Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

78. Endelig vedtagelse af lokalplan 33.E2.2 for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 33.E2.2 for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet vedtog d. 26. januar 2016 forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk.

 

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk har været i offentlig høring i perioden 28. januar til 24. marts 2016, hvor der ikke er indkommet indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk omfatter et areal på ca. 3,9 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Industrivej Syd, mod syd af det åbne land og mod øst samt vest af erhverv.

 

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. I masterplanen er det tidligere C.Th. Sørensens haveanlæg indtegnet som et grønt område. Forvaltningen har på baggrund af, at der ikke længere findes et bevaringsværdigt haveanlæg forlænget byggefeltet på den pågældende ejendom mod syd i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget. Dette vil være med til at understrege den nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen yderligere.

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i de eksisterende bygninger på Industrivej Syd 1B. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4 og festsal til erhvervsmæssig udlejning.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med strukturen i masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggenhed i Birk.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i form af en trærække med fyrretræer samt kastanjetræer foran og langs siden af den eksisterende bebyggelse. 

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring fra 28. januar til 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt