Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

66. Forudgående drøftelse af emner til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 2017-28

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forudgående drøftelse af emner til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 2017-28

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Kaare Hjorth

Sagsresume

Inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplan, er der en række emner, der fremsendes til drøftelse i Byplanudvalget. Emnerne er fra offentlighedsfasen til Planstrategien og fra forvaltningen. Selve forslaget til kommuneplan er på Byplanudvalgets møde den 15. august.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag er samlet de bemærkninger, der indkom til Planstrategi 2015 fordelt på emner og byer. Der er også nogle forslag fra forvaltningen på emner, der er fremkommet i den forgangne planperiode, ændret arealanvendelse som konsekvens af skolenedlæggelser, boldbaner med videre.

Da Herning kommune har store arealudlæg til erhverv, er der også foreslået udtaget/reduceret i erhvervsarealer, der ikke er lokalplanlagte og hvor efterspørgselen efter erhvervsjord gennem en årrække har været minimal eller ikke eksisterende. Rammer for Herning+ og Helstrup behandles på udvalgsmøde i maj, når der foreligger forslag til masterplaner for de to områder. Stillingtagen til eventuel udpegning af nye vindmølleområder behandles ligeledes i maj.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de fremsendte emner og forslag drøftes med henblik på stillingtagen til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger

Bilag

 • Forudgående emner til Kommuneplanforslag
 

67. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for offentligt område mellem Hammerum og Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for offentligt område mellem Hammerum og Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Kommuneplantillægget sammenlægger to rammeområder – 31.OF5 og 31.OF8 til rammeområde 31.OF8. Endvidere ændres der på bestemmelserne for rammeområde 31.R5 og en mindre del overføres fra byzone til landzone. Herudover overføres del af rammeområde 31.OF8 fra landzone til byzone.

Sagsfremstilling

De nye rammebestemmelser for 31.OF8 giver mulighed for at bygge en ny skole ved siden af den eksisterende Hammerum Hallen. Samtidig muliggør bestemmelserne, at Hammerum Hallen kan udvides og at der kan anlægges nye parkeringsmuligheder. Herudover bliver der mulighed for at anlægge nye fodboldbaner samt etablere rekreative muligheder til kreativ leg og læring.

 

Rammeområdet ligger i både by- og landzone. Fra rammeområde 31.R5 arealoverføres et areal på ca. 3.600 m2 fra byzone til landzone, da området er en del af den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. De nye rammebestemmelser for 31.R5 giver endvidere mulighed for at etablerer indkørsel fra Tolstedvej samt en mindre parkeringsplads til skolen og hallen. Herudover er der mulighed for at bygge mindre bygninger og anlæg til leg og læring. 

 

Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 7b, 12fæ og 22ø Gjellerup By, Gjellerup og 1b, 1h, 1ha, 2dæ, 2fq, 2hi, 6l, 7ao og 12hn Hammerum By, Gjellerup samt del af litra 7000ag og 7000p Gjellerup By, Gjellerup og litra 7000an og del af litra 7000af Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 30 ha.

 

Rammeområdet som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

  

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at den forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafiksikkerhed, beskyttet natur, jordforurening, hensyn til sårbare grundvandsområder og afledning håndtering af øget mængde overfladevand samt indflydelsen på det lokale bymiljø og landskab vil være væsentlig. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan 31.OF8.1 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Miljørapport
 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50
 

68. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af folkeskolereformen. I Hammerum og Gjellerup er de eksisterende skoler i en stand, hvor det på kort sigt ikke længere er økonomisk at vedligeholde dem. Herning Byråd har derfor vedtaget, at der skal bygges en ny skole i området ved Hammerum og Gjellerup, som samler de to skoler i én.

 

Den nye skole placeres i tilknytning til den eksisterende Hammerum Hallen og idrætsanlæg, da det vil give mulighed for at udnytte de eksisterende faciliteter.

 

På den baggrund indstilles forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Gennem lokalplanen sikres en god og sikker tilgængelighed til området ved stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

 

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring.

 

Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

 

Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

 

 

 Dispositionsplan for lokalplanområdet

 

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

 

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området indtænkes som et rekreativt området med mulighed for leg og læring for skolen og besøgende, hvorfor de anlæg der laves til tilbageholdelse af regnvand skal etableres som søer med blivende vandspejl.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

 

Delområde I kan anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Det betyder, at der kan bygges skole, dagsinstitutioner, kultur- og foreningsfaciliteter og hallen kan udvides med flere idrætsfaciliteter og andre funktioner.

 

Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner og rekreativt landskab. Der kan inden for området anlægges fodboldbaner og andre idrætsbaner. Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til skole-, fritids- og rekreative formål, f.eks. udeskole, shelters, fugletårne, tribune til stadion, redskabsskur, klubhus og lignende. Der kan plantes træer og laves bakker, så der opstår et spændende rekreativt landskab. Endvidere kan der etableres regnvandsbassiner, så længe bassinerne i udformning anlægges som del af det rekreative landskab og med blivende vandspejl.

Inden for delområde II skal der endvidere udlægges arealer til parkering, veje og stianlæg som sikrer en god fremkommelighed gennem området og til institutionerne.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til skole-, institutions- og kulturfaciliteter inden for tre definerede byggefelter i delområde I. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager og med en bygningshøjde på op til 15 meter.

 

Da skolen skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at bygge nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende samt parkering.

 

De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

 

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres cykelparkering.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at den forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafiksikkerhed, beskyttet natur, jordforurening, hensyn til sårbare grundvandsområder og afledning håndtering af øget mængde overfladevand samt indflydelsen på det lokale bymiljø og landskab vil være væsentlig. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan 31.OF8.1 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Miljørapport
 • Forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1
 

69. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 12.OF2 for et offentlige område ved Valdemarsvej i Herning.

Sagsfremstilling

For at sikre der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1al Holtbjerg, Herning Jorder og del af vejlitra 7000c. Området udgør et samlet areal på ca. 10.000 m2.

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst forsætter jernbane mod Birk og de grønne områder. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 69 sikrer at der kan etableres institution-, kultur- og fritidsformål inden for rammeområdet samt at der kan ske en yderlig udbygning af de eksisterende ejendomme. Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område ved Valdemarsvej i Herning til foreløbig vedtagelse  

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 69
 

70. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

For at sikre at der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 i Herning er der udarbejde forslag til lokalplan 12.OF2.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre at der kan etableres krisecenter samtidig sikres en mulig udvidelse af de eksisterende bebyggelser inden for området.

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24.

Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der kan ske udstykning jf. kortbilag 2.

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1
 

71. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I Budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat midler til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Vildbjerg, som skal placeres ved Vildbjerg Skole.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for institutionen er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer afgrænsningen af rammeområdet og udvider anvendelsen med institution og plejecenter.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.OF10.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår anvendelse til institution og afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af kommuneplanramme 81.OF1 og tilføjer i områdets anvendelse institution samt plejecenter. Plejecenter er tilføjet for at bringe rammen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Derudover tilføjes der krav til parkering og bebyggelsesprocenten hæves fra 15% til 20% for området som helhed.

 

Området som i dag ikke er beliggende inden for den eksisterende kommuneplanramme 81.OF1 er i landzone. Det skal ved lokalplanlægningen overføres til byzone.

 

I Herning Kommuneplan 2013-24 er dele af arealet inden for kommuneplanramme 81.OF10.1 udpeget til at være en del af en grøn bystruktur. Lokalplan 81.OF10.1 giver mulighed for bebyggelse i dele af området, som er udpeget til grøn bystruktur. Derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med ny bebyggelse til daginstitution i området. Derudover reduceres udpegningen af den grønne bystruktur i den sydlige del af rammen omkring det eksisterende plejecenter, så bebyggelse og vejarealer ligger uden for udpegningen   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 70
 

72. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.OF10.1 for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.OF10.1 for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat penge til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Vildbjerg, som skal placeres ved Vildbjerg Skole.

 

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 81.OF10.1, som muliggør etablering af en ny daginstitution ved Vildbjerg Skole.

 

Forslag til lokalplan 81.OF10.1 for et område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Vildbjerg Skole i den sydvestlige del af Vildbjerg og er afgrænset mod syd af Bjørnkærvej, mod øst af Bjerregårdvej, mod nord af Lysgårdvej og det åbne land mod vest, hvor en gård har have langs med lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 1ag og en mindre del af matrikel 1a, begge Lysgård, Vildbjerg.

 

Lokalplanområdet

 

Forslag til lokalplan 81.OF10.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Vildbjerg Skole.

 

Lokalplanområdet er inddelt i følgende delområder I, IIa og IIb.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, idrætsanlæg og parkering.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole og institutioner inden for det angivne byggefelt og der er udlagt arealer til parkering og friarealer. Lokalplanforslaget inddrager en mindre del af matrikel 1a, så der kan etableres de nødvendige parkeringspladser til en ny daginstitution langs den vestlige afgrænsning af delområde I.

 

Delområde IIa og IIb må kun anvendes til idrætsanlæg.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre ny bebyggelse og anlægs indpasning i det eksisterende miljø med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse skal opføres i gul tegl for at sikre et udtryk af ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Byggefeltet er et større areal end den eksisterende bebyggelse for at give mulighed for at placere en daginstitution i tilknytning til den eksisterende skole samt mindre udvidelser af den eksisterende skole, hvis der bliver behov for dette.

 

Lokalplanen skal sikre afvikling af trafikken i området samt tilstrækkelig med parkeringspladser til områdets funktioner. Der skal endvidere sikres offentlig tilgængelighed i form af stiforbindelser til de rekreative arealer. 

 

Lokalplan 81.OF10.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 81.OF10.1 for et område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til lokalplan 81.OF10.1
 

73. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Louise Kruse Hansen

Sagsresume

I budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat penge til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Kibæk, som skal placeres ved Kibæk Skole.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 91.OF1.1, som muliggør etablering af en ny daginstitution ved Kibæk Skole og Krydsfelt. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 (jf. Bilag 1) giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Kibæk Skole.

 

 

Lokalplanområdet omfatter Kibæk Skole samt Kibæk Krydsfelt i den nordlige del af Kibæk og er afgrænset mod syd af Møllegaardsvej, mod nordvest af Velhustedvej, mod øst af den sti, der afgrænser boligområdet Møllegaarden mod vest. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 36y, 36ci, 36ck og 36aø samt vejlitra 7000av, alle Kibæk By, Assing.

 

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Velhustedvej i Kibæk til offentlige formål i form af skole, bibliotek, institutioner, halbyggeri og friarealer. Desuden skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området samt tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets funktioner. Lokalplanen skal desuden sikre gode og rekreative friarealer.

 

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ny bebyggelse til skole-, biblioteks-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, og sikre at den fremtidige udbygning af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

Lokalplanen skal også sikre håndtering af overfladevand i forhold til klimatilpasning.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområder I og II. Bebyggelsesprocenten inden for det samlede lokalplanområde må maksimum være 40. Lokalplanforslaget fastsætter desuden den maksimale byggeret for hver matrikel.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek, samt fritidsformål i form af halbyggeri inden for det angivne byggefelt og der er udlagt arealer til parkering, idræt, leg og lignende aktiviteter samt servicefunktioner som almindeligvis placeres i tilknytning hertil og anlæg til områdets tekniske forsyning. Byggefeltet er et større areal end den eksisterende bebyggelse for at give mulighed for at placere en daginstitution i tilknytning til den eksisterende skole samt mindre udvidelser af den eksisterende skole, hvis der bliver behov for dette.

 

Delområde II må kun anvendes til udearealer til idræt, leg og lignende aktiviteter samt beplantning og parkering inden for et afgrænset område, så der kan etableres de nødvendige parkeringspladser til en ny daginstitution i den østlige del af delområde I. Delområde II må således ikke bebygges med undtagelse af mindre bygninger og anlæg såsom legeredskaber, bænke, pavilloner og lignende, som understøtter områdets anvendelse til idræt, leg og ophold.

 

Kibæk Skole har i samarbejde med Herning Cykler gennemført et trafiksikkerhedsforløb. Erfaringerne herfra er medtaget i lokalplanens udlæg af adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bearbejde terrænet med henblik på at kunne tilbyde en bred vifte af leg- og læringsmuligheder, der sammen med nærheden til Kibæk Krydsfelt understøtter daginstitutionens image som natur- og idrætsinstitution.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og er omfattet af rammeområde 91.OF1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område i Kibæk
 

74. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for daginstitution mm ved Brændgårdskolen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for daginstitution mm ved Brændgårdskolen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har besluttet, at daginstitutionen Galaxen skal flyttes til en ny placering ved Brændgårdskolen i Herning. Galaxen er i dag placeret på 4 forskellige adresser i det nordvestlige Herning. For at fastlægge placering af byggefelter, parkering, stier med mere er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området ved Brændgårdskolen.

 

Sagsfremstilling

Område

Lokalplanforslaget omfatter hele området ved Brændgårdskolen, Herning HF og VUC, VIAs ejendom på A I Holms Vej og ungdomsboligerne på A I Holms Vej. Ved at lave en samlet lokalplan for dette område er der mulighed for at lave en sikker og sammenhængende løsning for afvikling af trafikken i området. En samlet lokalplan for området kan også sikre, at den eksisterende bevaringsværdige beplantning inden for lokalplanens område kan bevares om en helhed.

 

Luftfoto fra 2015 med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje

  

Anvendelse

Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder som vist på luftfotoet ovenfor. Alle tre delområder må anvendes til offentlige formål i form af skole- og undervisningsformål, institutioner samt fritidsformål i form af idrætsanlæg. Delområde II og III må desuden anvendes til kontorerhverv og liberalt erhverv. Derudover må delområde III også anvendes til boliger for unge og ældre.

 

Mulighed for bebyggelse og nedrivning

Lokalpanen udlægger byggefelter omkring det eksisterende byggeri. Derudover giver lokalplanen mulighed for at sammenbygge Brændgårdskolen med den tidligere rektorbolig på Brorsonsvej 8, henover adgangsvejen fra syd. Brændgårdskolens SFO ligger i dag i de tidligere boliger på Brorsonsvej 6 og 8. Det er planen, at Brorsonsvej 6 skal rives ned for at give plads til nyt byggeri til Galaxen. Det forventes, at Brorsonsvej 8 skal renoveres og indrettes som en del af daginstitutionen Galaxen.

 

Brorsonsvej 6 er registreret med lav bevaringsværdi, mens Brorsonsvej 8 har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive begge bygninger, hvis der for eksempel i forbindelse med udvidelse af den nye daginstitution bliver behov for at nedrive Brorsonsvej 8 helt eller delvist.

 

Der må bygges i op til 3 etager og 15 meters højde inden for byggefelterne. Uden for byggefelterne må der opføres mindre bygninger som cykelskure, udhuse og lignende i 1 etage og 4 meters højde.

 

Arkitektur og skiltning

Brændgårdskolen og Herning HF og VUC (Det tidligere Herning Seminarium) er et klassisk, velproportioneret 60´er byggeri i gule tegl med mørke vinduespartier og sammenhængende vinduesbånd. Lokalplanforslaget sikrer derfor, at renovering og tilbygning kommer til at passe til den originale arkitektur. Det betyder ikke, at nyt byggeri skal være magen til det gamle. Men proportioner, materialer, farver med mere for nyt og gammelt tilsammen skal danne en god helhed.

 

Lokalplanen fastlægger, at der må opsættes én skiltepylon ved hver ind / udkørsel til området. Derudover må der skiltes på facaden ved de enkelte indgange.

 

Vejadgang, parkering og stier

Lokalplanområdet har vejadgang via H P Hansens Vej fra nord og Brorsonsvej fra syd. Adgangen fra nord og den eksisterende parkeringsplads ændres ikke. Når adgangen til Brændgårdskolen fra syd lukkes skal tandklinikken have adgang fra nord.

 

Der er i dag to overkørsler til Brorsonsvej. Det er planen, at den østligste overkørsel (ved HF og VUC) fortsat skal være ind- og udkørsel til parkeringspladsen på hjørnet af Brorsonsvej og Gullestrupvej. Derudover skal den fungere som indkørsel til et nyt parkeringsareal mellem Brorsonsvej og Brændgårdskolen. Den vestligste overkørsel lukkes for indkørsel, når der bygges hen over adgangsvejen fra syd. Den skal så kun fungere som udkørsel for den nye parkeringsplads.

