Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

66. Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B12.5 Skolegade 62 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B12.5 Skolegade 62 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 20. november 2012, punkt 300, forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution på Skolegade 62 i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 5. december 2012 til den 30. januar 2013. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at området kan anvendes til daginstitutions-, bolig- og erhvervsformål. Det er i lokalplanforslaget muligt at kombinere boliger og liberalt erhverv.
 
Planen giver mulighed for, at eventuel kommende ny bebyggelse kan trækkes helt ud mod gaden og indgå i facadelinien med den øvrige bebyggelse langs Skolegade. Dog må det eksisterende etageareal ikke forøges, og en ny bebyggelse må kun optage et lignende grundareal. Af samme grund angiver lokalplanen ikke et konkret byggefelt, men blot at en evt. ny bebyggelse skal placeres i vejskel mod Skolegade.
 
Der er i lokalplanforslaget stillet krav om parkering, 1 p-plads pr. 50 m² etageareal ved erhverv og 1½ p-plads pr. bolig og ½ p-plads pr. bolig under 50 m².
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse til planforslaget.
Indsiger Herningegnens Lærerforening bemærker;

  1. At de har problemer med de kloakker der går fra deres ejendom og gennem nabo ejendomme og til Skolegade,

  2. At de forudsætter, at opsætning af støjafskærmning sker efter gældende bestemmelser, og at der tages æstetiske hensyn,

  3. At de forudsætter at vejeadgangen til deres ejendom fra Pontoppidansvej respekteres

 
Ad. 1 Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne bemærkning som vedrører kloakken ikke har indflydelse på lokalplanen, men at bemærkningen videregives til Herning Vand.
Ad. 2 Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører støjafskærmning bør imødekommes, men ikke har betydning for planforslaget.
Ad 3. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører adgangsvej fra Pontoppidansvej ikke vedrører planen, da det ligger udenfor lokalplanens område.
 
Forvaltningen har været i kontakt med ejer af bygningen som ligger indenfor lokalplanens område, og ejer oplyser at planen om at anvende området til daginstitution ikke er aktuel mere da børnehaven Asylet bliver liggende hvor de er.
Grundejer har et ønske om at sælge deres bygning med anvendelse til bolig- og/eller erhvervsformål.
 
Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne, som gør det muligt at anvende området til institutionsformål, bør udgå af lokalplanen, da denne anvendelse ikke længere er aktuel, men at lokalplanen bør vedtages med anvendelsen til liberalt erhverv og boligformål. I denne sammenhæng er indsigers bemærkninger omkring støjafskærmning ikke relevant, da anvendelsen til institutionsformål indstilles til at udgå af lokalplanen.
 
I forhold til parkering er det forvaltningens vurdering, at parkeringskravet med 1 p-plads pr. 50 m² erhverv bør opretholdes, men at p-kravet til boliger bør være 1 p-plads pr. bolig, da lokalplanens område ligger centralt i Herning og tæt på bymidten.

 

Der er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne omkring skiltning skal ændres i lokalplanen således at skiltningen omhandler skiltning ved erhverv.
 
Grundejer har forespurgt om det er muligt at området kan få vejadgang og adresse fra Nørre Allé. Dette er muligt, men ændringen skal igennem en høring i forhold til vejloven, hvor naboerne i området høres. Ved denne løsning er der vejadgang fra Nørre Allé og vendeplads inden for lokalplanens område. Der vil ikke blive ud- og indkørsel fra Skolegade. Forvaltningen indstiller at det revideres på lokalplanes kortbilag 2, således at der ikke stilles krav til vejadgang fra Skolegade. Det medfører at en løsning med adresse og vejadgang fra Nørre Allé er mulig.
 
Lokalplanens redegørelse vil efter endelig vedtagelse blive tilrettet således at alt som vedrører daginstitution udgår og at titlen på lokalplanen omfatter bolig og erhverv, Skolegade 62.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution Skolegade 62 i Herning endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at følgende bestemmelser slettes: 3.2, 4.3, 4.4, 7.4, 9.5, 11.1, 13.1 

 

at § 1.2 ændres til ”at give mulighed for at anvende området til liberalt erhverv og boliger”. 

 

at § 3.1 ændres til ”Lokalplanens område kan anvendes til liberalt erhverv og bolig eller en kombination af disse.

 

at § 4.6 ændres til ”Der skal som minimum etableres 1 p-plads pr. bolig”.

 

at § 4.8 ændres til ”Der skal etableres de nødvendige overdækkede cykelparkeringspladser på terræn”.

 

at § 8.4 ændres til "Der kan inden for lokalplanen opstilles én skiltepylon med størrelse på makismalt 1,8 meter i højden og 0,6 meter i bredden.

 

at § 8.5 ændres til "Skiltning må være belyst indefra, således at kun skiltetekst og evt. logo fremstår lysende".

 

at der tilføjes under § 8 "Der må kun skiltes mod Skolegade og til erhvervformål".

 

at der tilføjes under § 8 "Flagstænger til erhvervsmæssig brug, tillades ikke".

 

at følgende slettes i § 10.1 ”Afgrænsede jordforhøjninger o. lign. i forbindelse med legeplads anses i denne sammenhæng ikke som permanent terrænregulering”.

 

at § 12.4 ændres til ”De i § 11 nævnte beplantninger er etableret”.

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Høringssvar fra Herningegnens Lærerforening til lok. 12.B12.5
  • Revideret kortbilag 2