Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

96. Principgodkendelse etablering af nyt varmeværk i Herning

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse etablering af nyt varmeværk i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

EnergiMidt, Ikastværkerne og Sunds Vand- og varmeværk ønsker at opføre nyt varmeværk til forsyning af Herning, Ikast og Sunds byer med fjernvarme. Den nuværende aftale med Dong Energy udløber i 2018 og EnergiMidt finder det selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk fordelagtigt at opføre nyt varmeværk frem for at forlænge aftalen med Dong.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet en endelig placering. Placering skal være tæt på de nuværende fjernvarme-hovedledninger, og der er behov får en arealreservation på omkring 4 ha.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet omkring lokalisering af område samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Sagsfremstilling

Rambøll har på vegne af EnergiMidt, Ikast Værkerne og Sunds Vand- og varmeværk henvendt sig til Herning Kommune med ønske om at opføre nyt varmeværk til fjernvarmeforsyning af Herning, Ikast og Sunds. Ønsket er at placere et nyt varmeværk tæt på de eksisterende hovedledninger til fjernvarme. Baggrunden for henvendelsen er, at EnergiMidt ikke har lavet ny aftale med Dong Energi om fjernvarmeforsyningen fra 2019. EnergiMidt ønsker derfor at opføre eget varmeværk.

Et nyt varmeværk skal etableres i tæt forbindelse til eksisterede fjernvarmehovedledninger, og det forventes at kræve et areal på omkring 4 ha. Forvaltningen har påbegyndt en afklaring af mulige lokalisationer.

Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af et nyt varmeværk vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Ændringen af kommuneplanen vil på grund af projektets størrelse og betydning for offentligheden betyde, at der skal laves forudgående debatoplæg inden udarbejdelse af kommuneplantillæg. Selve anlægget er vurderet at være omfattet af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) bekendgørelsens bilag 1, hvilket betyder at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Af samme årsag skal der laves miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Der er dermed tale om et omfattende redegørelseskrav forud for at der kan opføres nyt varmeværk.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med lokalisering af område samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender igangsætning af arbejdet med etablering af nyt varmeværk i Herning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Ansøgning fra 3 varmeværker