Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej) samt Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej samt 33. OF1 – Offentlig område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af gældende lokalplaner.  

 

For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

 

I kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

 

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, jf. den gældende Planlov.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

 

I forslaget til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres fra 2 til højest 3, bygningshøjden ændres fra 12 meter til højest 18 meter og opholdsareal ændres fra mindst 100 % af boligetagearealet til mindst 10% af erhvervsetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillæget.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt