Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

91. Godkendelse af udkast til byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028"

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af udkast til byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028", som skal afløse ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”.

 

"Byfornyelse i Herning 2017-2028" fremsendes hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategi og handlingsplan 

”Byfornyelse i Herning 2017-2028” er udarbejdet inden for rammerne af Byfornyelsesloven. Formålet med strategien er at angive en retning for byfornyelsestiltagene i Herning Kommune og dermed danne et grundlag for en prioritering af byfornyelsesmidlerne de kommende år. Strategien er gældende for 2017-2028, og bør revideres hvert 4. år (med fordel i forbindelse med kommuneplanrevisionen) eller efter behov, f.eks. ved ændrede forudsætninger. Det forudsættes iøvrigt, at de justeringer af den hidtige praksis på byfornyelseområdet, som strategien peger på, træder i kraft med strategiens godkendelse.

 

"Byfornyelse i Herning 2017-2028" tager afsæt i "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan", og bygger på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med denne.

 

Med strategien indstilles det, at der gennemføres mindst en årlig ansøgningsrunde til bygningsfornyelse gældende for hele kommunen. Erfaringer fra de seneste års ansøgningsrunder til bygningsfornyelse viser, at den systematiske tilgang med den geografiske inddeling af kommunen i fire områder, ikke har haft den forventede effekt på antallet af ansøgninger. Derfor anbefales en mere fleksibel model, hvor ansøgere fra hele kommunen kan søge hvert år.

 

På baggrund af erfaringer fra de seneste år anbefales det desuden, at der ansøges om reservation af statslige midler til igangsættelse af op til 4 områdefornyelsesprojekt i perioden 2017-2028. Erfaringer med det aktuelle områdefornyelsesprojekt i Sunds viser, at områdefornyelse er en lang og ressourcekrævende proces, men det skønnes realistisk at gennemføre op til 4 områdefornyelsesprojekter i perioden. En nærmere undersøgelse skal vise, hvor der er et behov og en relevant flerhed af problemstillinger, som er forudsætningen for gennemførelse af områdefornyelse.

 

Strategien peger ikke på oplagte emner til friarealforbedringer. Behovet og mulighederne for friarealforbedringer kan vise sig på sigt f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af nye udviklingsplaner eller helhedsplaner eller i forbindelse med gennemførelse af en evt. områdefornyelse.

 

Det indstilles således, at:

  • der gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,
  • der gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,
  • der ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger.

  

Kulturarv og bevaring

Strategien lægger desuden op til, at der fremadrettet arbejdes målrettet med kulturarv og bevaring i form af løbende registrering af bevaringsværdier, udarbejdelse af bevarande lokalplaner og udpegning af kulturmiljøer.

 

Bevaringsværdien fastsættes ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektoniske værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Der skelnes mellem høj, (1-3), middel (4-6) og lav (7-9) bevaringsværdi. En bygning karakteriseres som bevaringsværdig, jf, Byfornyelsesloven, når den er registreret med en bevaringsværdi på 1-4.

 

I henhold til kommuneplanen har Herning Kommune hidtil politisk behandlet ansøgninger om nedrivningstilladelse af bygninger, der er registreret med høj eller middel bevaringsværdi (dvs. bevaringsværdi 1-6). Det indstilles, at den politiske behandling af ansøgninger om nedrivningstilladelse fremadrettet koncentreres om sager vedrørende bevaringsværdige bygninger jf. Byfornyelsesloven - dvs. bygninger med bevaringsværdi 1-4. Landbrugsbygninger (drift)...

 

Det er forvaltningens vurdering, bl.a på baggrund af de seneste års erfaring med SAVE registreringer, at det i de fleste tilfælde ikke er hensigtsmæssigt, hverken arkitektonisk eller kulturhistorisk, at bevare ejendomme, der har bevaringsværdi på 5-6. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor en bygning med lavere bevaringsværdi end 1-4 har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, og forvaltningen vil i så fald fremsende sagen til politisk behandling.

 

Det indstilles således, at:

  • der foretages løbende SAVE-registreringer og udarbejdes bevarende lokalplaner,
  • der foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4),
  • der udpeges kulturmiljøer, bl.a. i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

 

Såfremt udvalget ikke tiltræder ovennævnte indstilling vedr. politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4),  anbefaler forvaltningen, at drifts- og avlsbygninger, mindre tilbygninger mv. som udgangspunkt undtages fra politisk behandling forud for nedrivning. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor en landbrugsbygning har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, og forvaltningen vil i så fald fremsende sagen til politisk behandling. 

 

Økonomi

Den ordinære ramme fra staten for 2016 er for Herning Kommune 400.000 kr. Den særlige ramme fra staten til Pulje til landsbyfornyelse 2016 er endnu ikke meldt ud, men det forventes, at andelen af kommuner, der får del i puljemidlerne halveres i forhold til 2014 og 2015, hvor 70 kommuner fik tildelt midler.

Strategien peger på, at den årligt tildelte, ordinære ramme til bygningsfornyelse og friarealforbedring søges anvendt i fuld udstrækning, og at bygningsfornyelsesmidlerne prioriteres til byer med evt. områdefornyelse for at styrke effekten af den offentlige indsats. Desuden anbefales det, at ubrugte bygningsfornyelsesmidler (den ordinære ramme) overføres til andre byfornyelsesprojekter i kommunen, og at midler til gennemførelse af områdefornyelse afsættes særskilt på budgettet.

