Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

73. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Louise Kruse Hansen

Sagsresume

I budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat penge til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Kibæk, som skal placeres ved Kibæk Skole.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 91.OF1.1, som muliggør etablering af en ny daginstitution ved Kibæk Skole og Krydsfelt. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 (jf. Bilag 1) giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Kibæk Skole.

 

 

Lokalplanområdet omfatter Kibæk Skole samt Kibæk Krydsfelt i den nordlige del af Kibæk og er afgrænset mod syd af Møllegaardsvej, mod nordvest af Velhustedvej, mod øst af den sti, der afgrænser boligområdet Møllegaarden mod vest. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 36y, 36ci, 36ck og 36aø samt vejlitra 7000av, alle Kibæk By, Assing.

 

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Velhustedvej i Kibæk til offentlige formål i form af skole, bibliotek, institutioner, halbyggeri og friarealer. Desuden skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området samt tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets funktioner. Lokalplanen skal desuden sikre gode og rekreative friarealer.

 

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ny bebyggelse til skole-, biblioteks-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, og sikre at den fremtidige udbygning af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

Lokalplanen skal også sikre håndtering af overfladevand i forhold til klimatilpasning.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområder I og II. Bebyggelsesprocenten inden for det samlede lokalplanområde må maksimum være 40. Lokalplanforslaget fastsætter desuden den maksimale byggeret for hver matrikel.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek, samt fritidsformål i form af halbyggeri inden for det angivne byggefelt og der er udlagt arealer til parkering, idræt, leg og lignende aktiviteter samt servicefunktioner som almindeligvis placeres i tilknytning hertil og anlæg til områdets tekniske forsyning. Byggefeltet er et større areal end den eksisterende bebyggelse for at give mulighed for at placere en daginstitution i tilknytning til den eksisterende skole samt mindre udvidelser af den eksisterende skole, hvis der bliver behov for dette.

 

Delområde II må kun anvendes til udearealer til idræt, leg og lignende aktiviteter samt beplantning og parkering inden for et afgrænset område, så der kan etableres de nødvendige parkeringspladser til en ny daginstitution i den østlige del af delområde I. Delområde II må således ikke bebygges med undtagelse af mindre bygninger og anlæg såsom legeredskaber, bænke, pavilloner og lignende, som understøtter områdets anvendelse til idræt, leg og ophold.

 

Kibæk Skole har i samarbejde med Herning Cykler gennemført et trafiksikkerhedsforløb. Erfaringerne herfra er medtaget i lokalplanens udlæg af adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bearbejde terrænet med henblik på at kunne tilbyde en bred vifte af leg- og læringsmuligheder, der sammen med nærheden til Kibæk Krydsfelt understøtter daginstitutionens image som natur- og idrætsinstitution.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og er omfattet af rammeområde 91.OF1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område i Kibæk