Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

95. Nedrivning af Fynsgade 39 i Herning

Sagsnr.: 02.34.04-P19-29-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Nedrivning af Fynsgade 39 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning.

 

Forvaltningen har vurderet ejendommen til at have bevaringsværdi 6, hvorfor nedrivningsansøgningen sendes i offentlig høring i 4 uger forud for politisk behandling.

 

Ejendommen er i så dårlig stand, at forvaltningen indstiller, at Byplanudvalgets formand bemyndiges til at give nedrivningstilladelse, når høringsfristen er udløbet, såfremt der ikke er væsentlige indsigelser.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 22. februar 2016 modtaget ansøgning om nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning. Ejendommen ligger på matrikel nr. 265b, Herning Bygrunde.

 

I henhold til praksis i Herning Kommune har forvaltningen SAVE-vurderet ejendommen forud for nedrivning, jf. Bilag 1 - registrering af bevaringsværdi. Ejendommen er oprindeligt SAVE-vurderet i 1990 forbindelse med udarbejdelsen af Herning Kommuneatlas med bevaringsværdi 5 i 1991. Forvaltningen har i februar 2016 revurderet bevaringsværdien for ejendommen til 6. Praksis i Herning Kommune er, at alle ejendomme der SAVE-vurderes med bevaringsværdi 1-6 skal i offentlig høring forud for en politisk stillingtagen til nedrivningsansøgningen. Nedrivning af ejendommen på Fynsgade 39 i Herning er derfor sendt i offentlig høring fra den 11. april 2016 til den 9. maj 2016.

 

Udover de parametre, der nævnes i Bilag 1 i forbindelse med SAVE-vurderingen, kan nævnes at ejendommen er ubeboelig på grund af nedstyrtningsfare samt at der er registreret skimmelsvamp i ejendommen.

 

Da ejeren af ejendommen allerede har planlagt igangsættelse af arbejdet med at opføre ny bebyggelse pr. 1. juni 2016, og derfor ønsker afklaring på nedrivningssagen hurtigst muligt, indstiller forvaltningen at Byplanudvalgets formand gives bemyndigelse til at træffe afgørelse om nedrivning umiddelbart efter endt høring, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen bør nedrives. Ejendommen er vurderet til at have bevaringsværdi 6 på baggrund af en SAVE-vurdering, jf. Bilag 1. Med en SAVE-vurdering fastsættes ejendommens værdi inden for 5 parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand. Med denne metode vægtes parametrene ikke ligeværdigt, idet arkitektonisk og kulturhistorisk værdi vægtes højere end de øvrige værdier. Den fastsatte bevaringsværdi giver dermed ikke nødvendigvis et reelt billede af bygningens tilstand. Forvaltningens revurdering af bevaringsværdien fra 5 til 6 skyldes primært, at ejendommens stand er væsentligt forringet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget bemyndiger formanden til at træffe afgørelse om nedrivning af Fynsgade 39 i Herning efter endt høringsperiode, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget bemyndiger formanden til at træffe afgørelse om nedrivning af Fynsgade 39 i Herning efter endt høringsperiode, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

  • Bilag 1: registrering af bevaringsværdi