Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

69. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 12.OF2 for et offentlige område ved Valdemarsvej i Herning.

Sagsfremstilling

For at sikre der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1al Holtbjerg, Herning Jorder og del af vejlitra 7000c. Området udgør et samlet areal på ca. 10.000 m2.

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst forsætter jernbane mod Birk og de grønne områder. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 69 sikrer at der kan etableres institution-, kultur- og fritidsformål inden for rammeområdet samt at der kan ske en yderlig udbygning af de eksisterende ejendomme. Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område ved Valdemarsvej i Herning til foreløbig vedtagelse  

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 69