Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

70. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

For at sikre at der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 i Herning er der udarbejde forslag til lokalplan 12.OF2.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre at der kan etableres krisecenter samtidig sikres en mulig udvidelse af de eksisterende bebyggelser inden for området.

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24.

Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der kan ske udstykning jf. kortbilag 2.

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1