Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

66. Forudgående drøftelse af emner til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 2017-28

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forudgående drøftelse af emner til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 2017-28

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Kaare Hjorth

Sagsresume

Inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplan, er der en række emner, der fremsendes til drøftelse i Byplanudvalget. Emnerne er fra offentlighedsfasen til Planstrategien og fra forvaltningen. Selve forslaget til kommuneplan er på Byplanudvalgets møde den 15. august.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag er samlet de bemærkninger, der indkom til Planstrategi 2015 fordelt på emner og byer. Der er også nogle forslag fra forvaltningen på emner, der er fremkommet i den forgangne planperiode, ændret arealanvendelse som konsekvens af skolenedlæggelser, boldbaner med videre.

Da Herning kommune har store arealudlæg til erhverv, er der også foreslået udtaget/reduceret i erhvervsarealer, der ikke er lokalplanlagte og hvor efterspørgselen efter erhvervsjord gennem en årrække har været minimal eller ikke eksisterende. Rammer for Herning+ og Helstrup behandles på udvalgsmøde i maj, når der foreligger forslag til masterplaner for de to områder. Stillingtagen til eventuel udpegning af nye vindmølleområder behandles ligeledes i maj.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de fremsendte emner og forslag drøftes med henblik på stillingtagen til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger

Bilag

  • Forudgående emner til Kommuneplanforslag