Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

71. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I Budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat midler til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Vildbjerg, som skal placeres ved Vildbjerg Skole.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for institutionen er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer afgrænsningen af rammeområdet og udvider anvendelsen med institution og plejecenter.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.OF10.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår anvendelse til institution og afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af kommuneplanramme 81.OF1 og tilføjer i områdets anvendelse institution samt plejecenter. Plejecenter er tilføjet for at bringe rammen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Derudover tilføjes der krav til parkering og bebyggelsesprocenten hæves fra 15% til 20% for området som helhed.

 

Området som i dag ikke er beliggende inden for den eksisterende kommuneplanramme 81.OF1 er i landzone. Det skal ved lokalplanlægningen overføres til byzone.

 

I Herning Kommuneplan 2013-24 er dele af arealet inden for kommuneplanramme 81.OF10.1 udpeget til at være en del af en grøn bystruktur. Lokalplan 81.OF10.1 giver mulighed for bebyggelse i dele af området, som er udpeget til grøn bystruktur. Derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med ny bebyggelse til daginstitution i området. Derudover reduceres udpegningen af den grønne bystruktur i den sydlige del af rammen omkring det eksisterende plejecenter, så bebyggelse og vejarealer ligger uden for udpegningen   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 70