 

Forvaltningen fremsender særskilt sag med forslag til prioritering af midlerne, herunder også overførsel af ubrugte midler til byfornyelsesaktiviteter afsat på budgettet, når den statslige udmelding vedr. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 foreligger. Strategien justeres såfremt udmeldingen giver anledning til dette.

 

Erfaringer fra de seneste år viser, at Herning Kommune ikke har brugt byfornyelsesmidlerne fuldt ud.

Det er forvaltningens vurdering, at det forholdsvis begrænsede antal ansøgninger om støtte til istandsættelse og nedrivning dels skyldes, at Byfornyelsesloven er for restriktiv og dels, at den procentvise støtte de seneste år ikke har været attraktiv. Desuden kan Herning Kommunes tidligere strategi, med gennemførelse af ansøgningsrunder til bygningsfornyelse efter en afgrænset, geografisk inddeling af kommunen, have haft begrænsende effekt.

  

Initiativer igangsat på baggrund af byfornyelsesstrategien afholdes inden for Byplanudbvalgets budgetramme under serviceområde 03

 

Justeringer af administrationspraksis og krav

På baggrund af ændringer til Byfornyelsesloven (se "Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse" pkt. 90), foreslår forvaltningen nogle justeringer af kommunens hidtidige administrationspraksis og krav i forbindelse med behandlingen af byfornyelsessager, som beskrevet nedenfor.

 

Det indstilles, at der fremadrettet kun tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr. Kommunen har hidtil tingslyst tilbagebetalingsdeklarationer i forbindelse med alle sager om udbetaling af støtte.

 

Det indstilles desuden, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% og 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på hhv. 5-9 og 1-4.

Den forbedrede støttemulighed, og muligheden for at give op til 75% i støtte til bygningsfornyelse, kan resultere i større interesse og dermed flere ansøgninger fremover, hvilket kan betyde et behov for at prioritere tildelingen af midlerne. I den forbindelse anbefales det, at der sker en prioritering i forhold til beliggenhed og synlighed, jf. "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald", som hidtil.

 

Derudover har forvaltningen, i forbindelse med de gennemførte ansøgningsrunder til bygningsfornyelse de seneste år, modtaget forespørgsler på muligheden for at få tilsagn om støtte til træ/alu-vinduer. Praksis i Herning Kommune har hidtil været et krav om trævinduer, da intentionen med støtten jf. Byfornyelsesloven overordnet set er, at tiltagene skal bevare eller højne den pågældende bygnings originalitet. Der kan imidlertid argumenteres for, at moderne vindueskonstruktioner i nogle tilfælde vil kunne opfylde relevante krav i forhold til bygningens arkitektoniske udtryk. Forvaltningen indstiller derfor, at der fremadrettet kan gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Udvalget skal desuden beslutte, om Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og om der dermed skal ydes hhv. indfasningsstøtte til huslejeforhøjelse, støtte til genhusning og støtte til vedligeholdelse/bygningsfornyelse i forbindelse med energiforbedring (se "Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse" pkt. 90).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udkastet til strategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028", herunder
at Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger,
at Byplanudvalget beslutter, at der skal foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), samt i særlige tilfælde, hvor andre forhold vurderes at have betydning, og at dette indarbejdes i kommuneplanen, og
at såfremt Byplanudvalget ikke tiltræder ovennævnte indstilling vedr. politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), at Byplanudvalget beslutter, at drifts- og avlsbygninger, mindre tilbygninger mv. som udgangspunkt undtages fra politisk behandling forud for nedrivning, og kun i særlige tilfælde fremsendes til politisk behandling, hvor en bygningen har en beliggenhed, funktion eller lignende, der bør tages i betragtning, 
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kun skal tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr.,
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 50% og 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på hhv. 5-9 og 1-4,
at Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet skal kunne gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, og
at Byplanudvalget beslutter, om Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og dermed indarbejdes i strategien.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget godkender udkastet til strategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028", herunder

Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt - gældende for hele kommunen,

Byplanudvalget beslutter, at der skal gennemføres friarealforbedring når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med områdefornyelse,

Byplanudvalget beslutter, at der skal ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og en relevant flerhed af problemstillinger,

Byplanudvalget beslutter, at der skal foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), samt i særlige tilfælde, hvor andre forhold vurderes at have betydning, og at dette indarbejdes i kommuneplanen,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kun skal tinglyses deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, såfremt støtten overstiger ca. 50.000 kr.,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet kan meddeles tilsagn om støtte til bygningsfornyelse på op til 75% af de støtteberettigede udgifter til bygninger med bevaringsværdi på 1-4,

Byplanudvalget beslutter, at der fremadrettet skal kunne gives tilsagn om støtte til f.eks. træ/alu-vinduer på baggrund af en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, og

Byplanudvalget beslutter, at Aftalt grøn byfornyelse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats, og dermed indarbejdes i strategien.

 

Bilag

  • UDKAST-Byfornyelse i Herning 2017-2028