Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

85. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024. Tillægget har sammen med forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Forvaltingen indstiller at indsigelsen efterkommes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg nr. 56 har til formål at sikre at der kan udarbejdes ny lokalplan for varmeværk ved Halkjærsvej. 

Indsigelse

Trehøje Døre har gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget på baggrund af at Herning Kommuneplan 2013-2014 ikke stemmer overens med den beslutning der blev truffet omkring solfangeranlæg i 2012 i forbindelse med vedtagelse af daværende lokalplan. På daværende tidspunkt blev der i Byrådet truffet beslutning om at arealet (del af matrikel 22mv), markeret på kortet i indsigelsen, skulle være del af kommuneplanramme 84.E1. Det er en fejl i nuværende Kommuneplan 2013-2024 at arealet ikke er del af 81.E1. Indsigelsen bør derfor efterkommes.

Indsigelsen vil ikke have konsekvens for lokalplanforslaget da lokalplanforslaget kun fastlægger en zone til ledningstrace langs Halkjærvej i overensstemmelse med tidligere lokalplan 84.T.1 fra 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 56 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at den del af matrikel 22mv som er omfattet af kommuneplantillægget gøres til del af kommuneplanramme 84.E1

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt