Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

68. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af folkeskolereformen. I Hammerum og Gjellerup er de eksisterende skoler i en stand, hvor det på kort sigt ikke længere er økonomisk at vedligeholde dem. Herning Byråd har derfor vedtaget, at der skal bygges en ny skole i området ved Hammerum og Gjellerup, som samler de to skoler i én.

 

Den nye skole placeres i tilknytning til den eksisterende Hammerum Hallen og idrætsanlæg, da det vil give mulighed for at udnytte de eksisterende faciliteter.

 

På den baggrund indstilles forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Gennem lokalplanen sikres en god og sikker tilgængelighed til området ved stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

 

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring.

 

Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

 

Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

 

 

 Dispositionsplan for lokalplanområdet

 

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

 

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området indtænkes som et rekreativt området med mulighed for leg og læring for skolen og besøgende, hvorfor de anlæg der laves til tilbageholdelse af regnvand skal etableres som søer med blivende vandspejl.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

 

Delområde I kan anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Det betyder, at der kan bygges skole, dagsinstitutioner, kultur- og foreningsfaciliteter og hallen kan udvides med flere idrætsfaciliteter og andre funktioner.

 

Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner og rekreativt landskab. Der kan inden for området anlægges fodboldbaner og andre idrætsbaner. Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til skole-, fritids- og rekreative formål, f.eks. udeskole, shelters, fugletårne, tribune til stadion, redskabsskur, klubhus og lignende. Der kan plantes træer og laves bakker, så der opstår et spændende rekreativt landskab. Endvidere kan der etableres regnvandsbassiner, så længe bassinerne i udformning anlægges som del af det rekreative landskab og med blivende vandspejl.

Inden for delområde II skal der endvidere udlægges arealer til parkering, veje og stianlæg som sikrer en god fremkommelighed gennem området og til institutionerne.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til skole-, institutions- og kulturfaciliteter inden for tre definerede byggefelter i delområde I. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager og med en bygningshøjde på op til 15 meter.

 

Da skolen skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at bygge nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende samt parkering.

 

De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

 

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres cykelparkering.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at den forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafiksikkerhed, beskyttet natur, jordforurening, hensyn til sårbare grundvandsområder og afledning håndtering af øget mængde overfladevand samt indflydelsen på det lokale bymiljø og landskab vil være væsentlig. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan 31.OF8.1 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Miljørapport
  • Forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1