 

Udover parkeringspladsen mellem Brændgårdskolen og Brorsonsvej kan der også anlægges parkeringspladser til den nye daginstitution med adgang fra nord. Der er blandt andet behov for, at børnene i specialgrupperne kan afleveres tæt på indgangen.

 

For at give sikker adgang til skole og daginstitution for cyklister og fodgængere stiller lokalplanen krav om, at der skal anlægges stier fra nord og vest. Fodgængere og cyklister har i dag ikke mulighed for at komme til Brændgårdskolen fra nord med en sikker stiforbindelse.

 

Beplantning

Inden for lokalplanens område er der mange større træer, primært egetræer. Træerne er blandt andet en del af den karakteristiske egebeplantning langs H P Hansens Vej. Idrætsbanerne og legepladsen ved SFOen er afgrænset af større træer.

 

Træerne er en kvalitet for området. De giver legemuligheder for skole og daginstitution, læ på idrætsbanerne og er et flot grønt element i byen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at træerne bevares.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 13.OF9.2
 

75. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.Bl1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 angående matrikel nr. 10Ø Tjørring, Herning jorder. Tilføjelsen justerer rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om etageantallet skal reduceres fra 3 til 2 etager

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring til endelig vedtagelse med denne ændring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt med en beslutning om at etageantallet reduceres til 2.

 

76. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 17. november 2015, at foreløbig vedtage lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Med lokalplanforslaget udlægges hjørneejendommen Tjørring Hovedgade 42 til boligformål i op til 3 etager. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 2 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det ansøgte, og principgodkendte projekt i 3 boligetager, er tænkt som en tiltrængt erstatning for de nuværende erhvervsbygninger, som står tomme.

 

Plangrundlag

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning på stedet hvad angår bebyggelsesprocent, etageantal og byggehøjde. Derfor er der udarbejdet nærværende lokalplanforslag og en tilføjelse til bestemmelserne i kommuneplanrammen.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejeren af naboejendommen. Der gøres indsigelse imod: at der kan bygges i 3 etager og at der kan bygges i op til 12 m i højden. Indsigelsen begrundes med, at det vil være et bombastisk byggeri i vedkommendes baghave, indsiger vil ikke kunne være ugenert på egen grund og føle sig tilpas, byggeriet vil skærme for aftensolen og vil forringe salgsværdien af vedkommendes ejendom.

 

Den anden indsigelse er et veto fra Viborg Stiftøvrighed på vegne af Tjørring Menighedsråd.

 

Forvaltningens vurdering

Det er korrekt, at der kan forekomme indkiksgener fra det højere byggeri og at det på de fleste af årets dage vil skærme for aftensolen.

 

Vedrørende veto fra Viborg Stiftsøvrighed kan der henvises til Bilag 4, mødenotat.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af møde med Stiftsøvrigheden m. fl., at der er to muligheder:

 1. Lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages med den ændring, at der kun kan bygges i to etager. Ansøger bag projektet har overfor administrationen oplyst, at man af tidsmæssige årsager hellere ønsker lokalplanen vedtaget med imødekommelse af vetoet fra Stiftsøvrigheden, frem for at afvente en ny helhedsplan.
 2. Vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget udsættes, og der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for et større område langs Tjørring Hovedgade, med henblik på at fastlægge byggefelter og højder m.v. Dette arbejde kan måske resultere i at etagehøjden på ejendommen Tjørring Hovedgade 42 kan accepteres i 3 etager af Stiftsøvrigheden. 

 

Hvis lokalplanen vedtages med etageantallet reduceret til højst to etager, skal §§ 7.2 og 7.3 ændres til:

§ 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager + tagterasseetage.

§ 7.3 Bebyggelse må have en højde på maksimum 8,5 m.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om vedtagelse af lokalplanforslaget skal udsættes med henblik på at der udarbejdes en helhedsplan for området som grundlag for en ny forhandling med Stiftsøvrigheden, alternativt

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om etageantallet reduceres til højest 2 etager

 

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring til endelig vedtagelse med denne ændring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring til endelig vedtagelse med reduceret etageantal til højest 2 etager

Bilag

 • Bilag 1. Indsigelse fra nabo
 • Bilag 2. Indsigelse fra Stiftøvrigheden
 • Bilag 3. Indsigelse fra menighedsrådet
 • Bilag 4. Mødenotat
 

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej) samt Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej samt 33. OF1 – Offentlig område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af gældende lokalplaner.  

 

For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

 

I kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

 

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, jf. den gældende Planlov.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

 

I forslaget til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres fra 2 til højest 3, bygningshøjden ændres fra 12 meter til højest 18 meter og opholdsareal ændres fra mindst 100 % af boligetagearealet til mindst 10% af erhvervsetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillæget.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

78. Endelig vedtagelse af lokalplan 33.E2.2 for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 33.E2.2 for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet vedtog d. 26. januar 2016 forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk.

 

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk har været i offentlig høring i perioden 28. januar til 24. marts 2016, hvor der ikke er indkommet indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk omfatter et areal på ca. 3,9 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Industrivej Syd, mod syd af det åbne land og mod øst samt vest af erhverv.

 

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. I masterplanen er det tidligere C.Th. Sørensens haveanlæg indtegnet som et grønt område. Forvaltningen har på baggrund af, at der ikke længere findes et bevaringsværdigt haveanlæg forlænget byggefeltet på den pågældende ejendom mod syd i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget. Dette vil være med til at understrege den nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen yderligere.

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i de eksisterende bygninger på Industrivej Syd 1B. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4 og festsal til erhvervsmæssig udlejning.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med strukturen i masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggenhed i Birk.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i form af en trærække med fyrretræer samt kastanjetræer foran og langs siden af den eksisterende bebyggelse. 

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring fra 28. januar til 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

79. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller insigelser til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 54 for boligområde ved Nedertoften i Tjørring til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 udlægger en ny kommuneplanramme (41.B19) til boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og fjerner udpegningen af grøn bystruktur inden for kommuneplanrammen. Det er vurderet, at en udpegning af grøn bystruktur ikke er forenelig med en udstykning til boliger.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning til det tilhørende lokalplanforslag 41.B19.1.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

80. Endelig vedtagelse af lokalplan 41.B19.1 for et boligormåde ved Nedertoften i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.B19.1 for et boligormåde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Lokalplanforslag 41.B19.1 – Boligområde ved Nedertoften i Tjørring har været i offentlig høring i perioden 28. januar til 24. marts 2016, hvor der er indkommet en bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 41.B19.1 – Boligområde ved Nedertoften i Tjørring endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen:

Lokalplanområdet ligger i Tjørring og er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en eksisterende virksomhed mod øst. Lokalplanområdet er i dag ubebygget med overvejende selvgroet beplantning.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 giver mulighed for etablering af boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Dog stiller lokalplanen krav om, at der ikke må være en blanding af de to typer bebyggelse i området, så der sikres en helhed og ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Nedertoften.

 

Derudover stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning langs Vildbjergvej og langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for at sikre en grøn sammenhæng langs Vildbjergvej og en visuel afskærmning mod vejen og den eksisterende virksomhed øst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen tager højde for støj fra virksomheden beliggende mod øst og Vildbjergvej ved at stille krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjskærm, langs lokalplanområdets østlige afgrænsning og udlægge en byggelinje langs Vildbjergvej, hvor der ikke må bebygges mellem byggelinjen og Vildbjergvej.  

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring fra 28. januar til 24. marts 2016. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt som bilag.

 

Bemærkningen er fra Region Midtjylland og omhandler jordforurening. Det bemærkes, at der er jordforurening på den del af matrikel 4o, Tjørring, Herning Jorder, som ikke er omfattet af lokalplanforslaget, da der tidligere har ligget en trikotagefabrik. Derudover har Region Midtjylland ingen bemærkninger til lokalplanforsalget.

 

Forvaltningen er bekendt med jordforureningen på den del af matrikel 4o, som ikke er omfattet af lokalplanforslaget, og vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.    

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring til endelig vedtagelse uden ændringer
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bemærkning fra Regionen til lokalplanforslag 41.B19.1
 

81. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016, foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 har været i offentlig høring i perioden 28. januar 2016 til 24. marts 2016, der ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 57 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 71.B6.1 for et område udlagt til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsesprocenten i den nuværende kommuneplanramme er for lav. Kommuneplanrammen siger 15 procent og der ønskes en bebyggelsesprocent på 30, som normalt ved åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter.

Parkeringskravet øges ligeledes fra 1½ pr. bolig til 2 p-pladser pr. bolig.

 

Området overføres fra landzone til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Rammeområdets afgrænsning udvides lidt mod syd for at få en bedre udnyttelse af området. Udvidelsen sker ud i åbeskyttelseslinjen og det skal præciseres nærmere i lokalplanen hvad man må inden for åbeskyttelseslinjen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

82. Endelig vedtagelse af lokalplan 71.B6.1 for boligområde Rind Å Engen i Arnborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 71.B6.1 for boligområde Rind Å Engen i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016, foreløbigt vedtaget lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde Rind Å Engen i Arnborg som udlægger området til ny boligområde.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 57 for området.

 

Ved den foreløbige vedtagelse blev området navngivet Rind Å Engen.

 

Lokalplanforslag 71.B6.1 har været i offentlig høring i perioden 28. januar 2016 til 24. marts 2016, der er indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 71.B6.1 endelig vedtages med en ændring i lokalplanens kortbilag 2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 71.B6.1 giver mulighed for at Herning Kommune kan udbyde nye boligrunde til salg i Arnborg. Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan udstykkes 11 grunde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet er disponeret omkring en central grønning som er det samlende element for hele bebyggelsen. Det er her man mødes, grundejerforeningen kan etablere legeplads, der kan etableres fælles anlæg til regnvandshåndtering fra veje og fællesområde osv.

 

For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.

 

Der er indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget:

1.  Ejeren af Skjernvej 27 er bekymrede over om der kan komme mere trafik på deres private adgangsvej, de vil gerne forhindre at vejen bliver en smutvej til byen.

 

2.  Borgerforeningen fremsender nyt forslag til udstykning med ændring af antal af grunde, ny placering af stiforbindelse, ændring af vejudlæg samt forslag om, at der kun må bygges i 1 etage på de sydlige grunde. Der forslås en ny adgangsvej fra Gl. Skarrildvej til Skjernvej.

 

Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen omkring den private grusvej ikke bør medføre ændringer i lokalplanen, da det kun er de bløde trafikanter der kan benytte grusvejen som stiforbindelse til skolen.

 

Ad. 2. Det er forvaltningens vurdering at det fremsendte forslag til ændring af udstykningen ikke bør imødekommes i forhold til følgende vurdering:

Det vurderes, at der i lokalplanforslaget er et veldisponeret antal grunde i udstykningen hvor der indgår grunde fra 755 m² til 1230 m² og dermed grunde i varierende størrelse og pris.

 

Indsiger ønsker en bredere åbning til det sydlige liggende markareal, c-d. Forvaltningen anbefaler, at dette imødekommes, dels for at skabe en bedre visuel kontakt til arealet syd for og dels for at gøre plads til at der kan være sti og grøft som kan bruges til overløb til regnvand i forbindelse med ekstremregn.

 

Indsiger forslår en ændring af vejforløbet inde i udstykningen, således at vejene løber hele vejen rundt langs alle grunde og det forslås at en del af belægningen kan være græs armering. Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende græsarmering på køreveje inde i udstykningen pga. støjgener ved kørsel på belægningen. Græsarmering kan primært anvendes ved p-arealer. Udstykningen i lokalplanforslaget er udformet med en vej som ikke er gennemkørende og med vendepladser. Det centrale grønne areal kan anvendes til tilbageholdes af regnvand med et overløb via grøft i åbningen mod syd og derved kan regnvand ledes ud på det grønne areal syd for udstykningen ved ekstremregn.

 

Indsiger ønsker stiforbindelsen a-b flyttet så den forbindes til hjulsporet øst for udstykningen. Forvaltningen vurderer, at dette bør ikke imødekommes da stien og derved skolebørnene ledes ud på et hjulspor med græsunderlag, jævnfør ad. 1.

 

Indsiger forslår en højdereduktion på de sydlige grunde så der kun kan bygges i 1 etage og med lav tagrejsning. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i bygningshøjden ikke bør imødekommes, da området er svagt faldende og at der ved en lavere bygningshøjde alligevel ikke opnås kig eller udsigt til å-forløbet længere syd for udstykningen.

 

Indsiger ønsker en ændring af Gl. Skarrildsvej forløb pga. dårlige oversigtsforhold. Det ønskede vejudlæg ligger uden for lokalplanens område hvorfor lokalplanen ikke kan regulere dette. Den forslåede vejtilslutning til Skjernvej vurderes desuden, ikke at være hensigtsmæssigt placeret i forhold til oversigtsforhold og kobling til byen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til foreløbig vedtagelse med følgende ændring:

 

at det reviderede lokalplankort kortbilag 2, godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til endelig vedtagelse med ændring jf. Arnborg Borgerforenings bilag og etagebegrænsning mod syd, dog således, at der stadig skal være 11 grunde og ingen sti mod øst, og ingen omlægning af Gl. Skarrildvej.

Bilag

 • Indsigelse 1
 • Oversigtskort over området
 • Indsigelse 2
 • Revideret kortbilag 2
 

83. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej i Gullestrup, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udvider arealet af rammeområde nr. 15.C2 og tilføjer anvendelse til boligformål til bestemmelserne for rammeområdet. Den overordnede mening med kommuneplantillægget, er at skabe mulighed for familieboliger inden for rammeområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 55 til herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

84. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 15. C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup, sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 samler området mellem Gullestrup Kirke og Gullestrupvej, og åbner for at anvende området til Centerformål med mulighed for familieboliger.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er ikke i overensstemmelse med de gældende planer for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med ændring af kommuneplanramme 15.C2 og en ny lokalplan nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Lokalplanen

Den nye lokalplan er omfattet af kommuneplanramme 15.C2. Anvendelsen dækker de eksisterende erhvervs- og butiksformål samt ældreboliger og offentlige formål, og har fået tilføjet mulighed for familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og have en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Udbud

Forvaltningen har, til et udbud af området, udarbejdet forslag til en række krav til bebyggelsesplanudformning, arkitektonisk udtryk og bedømmelse. Kravene er sammen med et par illustrationer, samlet i det vedhæftede Bilag 1.

 

Vejnavne

Der skal vedtages eet nyt vejnavn til lokalplanområdet. Det er, ved en tidligere lejlighed, i Holing Sø afsnit A blevet besluttet, at princippet for Skovbakken og Egebakken, skulle videreføres i området. Forvaltningen foreslår derfor følgende muligheder for vejnavne: Pilebakken, Rønnebakken eller Rødelbakken.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup til endelig vedtagelse

 

at Byplanudvalget godkender vejnavn til området
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup til endelig vedtagelse med navnet Rødelbakken.

Bilag

 • Vilkår for afgivelse af tilbud if.m. udbud
 

85. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024. Tillægget har sammen med forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Forvaltingen indstiller at indsigelsen efterkommes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg nr. 56 har til formål at sikre at der kan udarbejdes ny lokalplan for varmeværk ved Halkjærsvej. 

Indsigelse

Trehøje Døre har gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget på baggrund af at Herning Kommuneplan 2013-2014 ikke stemmer overens med den beslutning der blev truffet omkring solfangeranlæg i 2012 i forbindelse med vedtagelse af daværende lokalplan. På daværende tidspunkt blev der i Byrådet truffet beslutning om at arealet (del af matrikel 22mv), markeret på kortet i indsigelsen, skulle være del af kommuneplanramme 84.E1. Det er en fejl i nuværende Kommuneplan 2013-2024 at arealet ikke er del af 81.E1. Indsigelsen bør derfor efterkommes.

