Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

74. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for daginstitution mm ved Brændgårdskolen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for daginstitution mm ved Brændgårdskolen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har besluttet, at daginstitutionen Galaxen skal flyttes til en ny placering ved Brændgårdskolen i Herning. Galaxen er i dag placeret på 4 forskellige adresser i det nordvestlige Herning. For at fastlægge placering af byggefelter, parkering, stier med mere er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området ved Brændgårdskolen.

 

Sagsfremstilling

Område

Lokalplanforslaget omfatter hele området ved Brændgårdskolen, Herning HF og VUC, VIAs ejendom på A I Holms Vej og ungdomsboligerne på A I Holms Vej. Ved at lave en samlet lokalplan for dette område er der mulighed for at lave en sikker og sammenhængende løsning for afvikling af trafikken i området. En samlet lokalplan for området kan også sikre, at den eksisterende bevaringsværdige beplantning inden for lokalplanens område kan bevares om en helhed.

 

Luftfoto fra 2015 med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje

  

Anvendelse

Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder som vist på luftfotoet ovenfor. Alle tre delområder må anvendes til offentlige formål i form af skole- og undervisningsformål, institutioner samt fritidsformål i form af idrætsanlæg. Delområde II og III må desuden anvendes til kontorerhverv og liberalt erhverv. Derudover må delområde III også anvendes til boliger for unge og ældre.

 

Mulighed for bebyggelse og nedrivning

Lokalpanen udlægger byggefelter omkring det eksisterende byggeri. Derudover giver lokalplanen mulighed for at sammenbygge Brændgårdskolen med den tidligere rektorbolig på Brorsonsvej 8, henover adgangsvejen fra syd. Brændgårdskolens SFO ligger i dag i de tidligere boliger på Brorsonsvej 6 og 8. Det er planen, at Brorsonsvej 6 skal rives ned for at give plads til nyt byggeri til Galaxen. Det forventes, at Brorsonsvej 8 skal renoveres og indrettes som en del af daginstitutionen Galaxen.

 

Brorsonsvej 6 er registreret med lav bevaringsværdi, mens Brorsonsvej 8 har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive begge bygninger, hvis der for eksempel i forbindelse med udvidelse af den nye daginstitution bliver behov for at nedrive Brorsonsvej 8 helt eller delvist.

 

Der må bygges i op til 3 etager og 15 meters højde inden for byggefelterne. Uden for byggefelterne må der opføres mindre bygninger som cykelskure, udhuse og lignende i 1 etage og 4 meters højde.

 

Arkitektur og skiltning

Brændgårdskolen og Herning HF og VUC (Det tidligere Herning Seminarium) er et klassisk, velproportioneret 60´er byggeri i gule tegl med mørke vinduespartier og sammenhængende vinduesbånd. Lokalplanforslaget sikrer derfor, at renovering og tilbygning kommer til at passe til den originale arkitektur. Det betyder ikke, at nyt byggeri skal være magen til det gamle. Men proportioner, materialer, farver med mere for nyt og gammelt tilsammen skal danne en god helhed.

 

Lokalplanen fastlægger, at der må opsættes én skiltepylon ved hver ind / udkørsel til området. Derudover må der skiltes på facaden ved de enkelte indgange.

 

Vejadgang, parkering og stier

Lokalplanområdet har vejadgang via H P Hansens Vej fra nord og Brorsonsvej fra syd. Adgangen fra nord og den eksisterende parkeringsplads ændres ikke. Når adgangen til Brændgårdskolen fra syd lukkes skal tandklinikken have adgang fra nord.

 

Der er i dag to overkørsler til Brorsonsvej. Det er planen, at den østligste overkørsel (ved HF og VUC) fortsat skal være ind- og udkørsel til parkeringspladsen på hjørnet af Brorsonsvej og Gullestrupvej. Derudover skal den fungere som indkørsel til et nyt parkeringsareal mellem Brorsonsvej og Brændgårdskolen. Den vestligste overkørsel lukkes for indkørsel, når der bygges hen over adgangsvejen fra syd. Den skal så kun fungere som udkørsel for den nye parkeringsplads.

 

Udover parkeringspladsen mellem Brændgårdskolen og Brorsonsvej kan der også anlægges parkeringspladser til den nye daginstitution med adgang fra nord. Der er blandt andet behov for, at børnene i specialgrupperne kan afleveres tæt på indgangen.

 

For at give sikker adgang til skole og daginstitution for cyklister og fodgængere stiller lokalplanen krav om, at der skal anlægges stier fra nord og vest. Fodgængere og cyklister har i dag ikke mulighed for at komme til Brændgårdskolen fra nord med en sikker stiforbindelse.

 

Beplantning

Inden for lokalplanens område er der mange større træer, primært egetræer. Træerne er blandt andet en del af den karakteristiske egebeplantning langs H P Hansens Vej. Idrætsbanerne og legepladsen ved SFOen er afgrænset af større træer.

 

Træerne er en kvalitet for området. De giver legemuligheder for skole og daginstitution, læ på idrætsbanerne og er et flot grønt element i byen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at træerne bevares.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 13.OF9.2