Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

81. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016, foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 har været i offentlig høring i perioden 28. januar 2016 til 24. marts 2016, der ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 57 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 71.B6.1 for et område udlagt til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsesprocenten i den nuværende kommuneplanramme er for lav. Kommuneplanrammen siger 15 procent og der ønskes en bebyggelsesprocent på 30, som normalt ved åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter.

Parkeringskravet øges ligeledes fra 1½ pr. bolig til 2 p-pladser pr. bolig.

 

Området overføres fra landzone til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Rammeområdets afgrænsning udvides lidt mod syd for at få en bedre udnyttelse af området. Udvidelsen sker ud i åbeskyttelseslinjen og det skal præciseres nærmere i lokalplanen hvad man må inden for åbeskyttelseslinjen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg til endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt