Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

88. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Herning Vand om etablering af regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej i forbindelse med separatkloakering af den østlige del af Sunds. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Regnvandsbassinet etableres med et åbent overløb til Kvalsholm Bæk.

 

Lokalplanens formål er ligeledes at udlægge området til et bynært rekreativt område, og at sikre at området forbliver et offentligt område med mulighed for ophold og leg.

 

Det er ligeledes lokalplanens formål at fastsætte bestemmelser, der sikrer beliggenheden af regnvandsbassinet, samt beskyttelse af de store bevaringsværdige bøgetræer, der omkranser lokalplanområdet. 

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen, er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt