Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

89. Principgodkendelse af ansøgning om udvidelse af korn- og forderstof virksomhed ved Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principgodkendelse af ansøgning om udvidelse af korn- og forderstof virksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

 

 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Hornsyld Købmandsgård A/S, om udvidelse af korn- og forderstof virksomheden beliggende Vildbjergvej 55, Gødstrup. Virksomheden ønsker, at udvide produktionen, og en udvidelse af kornlager kapaciteten.

 

Virksomheden er beliggende i landzone. En udvidelse som det ansøgte, kan ikke gives gennem en landzonetilladelse. Derfor skal der udarbejdes et nyt plangrundlag gennem tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Den fysiske udvidelse af virksomhedens bebyggelse, er i en visionsplan som virksomheden har fremsendt, formuleret som et behov for, på sigt, at kunne bygge højere i visse områder af den eksisterende bygningsmasse. Virksomheden ønsker endvidere en markant udvidelse af kornlager kapaciteten. Her er tale om 7 stålsiloer med en diameter på ca. 25 meter, og en højde på 35 m, samt en silo med en diameter på ca. 21 m og en højde på 35 m. Der vil endvidere være behov for beholdere/siloer til køle og tørreri, samt en udvidelse af eksisterende tankgård, fra 2 tanke til 6 tanke.

 

Plangrundlag

Der er behov for, hvis virksomhedens ønsker skal kunne realiseres, at udarbejde et tillæg til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, og en lokalplan for virksomhedens areal + naboarealer, nødvendige for den ønskede udvidelse.

 

Miljøvurdering

Planafdelingen har vurderet, at der sammen med planerne, skal udarbejdes en miljøvurdering, der blandt andet skal vurdere på den øgede trafikbelastning som udvidelsen af anlægget vil medføre. Endvidere skal der vurderes på den visuelle landskabelige og arkitektoniske indflydelse, som udvidelsen vil medføre, særligt med hensyn til det nye sygehus og med hensyn til nærliggende følsomme landskabelige formationer.

Miljøvurderingen skal udarbejdes og vedtages sammen med den foreløbige vedtagelse af planerne, og i offentlig høring sammen med planerne.

 

Dette kan først, når de nødvendige visualiseringer i miljøvurderingen foreligger, vurderes om en så stor udvidelse på dette sted, kan anbefales.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget beslutter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området ved Vildbjergvej 55, idet der med udarbejdelsen af planerne bliver bedre grundlag at vurdere udvidelsen på stedet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for korn- og foderstof virksomheden Vildbjergvej 55, Gødstrup
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der udarbejdes miljøvurdering med henblik på principgodkendelse af korn- og foderstofvirksomheden Vildbjergvej 55, Gødstrup

Bilag

  • Bilag 1: Visionsplan for Hornsyld Købmandsgaard A
  • Bilag 2: Oversigtsplan
  • Bilag 3: Opstalt