Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

86. Endelig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen er behandlet under dagsordenspunktet omhandende kommuneplantillæg 56.


Forvaltingen indstiller lokaplan 84.T1.2 til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. Det ønskes at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan værket benytte de eksisterende rørledninger. Opførelse af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ikke konkrete planer om en udflytning men lokalplanen er udarbejdet så Varmeværket på sigt kan udflyttes til lokalplanområdet, hvor der er den fornødne plads til eventuelle fremtidige udvidelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 84.T1.2 til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt