Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

90. Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Med en lovændring af Byfornyelsesloven og vedtagelse af en ny energisparepakke, er der mulighed for justeringer af kommunens administrationspraksis og krav i behandlingen af ansøgninger om støtte.  

 

Udvalget orienteres hermed om de nye muligheder, og det indstilles, at evt. justeringer behandles i forbindelse med godkendelsen af udkast til byfornyelsesstrategi ”Byfornyelse i Herning 2017-2028” (pkt. 91).

Sagsfremstilling

Orientering om lovændring (bilag 1)

Pr. 1. januar 2015 trådte en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer i kraft.

 

Lovændringen vedrører bl.a. nedenstående forhold, som vurderes relevant i forhold til revisionen af kommunens byfornyelsesstrategi og fremadrettede byfornyelsesaktiviteter:

 

  • forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger. Med lovændringen kan der gives tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% af de støtteberettigede udgifter (tidl. op til 25%).
  • forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger med bevaringsværdi 1-4. Med lovændringen kan der gives tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 75% af de støtteberettigede udgifter til bevaringsværdige ejendomme (tidl. op til 33%).
  • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte boliger opført før 1960 (tidl. før 1950).
  • Administrativ lettelse for kommunerne ved indførsel af bagatelgrænse. Med lovændringer kan kommunerne udelade at tinglyse deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, hvor støtten til bygningsejeren ikke overstiger ca. 50.000 kr.

 

Orientering om Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er et af hovedelementerne i en energisparepakke, der trådte i kraft den 1. juli 2014, og er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri, jf. kapitel 6a i Byfornyelsesloven. Hensigten med ordningen er at øge inticamentet for udlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i pivate boliger. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i Byfornyelsesloven.

 

Både udlejer og lejer kan tage initiativ til at indgå aftale om grøn byfornyelse. En aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne (og energiselskabet) kræver ikke kommunens medvirken, men kommunen kan tilskynde udlejere og ejerere til at indgå en aftale, og støtte økonomisk op om gennemførelsen, såfremt Byrådet ønsker, at ordningen indgår som et led i den kommunale byfornyelsesindsats.

 

Kommunen kan, inden for byfornyelsesrammen, beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelse, støtte til ejerens udgifter til vedligeholdelse/bygningsfornyelse samt til evt. genhusning.

Såfremt kommunen yder indfasningsstøtte eller støtte til vedligeholdelse/bygningsfornyelse, kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige krav samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

 

Ydes der indfasningsstøtte til huslejen eller tilskud til vedligeholdese/bygningsfornyelse (efter Byfornyelseslovens kapitel 3), vil arbejderne være omfattet af reglerne om udbud, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at evt. justeringer på baggrund af ovenstående behandles i forbindelse med godkendelse af ”Byfornyelse i Herning 2017-2028”.

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 - Skema over ændringsloven 2014