningsrunden i 2012 og 2013 (se ovenfor).

 

Forvaltningen anbefaler, at ordningen vedrørende bygningsfornyelse evalueres ultimo 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 196.000,00 kr. til de 3 ansøgere som anbefalet,

 

at ansøger Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Feldingvej 30 og Stationsvej 2, indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og der derefter gives et evt. tilsagn om støtte administrativt, og

 

at der gennemføres ny ansøgningsrunde i den centrale del af Herning Kommune i 2014, jf. Byfornyelsesstrategi 2012-2015, på baggrund af de samme kriterier som i 2012 og 2013.

 

at ordningen vedrørende bygningsfornyelse evalueres ultimo 2013.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1_BYP 270513