Indsigelsen vil ikke have konsekvens for lokalplanforslaget da lokalplanforslaget kun fastlægger en zone til ledningstrace langs Halkjærvej i overensstemmelse med tidligere lokalplan 84.T.1 fra 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 56 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at den del af matrikel 22mv som er omfattet af kommuneplantillægget gøres til del af kommuneplanramme 84.E1

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

86. Endelig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen er behandlet under dagsordenspunktet omhandende kommuneplantillæg 56.


Forvaltingen indstiller lokaplan 84.T1.2 til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. Det ønskes at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan værket benytte de eksisterende rørledninger. Opførelse af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ikke konkrete planer om en udflytning men lokalplanen er udarbejdet så Varmeværket på sigt kan udflyttes til lokalplanområdet, hvor der er den fornødne plads til eventuelle fremtidige udvidelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 84.T1.2 til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

87. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 21.R1 for rekreativt område ved Campingpladsen til et nyt rammeområde 12.R12.

 

Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1 giver ikke mulighed for etablering af regnvandsbassin, derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for et nyt rammeområde 12.R1, som muliggør etablering af regnvandsbassin i området.

 

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

88. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Herning Vand om etablering af regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej i forbindelse med separatkloakering af den østlige del af Sunds. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Regnvandsbassinet etableres med et åbent overløb til Kvalsholm Bæk.

 

Lokalplanens formål er ligeledes at udlægge området til et bynært rekreativt område, og at sikre at området forbliver et offentligt område med mulighed for ophold og leg.

 

Det er ligeledes lokalplanens formål at fastsætte bestemmelser, der sikrer beliggenheden af regnvandsbassinet, samt beskyttelse af de store bevaringsværdige bøgetræer, der omkranser lokalplanområdet. 

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen, er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

89. Principgodkendelse af ansøgning om udvidelse af korn- og forderstof virksomhed ved Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principgodkendelse af ansøgning om udvidelse af korn- og forderstof virksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

 

 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Hornsyld Købmandsgård A/S, om udvidelse af korn- og forderstof virksomheden beliggende Vildbjergvej 55, Gødstrup. Virksomheden ønsker, at udvide produktionen, og en udvidelse af kornlager kapaciteten.

 

Virksomheden er beliggende i landzone. En udvidelse som det ansøgte, kan ikke gives gennem en landzonetilladelse. Derfor skal der udarbejdes et nyt plangrundlag gennem tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Den fysiske udvidelse af virksomhedens bebyggelse, er i en visionsplan som virksomheden har fremsendt, formuleret som et behov for, på sigt, at kunne bygge højere i visse områder af den eksisterende bygningsmasse. Virksomheden ønsker endvidere en markant udvidelse af kornlager kapaciteten. Her er tale om 7 stålsiloer med en diameter på ca. 25 meter, og en højde på 35 m, samt en silo med en diameter på ca. 21 m og en højde på 35 m. Der vil endvidere være behov for beholdere/siloer til køle og tørreri, samt en udvidelse af eksisterende tankgård, fra 2 tanke til 6 tanke.

 

Plangrundlag

Der er behov for, hvis virksomhedens ønsker skal kunne realiseres, at udarbejde et tillæg til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, og en lokalplan for virksomhedens areal + naboarealer, nødvendige for den ønskede udvidelse.

 

Miljøvurdering

Planafdelingen har vurderet, at der sammen med planerne, skal udarbejdes en miljøvurdering, der blandt andet skal vurdere på den øgede trafikbelastning som udvidelsen af anlægget vil medføre. Endvidere skal der vurderes på den visuelle landskabelige og arkitektoniske indflydelse, som udvidelsen vil medføre, særligt med hensyn til det nye sygehus og med hensyn til nærliggende følsomme landskabelige formationer.

Miljøvurderingen skal udarbejdes og vedtages sammen med den foreløbige vedtagelse af planerne, og i offentlig høring sammen med planerne.

 

Dette kan først, når de nødvendige visualiseringer i miljøvurderingen foreligger, vurderes om en så stor udvidelse på dette sted, kan anbefales.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget beslutter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området ved Vildbjergvej 55, idet der med udarbejdelsen af planerne bliver bedre grundlag at vurdere udvidelsen på stedet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for korn- og foderstof virksomheden Vildbjergvej 55, Gødstrup
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der udarbejdes miljøvurdering med henblik på principgodkendelse af korn- og foderstofvirksomheden Vildbjergvej 55, Gødstrup

Bilag

 • Bilag 1: Visionsplan for Hornsyld Købmandsgaard A
 • Bilag 2: Oversigtsplan
 • Bilag 3: Opstalt
 

90. Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Med en lovændring af Byfornyelsesloven og vedtagelse af en ny energisparepakke, er der mulighed for justeringer af kommunens administrationspraksis og krav i behandlingen af ansøgninger om støtte.  

 

Udvalget orienteres hermed om de nye muligheder, og det indstilles, at evt. justeringer behandles i forbindelse med godkendelsen af udkast til byfornyelsesstrategi ”Byfornyelse i Herning 2017-2028” (pkt. 91).

Sagsfremstilling

Orientering om lovændring (bilag 1)

Pr. 1. januar 2015 trådte en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer i kraft.

 

Lovændringen vedrører bl.a. nedenstående forhold, som vurderes relevant i forhold til revisionen af kommunens byfornyelsesstrategi og fremadrettede byfornyelsesaktiviteter:

 

 • forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger. Med lovændringen kan der gives tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% af de støtteberettigede udgifter (tidl. op til 25%).
 • forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger med bevaringsværdi 1-4. Med lovændringen kan der gives tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 75% af de støtteberettigede udgifter til bevaringsværdige ejendomme (tidl. op til 33%).
 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte boliger opført før 1960 (tidl. før 1950).
 • Administrativ lettelse for kommunerne ved indførsel af bagatelgrænse. Med lovændringer kan kommunerne udelade at tinglyse deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, hvor støtten til bygningsejeren ikke overstiger ca. 50.000 kr.

 

Orientering om Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er et af hovedelementerne i en energisparepakke, der trådte i kraft den 1. juli 2014, og er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri, jf. kapitel 6a i Byfornyelsesloven. Hensigten med ordningen er at øge inticamentet for udlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i pivate boliger. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i Byfornyelsesloven.

 

Både udlejer og lejer kan tage initiativ til at indgå aftale om grøn byfornyelse. En aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne (og energiselskabet) kræver ikke kommunens medvirken, men kommunen kan tilskynde udlejere og ejerere til at indgå en aftale, og støtte økonomisk op om gennemførelsen, såfremt Byrådet ønsker, at ordningen indgår som et led i den kommunale byfornyelsesindsats.

 

Kommunen kan, inden for byfornyelsesrammen, beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelse, støtte til ejerens udgifter til vedligeholdelse/bygningsfornyelse samt til evt. genhusning.

Såfremt kommunen yder indfasningsstøtte eller støtte til vedligeholdelse/bygningsfornyelse, kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige krav samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

 

Ydes der indfasningsstøtte til huslejen eller tilskud til vedligeholdese/bygningsfornyelse (efter Byfornyelseslovens kapitel 3), vil arbejderne være omfattet af reglerne om udbud, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at evt. justeringer på baggrund af ovenstående behandles i forbindelse med godkendelse af ”Byfornyelse i Herning 2017-2028”.

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1 - Skema over ændringsloven 2014
 

91. Godkendelse af udkast til byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028"

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af udkast til byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028", som skal afløse ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”.

 

"Byfornyelse i Herning 2017-2028" fremsendes hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategi og handlingsplan 

”Byfornyelse i Herning 2017-2028” er udarbejdet inden for rammerne af Byfornyelsesloven. Formålet med strategien er at angive en retning for byfornyelsestiltagene i Herning Kommune og dermed danne et grundlag for en prioritering af byfornyelsesmidlerne de kommende år. Strategien er gældende for 2017-2028, og bør revideres hvert 4. år (med fordel i forbindelse med kommuneplanrevisionen) eller efter behov, f.eks. ved ændrede forudsætninger. Det forudsættes iøvrigt, at de justeringer af den hidtige praksis på byfornyelseområdet, som strategien peger på, træder i kraft med strategiens godkendelse.

