Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

93. Frigivelse af bevillinger til nye bymidteprojekter

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af bevillinger til nye bymidteprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Marius Reese

Sagsresume

Renoveringen af gader, pladser og torve i Herning bymidte er i fuld gang med bl.a. det formål at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og gode byrum.

 

For at fortsætte udviklingen og forskønnelsen af bymidten, er der i nærværende sag skitseret to forslag til nye projekter, som forholder sig til bevillinger i investeringsoversigten for årene 2016 – 2018, samt tidligere frigivelser der endnu ikke er anvendt. Der kan på Serviceområde 09 Trafik anvises 8,629 mio kr. til renovering af gågaden samt 5 mio kr. der er afsat på Serviceområde 09 Trafik, Herning C, i alt 13,629 mio kr. De to skitserede projekter udgør til sammen 3,979 mio kr. af det samlede beløb.

 

Byplanudvalget anmodes om, at drøfte og beslutte om de to projekter skal prioriteres og igangsættes, i første omgang ved at der udarbejdes skitseprojekter til efterfølgende politisk godkendelse.

  

De to projekter er beskrevet yderligere i sagsfremstillingen, med hver sin finansieringsmodel og ønske om frigivelse af bevillinger, der er aktuelle såfremt de to projekter prioriteres og godkendes.

 

Sagsfremstilling

Forslag 1: Renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen

Projektet handler om renovering af Sølvgade samt arealet omkring bybusterminalen i Smedegade, da Sølvgade foreløbigt planlægges renoveret med nye ledninger og kloakker i efteråret 2016/foråret 2017. Den nye busterminal og banegårdsplads står færdig i løbet af 2016 og en renovering af gaderne omkring, vil være med til at løfte hele området. De foreløbige idéer er, at renovere belægninger og inventar i Sølvgade med inspiration fra Fonnesbechsgade, Dalgasgade og Banegårdspladsen, og samtidig arbejde med en lille forplads ved biografen.

 

Forvaltningen foreslår, at igangsætte skitseprojektet for Sølvgade, der fremsendes til godkendelse i Byplanudvalget senere. I forbindelse med skitseprojektet, vil det blive nærmere undersøgt, hvordan der kan indgå Herning C elementer i projektet.

 

Belægnings -og inventararbejder skal koordineres med lednings- og kloakprojektet, samt med bustrafik og evt. anden planlægning, der kan påvirke tidsplanen og opstart for anlægsarbejdet.  

 

Planlægningen af projektet bør påbegyndes snarest, således at anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Sølvgade kan gennemføres i efteråret 2016/foråret 2017.

 

Anlægsøkonomi - forslag 1:

 Stednr.

År

Anlæg

Beløb

222039

2016

Reetablering af Banegården

  494.000

222086

2017

Bymidteplan

   985.000

I alt, BYP

 

 

1.479.000

 

 

 

 

223068, TMU

2016- 2017

Pulje til renovering af gader (TMU)

1.500.000

 

 

 

 

I alt nyt stednr.

 

 

2.979.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222039 Retablering af Banegårdspladsen, er der tidligere frigivet 494.000 kr til renovering af området. Beløbet anbefales anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017.

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan er der et restrådighedsbeløb på 985.000 kr. i 2017. Beløbet ønskes anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017. Beløbet anbefales frigivet i forbindelse med den politiske godkendelse af skitseprojektet.

  

Herudover kan der på Serviceområde 09 Trafik (TMU) anvises 1,5 mio kr. (renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelser, pulje 2014-2019), der samlet kan give et anlægsbudget på 2,979 mio kr. til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen. Teknik & Miljøudvalget skal i en særskilt sag inden opstart, godkende og frigive de 1,5 mio kr. der er afsat.  

 

Forslag 2: Læ og ly i Bredgade

Forslaget handler om ly og læ i Bredgade, et opholdssted beliggende i Bredgade ved Skolegade. Byplanudvalget blev d. 25. januar 2016 orienteret om muligheden for dette opholdssted, som dog ikke indgår i anlægsbudgettet for Bredgade.

 

Opholdsstedet vil være tilgængeligt for alle og vil være gågadeinventar på samme måde som eks. legeinstallationer og bænke. Opholdsstedet har læ-skærme og overdækning, samt inventar som borde og stole, men kan også indeholde muligheden for, at kunne bruges som eks. scene mm.

 

Opholdsstedet ønskes udført i en kvalitet og standard der er på niveau med andet byrumsinventar i Bredgade og vil være fast inventar med lang levetid. Dette stiller krav til bl.a. materialevalg, finish, daglig drift, udformning og placering.

 

Estimeret pris på opholdsstedet er ca. 1,0 mio kr, der dækker udvikling, konstruktion, materialer, inventar, afskærmning, overdækning, planter, el-tilførsel, belysning og håndværkerudgifter. Der kan forventes en øget drift og vedligeholdelsesudgift på inventaret.

 

Anlægsøkonomi - forslag 2: 

Stednr.

År

Anlæg

Beløb

Nyt stednr.

2016

Herning C

1.000.000

Samlet

 

 

1.000.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat 5,0 mio kr. til Herning C delprojekter. Jf. forvaltningens projektforslag, ønskes 950.000 mio kr. heraf anvendt til opholdsstedet i Bredgade med ly og læ. Beløbet ønskes frigivet til nyt stednr. for Ly og læ i Bredgade på Serviceområde 09 Trafik (BYP), med henblik på, at igangsætte arbejdet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de 2 projektforslag igangsættes, med henblik på at udarbejde skitseprojekter til ny politisk godkendelse senere,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade,

  

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP), stednr. 222039 Reetablering af Banegårdspladsen i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen på stednr. 222039 nedskrives tilsvarende med 0,494 mio. kr.,

 

at resterende rådighedsbeløb på 985 000 kr i 2017 på Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan anvendes til renoveringen af Sølvgade og flyttes til Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio kr i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. Læ og Ly i Bredgade,

 

at anlægsudgiften på 1 mio kr. til projektet for Læ og Ly i Bredgade finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik (BYP), Herning C i 2016 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Kortbilag bymidten 2016