 

"Byfornyelse i Herning 2017-2028" tager afsæt i "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan", og bygger på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med denne.

 

Med strategien indstilles det, at der gennemføres mindst en årlig ansøgningsrunde til bygningsfornyelse gældende for hele kommunen. Erfaringer fra de seneste års ansøgningsrunder til bygningsfornyelse viser, at den systematiske tilgang med den geografiske inddeling af kommunen i fire områder, ikke har haft den forventede effekt på antallet af ansøgninger. Derfor anbefales en mere fleksibel model, hvor ansøgere fra hele kommunen kan søge hvert år.

 

På baggrund af erfaringer fra de seneste år anbefales det desuden, at der ansøges om reservation af statslige midler til igangsættelse af op til 4 områdefornyelsesprojekt i perioden 2017-2028. Erfaringer med det aktuelle områdefornyelsesprojekt i Sunds viser, at områdefornyelse er en lang og ressourcekrævende proces, men det skønnes realistisk at gennemføre op til 4 områdefornyelsesprojekter i perioden. En nærmere undersøgelse skal vise, hvor der er et behov og en relevant flerhed af problemstillinger, som er forudsætningen for gennemførelse af områdefornyelse.

 

Strategien peger ikke på oplagte emner til friarealforbedringer. Behovet og mulighederne for friarealforbedringer kan vise sig på sigt f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af nye udviklingsplaner eller helhedsplaner eller i forbindelse med gennemførelse af en evt. områdefornyelse.

 

Det indstilles således, at:

 • der gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,
 • der gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,
 • der ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger.

  

Kulturarv og bevaring

Strategien lægger desuden op til, at der fremadrettet arbejdes målrettet med kulturarv og bevaring i form af løbende registrering af bevaringsværdier, udarbejdelse af bevarande lokalplaner og udpegning af kulturmiljøer.

 

Bevaringsværdien fastsættes ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektoniske værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Der skelnes mellem høj, (1-3), middel (4-6) og lav (7-9) bevaringsværdi. En bygning karakteriseres som bevaringsværdig, jf, Byfornyelsesloven, når den er registreret med en bevaringsværdi på 1-4.

 

I henhold til kommuneplanen har Herning Kommune hidtil politisk behandlet ansøgninger om nedrivningstilladelse af bygninger, der er registreret med høj eller middel bevaringsværdi (dvs. bevaringsværdi 1-6). Det indstilles, at den politiske behandling af ansøgninger om nedrivningstilladelse fremadrettet koncentreres om sager vedrørende bevaringsværdige bygninger jf. Byfornyelsesloven - dvs. bygninger med bevaringsværdi 1-4. Landbrugsbygninger (drift)...

 

Det er forvaltningens vurdering, bl.a på baggrund af de seneste års erfaring med SAVE registreringer, at det i de fleste tilfælde ikke er hensigtsmæssigt, hverken arkitektonisk eller kulturhistorisk, at bevare ejendomme, der har bevaringsværdi på 5-6. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor en bygning med lavere bevaringsværdi end 1-4 har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, og forvaltningen vil i så fald fremsende sagen til politisk behandling.

 

Det indstilles således, at:

 • der foretages løbende SAVE-registreringer og udarbejdes bevarende lokalplaner,
 • der foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4),
 • der udpeges kulturmiljøer, bl.a. i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

 

Såfremt udvalget ikke tiltræder ovennævnte indstilling vedr. politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4),  anbefaler forvaltningen, at drifts- og avlsbygninger, mindre tilbygninger mv. som udgangspunkt undtages fra politisk behandling forud for nedrivning. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor en landbrugsbygning har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, og forvaltningen vil i så fald fremsende sagen til politisk behandling. 

 

Økonomi

Den ordinære ramme fra staten for 2016 er for Herning Kommune 400.000 kr. Den særlige ramme fra staten til Pulje til landsbyfornyelse 2016 er endnu ikke meldt ud, men det forventes, at andelen af kommuner, der får del i puljemidlerne halveres i forhold til 2014 og 2015, hvor 70 kommuner fik tildelt midler.

Strategien peger på, at den årligt tildelte, ordinære ramme til bygningsfornyelse og friarealforbedring søges anvendt i fuld udstrækning, og at bygningsfornyelsesmidlerne prioriteres til byer med evt. områdefornyelse for at styrke effekten af den offentlige indsats. Desuden anbefales det, at ubrugte bygningsfornyelsesmidler (den ordinære ramme) overføres til andre byfornyelsesprojekter i kommunen, og at midler til gennemførelse af områdefornyelse afsættes særskilt på budgettet.

 

Forvaltningen fremsender særskilt sag med forslag til prioritering af midlerne, herunder også overførsel af ubrugte midler til byfornyelsesaktiviteter afsat på budgettet, når den statslige udmelding vedr. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 foreligger. Strategien justeres såfremt udmeldingen giver anledning til dette.

 

Erfaringer fra de seneste år viser, at Herning Kommune ikke har brugt byfornyelsesmidlerne fuldt ud.

Det er forvaltningens vurdering, at det forholdsvis begrænsede antal ansøgninger om støtte til istandsættelse og nedrivning dels skyldes, at Byfornyelsesloven er for restriktiv og dels, at den procentvise støtte de seneste år ikke har været attraktiv. Desuden kan Herning Kommunes tidligere strategi, med gennemførelse af ansøgningsrunder til bygningsfornyelse efter en afgrænset, geografisk inddeling af kommunen, have haft begrænsende effekt.

  

Initiativer igangsat på baggrund af byfornyelsesstrategien afholdes inden for Byplanudbvalgets budgetramme under serviceområde 03

 

Justeringer af administrationspraksis og krav

På baggrund af ændringer til Byfornyelsesloven (se "Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse" pkt. 90), foreslår forvaltningen nogle justeringer af kommunens hidtidige administrationspraksis og krav i forbindelse med behandlingen af byfornyelsessager, som beskrevet nedenfor.

 

Det indstilles, at der fremadrettet kun tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr. Kommunen har hidtil tingslyst tilbagebetalingsdeklarationer i forbindelse med alle sager om udbetaling af støtte.

 

Det indstilles desuden, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% og 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på hhv. 5-9 og 1-4.

Den forbedrede støttemulighed, og muligheden for at give op til 75% i støtte til bygningsfornyelse, kan resultere i større interesse og dermed flere ansøgninger fremover, hvilket kan betyde et behov for at prioritere tildelingen af midlerne. I den forbindelse anbefales det, at der sker en prioritering i forhold til beliggenhed og synlighed, jf. "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald", som hidtil.

 

Derudover har forvaltningen, i forbindelse med de gennemførte ansøgningsrunder til bygningsfornyelse de seneste år, modtaget forespørgsler på muligheden for at få tilsagn om støtte til træ/alu-vinduer. Praksis i Herning Kommune har hidtil været et krav om trævinduer, da intentionen med støtten jf. Byfornyelsesloven overordnet set er, at tiltagene skal bevare eller højne den pågældende bygnings originalitet. Der kan imidlertid argumenteres for, at moderne vindueskonstruktioner i nogle tilfælde vil kunne opfylde relevante krav i forhold til bygningens arkitektoniske udtryk. Forvaltningen indstiller derfor, at der fremadrettet kan gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Udvalget skal desuden beslutte, om Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og om der dermed skal ydes hhv. indfasningsstøtte til huslejeforhøjelse, støtte til genhusning og støtte til vedligeholdelse/bygningsfornyelse i forbindelse med energiforbedring (se "Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse" pkt. 90).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udkastet til strategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028", herunder
at Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), samt i særlige tilfælde, hvor andre forhold vurderes at have betydning, og at dette indarbejdes i kommuneplanen, og
at såfremt Byplanudvalget ikke tiltræder ovennævnte indstilling vedr. politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), at Byplanudvalget beslutter, at drifts- og avlsbygninger, mindre tilbygninger mv. som udgangspunkt undtages fra politisk behandling forud for nedrivning, og kun i særlige tilfælde fremsendes til politisk behandling, hvor en bygningen har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, 
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kun skal tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr.,
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% og 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på hhv. 5-9 og 1-4,
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet skal kunne gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, og
at Byplanudvalget beslutter, om Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og dermed indarbejdes i strategien.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget godkender udkastet til strategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028", herunder

Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,

Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,

Byplanudvalget beslutter, at der skal ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger,

Byplanudvalget beslutter, at der skal foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), samt i særlige tilfælde, hvor andre forhold vurderes at have betydning, og at dette indarbejdes i kommuneplanen,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kun skal tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr.,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på 1-4,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet skal kunne gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, og

Byplanudvalget beslutter, at Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og dermed indarbejdes i strategien.

 

Bilag

 • UDKAST-Byfornyelse i Herning 2017-2028
 

92. Navngivning af vej i forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 - Boligområder ved Tjørring Gl. Skole

Sagsnr.: 05.02.05-P00-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Navngivning af vej i forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 - Boligområder ved Tjørring Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 for et boligområde ved Tjørring Gl. Skole skal der vælges et vejnavn.

Sagsfremstilling

Da lokalplanen blev udarbejdet var administrationen ikke opmærkesomme på behovet for at indstille et nyt vejnavn. Det har i midlertidig vist sig at være nødvendigt, da husnummereringen på Ørnhovedvej ikke kan rumme de 11 nye boliger.

 

Luftfoto med udstykningsplanen

 

Bygherre forslår selv at vejen benævnes Ørneparken.

 

Andre forslag til vejnavne er: Ørnvænget, Ørnhovedgårdvænget eller Tjørring Vænget.


Traditionelt er vejene i nærområdet opkaldt efter de gamle gårde, herunder både Ørnhovedgård og Pedersgård.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til vejnavnet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at vejnavnet skal være Tjørring Vænget

 

93. Frigivelse af bevillinger til nye bymidteprojekter

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af bevillinger til nye bymidteprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Marius Reese

Sagsresume

Renoveringen af gader, pladser og torve i Herning bymidte er i fuld gang med bl.a. det formål at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og gode byrum.

 

For at fortsætte udviklingen og forskønnelsen af bymidten, er der i nærværende sag skitseret to forslag til nye projekter, som forholder sig til bevillinger i investeringsoversigten for årene 2016 – 2018, samt tidligere frigivelser der endnu ikke er anvendt. Der kan på Serviceområde 09 Trafik anvises 8,629 mio kr. til renovering af gågaden samt 5 mio kr. der er afsat på Serviceområde 09 Trafik, Herning C, i alt 13,629 mio kr. De to skitserede projekter udgør til sammen 3,979 mio kr. af det samlede beløb.

 

Byplanudvalget anmodes om, at drøfte og beslutte om de to projekter skal prioriteres og igangsættes, i første omgang ved at der udarbejdes skitseprojekter til efterfølgende politisk godkendelse.

  

De to projekter er beskrevet yderligere i sagsfremstillingen, med hver sin finansieringsmodel og ønske om frigivelse af bevillinger, der er aktuelle såfremt de to projekter prioriteres og godkendes.

 

Sagsfremstilling

Forslag 1: Renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen

Projektet handler om renovering af Sølvgade samt arealet omkring bybusterminalen i Smedegade, da Sølvgade foreløbigt planlægges renoveret med nye ledninger og kloakker i efteråret 2016/foråret 2017. Den nye busterminal og banegårdsplads står færdig i løbet af 2016 og en renovering af gaderne omkring, vil være med til at løfte hele området. De foreløbige idéer er, at renovere belægninger og inventar i Sølvgade med inspiration fra Fonnesbechsgade, Dalgasgade og Banegårdspladsen, og samtidig arbejde med en lille forplads ved biografen.

 

Forvaltningen foreslår, at igangsætte skitseprojektet for Sølvgade, der fremsendes til godkendelse i Byplanudvalget senere. I forbindelse med skitseprojektet, vil det blive nærmere undersøgt, hvordan der kan indgå Herning C elementer i projektet.

 

Belægnings -og inventararbejder skal koordineres med lednings- og kloakprojektet, samt med bustrafik og evt. anden planlægning, der kan påvirke tidsplanen og opstart for anlægsarbejdet.  

 

Planlægningen af projektet bør påbegyndes snarest, således at anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Sølvgade kan gennemføres i efteråret 2016/foråret 2017.

 

Anlægsøkonomi - forslag 1:

 Stednr.

År

Anlæg

Beløb

222039

2016

Reetablering af Banegården

  494.000

222086

2017

Bymidteplan

   985.000

I alt, BYP

 

 

1.479.000

 

 

 

 

223068, TMU

2016- 2017

Pulje til renovering af gader (TMU)

1.500.000

 

 

 

 

I alt nyt stednr.

 

 

2.979.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222039 Retablering af Banegårdspladsen, er der tidligere frigivet 494.000 kr til renovering af området. Beløbet anbefales anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017.

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan er der et restrådighedsbeløb på 985.000 kr. i 2017. Beløbet ønskes anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017. Beløbet anbefales frigivet i forbindelse med den politiske godkendelse af skitseprojektet.

  

Herudover kan der på Serviceområde 09 Trafik (TMU) anvises 1,5 mio kr. (renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelser, pulje 2014-2019), der samlet kan give et anlægsbudget på 2,979 mio kr. til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen. Teknik & Miljøudvalget skal i en særskilt sag inden opstart, godkende og frigive de 1,5 mio kr. der er afsat.  

 

Forslag 2: Læ og ly i Bredgade

Forslaget handler om ly og læ i Bredgade, et opholdssted beliggende i Bredgade ved Skolegade. Byplanudvalget blev d. 25. januar 2016 orienteret om muligheden for dette opholdssted, som dog ikke indgår i anlægsbudgettet for Bredgade.

 

Opholdsstedet vil være tilgængeligt for alle og vil være gågadeinventar på samme måde som eks. legeinstallationer og bænke. Opholdsstedet har læ-skærme og overdækning, samt inventar som borde og stole, men kan også indeholde muligheden for, at kunne bruges som eks. scene mm.

 

Opholdsstedet ønskes udført i en kvalitet og standard der er på niveau med andet byrumsinventar i Bredgade og vil være fast inventar med lang levetid. Dette stiller krav til bl.a. materialevalg, finish, daglig drift, udformning og placering.

 

Estimeret pris på opholdsstedet er ca. 1,0 mio kr, der dækker udvikling, konstruktion, materialer, inventar, afskærmning, overdækning, planter, el-tilførsel, belysning og håndværkerudgifter. Der kan forventes en øget drift og vedligeholdelsesudgift på inventaret.

 

Anlægsøkonomi - forslag 2: 

Stednr.

År

Anlæg

Beløb

Nyt stednr.

2016

Herning C

1.000.000

Samlet

 

 

1.000.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat 5,0 mio kr. til Herning C delprojekter. Jf. forvaltningens projektforslag, ønskes 950.000 mio kr. heraf anvendt til opholdsstedet i Bredgade med ly og læ. Beløbet ønskes frigivet til nyt stednr. for Ly og læ i Bredgade på Serviceområde 09 Trafik (BYP), med henblik på, at igangsætte arbejdet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de 2 projektforslag igangsættes, med henblik på at udarbejde skitseprojekter til ny politisk godkendelse senere,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade,

  

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP), stednr. 222039 Reetablering af Banegårdspladsen i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen på stednr. 222039 nedskrives tilsvarende med 0,494 mio. kr.,

 

at resterende rådighedsbeløb på 985 000 kr i 2017 på Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan anvendes til renoveringen af Sølvgade og flyttes til Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio kr i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. Læ og Ly i Bredgade,

 

at anlægsudgiften på 1 mio kr. til projektet for Læ og Ly i Bredgade finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik (BYP), Herning C i 2016 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Kortbilag bymidten 2016
 

94. Godkendelse af anlægsregnskaber for Fonnesbechsgade og Silkeborgvej

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Fonnesbechsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregsnkab for stednr. 223086 Fonnesbechsgade og 223078 Silkeborgvej fra Fonnesbechsgade til Kaj Munks vej, omhandlende anlæggelse af nye vejanlæg, fremsendes til godkendelse.   

Sagsfremstilling

For stednr. 223086 Fonnesbechsgade, blev der på Byrådets møde 21.06.2011, pkt. 154, givet en anlægsudgiftsbevilling på 5.250.000 kr. til projektering og gennemførelse af nyt vejanlæg i Fonnesbechsgade.

 

For stednr. 223078 Silkeborgvej, blev der på Byrådets møde 29.01.2013, pkt. 70, givet en anlægsudgiftsbevilling på 8.763.000 kr til projektering og gennemførelse af nyt vejanlæg på Silkeborgvej fra Fonnesbechsgade til Kaj Munks vej. På Byrådets møde d. 18.06.2013, pkt. 208, flyttes 315.000 kr til stednr. 223075 Østergade og Tinghuspladsen. På Byrådets møde 01.03.2016, pkt. 60, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 325.000 kr. til den nye belysningen på Silkeborgvej. Der er et resterende rådighedsbeløb på 59.000 kr. på stednr. 223078 Silkeborgvej, som ikke er frigivet. Der anmodes om frigivelse af beløbet. Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør herefter 8.832.000 kr.

 

Projekterne er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten. Både Fonnesbechsgade og Silkeborgvej er gennemført efter et koncept, hvor de samme vejprofiler, materialer og inventar er brugt begge steder. Begge strækninger udgør vigtige forbindelser ind til bymidten og er med til at forbinde bymidten og Herning Øst.

 

Der har været en del fælles koordinering, planlægning, anlægsarbejder og materialer osv. mellem de to projekter og det ønskes derfor at regnskabsafslutte projekterne sammen.  

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 223086 Fonnesbechsgade på i alt 5.202.289, hvilket giver en mindreudgift på 47.711 kr.

 

Der er et forbrug på stednr. 223078 Silkeborgvej på i alt 8.878.341 kr, hvilket udgør en merudgift på 46.341 kr.

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

223086

Fonnesbechsgade

5.250.000

5.202.289

47.711

223078

Silkeborgvej

8.832.000

8.878.341

- 46.341

Netto

 

 

 

1.370

 

Projekterne regnskabsafsluttes sammen og det samlede resultat er et mindreforbrug på 1.370 kr.

 

Den primære årsag til merforbruget på stednr. 223078 Silkeborgvej skyldes, at det har været et politisk ønske om, at skifte belysningen ud på hele etapen. Dette er drøftet på Byplanudvalgets møde 2.12.2013, pkt. 150. I de indledende arbejder med den estimerede projektøkonomi, var det ikke medregnet ny belysning på den sidste etape. Udskiftningen af belysningen har været et vigtigt element for at skabe en sammenhængende forbindelse fra Herning Øst til bymidten.   

En anden årsag til merforbruget skyldes de uforudsete arbejder, som har været højere end normalt. Der har været mange gamle betonfundamenter og skjulte lyskasser der ikke er blevet fjernet den gang vejen sidst blev omlagt for ca. 50 år siden.

  

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 59.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP), stednr. 223078 Silkeborgvej,
at udgiften finansieres af rådighedsbeløb på samme stednr.,
at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

95. Nedrivning af Fynsgade 39 i Herning

Sagsnr.: 02.34.04-P19-29-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Nedrivning af Fynsgade 39 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning.

 

Forvaltningen har vurderet ejendommen til at have bevaringsværdi 6, hvorfor nedrivningsansøgningen sendes i offentlig høring i 4 uger forud for politisk behandling.

 

Ejendommen er i så dårlig stand, at forvaltningen indstiller, at Byplanudvalgets formand bemyndiges til at give nedrivningstilladelse, når høringsfristen er udløbet, såfremt der ikke er væsentlige indsigelser.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 22. februar 2016 modtaget ansøgning om nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning. Ejendommen ligger på matrikel nr. 265b, Herning Bygrunde.

 

I henhold til praksis i Herning Kommune har forvaltningen SAVE-vurderet ejendommen forud for nedrivning, jf. Bilag 1 - registrering af bevaringsværdi. Ejendommen er oprindeligt SAVE-vurderet i 1990 forbindelse med udarbejdelsen af Herning Kommuneatlas med bevaringsværdi 5 i 1991. Forvaltningen har i februar 2016 revurderet bevaringsværdien for ejendommen til 6. Praksis i Herning Kommune er, at alle ejendomme der SAVE-vurderes med bevaringsværdi 1-6 skal i offentlig høring forud for en politisk stillingtagen til nedrivningsansøgningen. Nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning er derfor sendt i offentlig høring fra den 11. april 2016 til den 9. maj 2016.

 

Udover de parametre, der nævnes i Bilag 1 i forbindelse med SAVE-vurderingen, kan nævnes at ejendommen er ubeboelig på grund af nedstyrtningsfare samt at der er registreret skimmelsvamp i ejendommen.

 

Da ejeren af ejendommen allerede har planlagt igangsættelse af arbejdet med at opføre ny bebyggelse pr. 1. juni 2016, og derfor ønsker afklaring på nedrivningssagen hurtigst muligt, indstiller forvaltningen at Byplanudvalgets formand gives bemyndigelse til at træffe afgørelse om nedrivning umiddelbart efter endt høring, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen bør nedrives. Ejendommen er vurderet til at have bevaringsværdi 6 på baggrund af en SAVE-vurdering, jf. Bilag 1. Med en SAVE-vurdering fastsættes ejendommens værdi inden for 5 parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand. Med denne metode vægtes parametrene ikke ligeværdigt, idet arkitektonisk og kulturhistorisk værdi vægtes højere end de øvrige værdier. Den fastsatte bevaringsværdi giver dermed ikke nødvendigvis et reelt billede af bygningens tilstand. Forvaltningens revurdering af bevaringsværdien fra 5 til 6 skyldes primært, at ejendommens stand er væsentligt forringet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget bemyndiger formanden til at træffe afgørelse om nedrivning af Fynsgade 39 i Herning efter endt høringsperiode, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget bemyndiger formanden til at træffe afgørelse om nedrivning af Fynsgade 39 i Herning efter endt høringsperiode, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 • Bilag 1: registrering af bevaringsværdi
 

96. Principgodkendelse etablering af nyt varmeværk i Herning

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse etablering af nyt varmeværk i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

EnergiMidt, Ikastværkerne og Sunds Vand- og varmeværk ønsker at opføre nyt varmeværk til forsyning af Herning, Ikast og Sunds byer med fjernvarme. Den nuværende aftale med Dong Energy udløber i 2018 og EnergiMidt finder det selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk fordelagtigt at opføre nyt varmeværk frem for at forlænge aftalen med Dong.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet en endelig placering. Placering skal være tæt på de nuværende fjernvarme-hovedledninger, og der er behov får en arealreservation på omkring 4 ha.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet omkring lokalisering af område samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Sagsfremstilling

Rambøll har på vegne af EnergiMidt, Ikast Værkerne og Sunds Vand- og varmeværk henvendt sig til Herning Kommune med ønske om at opføre nyt varmeværk til fjernvarmeforsyning af Herning, Ikast og Sunds. Ønsket er at placere et nyt varmeværk tæt på de eksisterende hovedledninger til fjernvarme. Baggrunden for henvendelsen er, at EnergiMidt ikke har lavet ny aftale med Dong Energi om fjernvarmeforsyningen fra 2019. EnergiMidt ønsker derfor at opføre eget varmeværk.

Et nyt varmeværk skal etableres i tæt forbindelse til eksisterede fjernvarmehovedledninger, og det forventes at kræve et areal på omkring 4 ha. Forvaltningen har påbegyndt en afklaring af mulige lokalisationer.

Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af et nyt varmeværk vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Ændringen af kommuneplanen vil på grund af projektets størrelse og betydning for offentligheden betyde, at der skal laves forudgående debatoplæg inden udarbejdelse af kommuneplantillæg. Selve anlægget er vurderet at være omfattet af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) bekendgørelsens bilag 1, hvilket betyder at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Af samme årsag skal der laves miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Der er dermed tale om et omfattende redegørelseskrav forud for at der kan opføres nyt varmeværk.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med lokalisering af område samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender igangsætning af arbejdet med etablering af nyt varmeværk i Herning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Ansøgning fra 3 varmeværker
 

97.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl