Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

93. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 29.T15.1 - Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 29.T15.1 - Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds, som giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter.
 
Lokalplanområdet er i tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 (Herning Kommunes Vindmølleplan) udlagt til vindmølleområde T15.
 
På Byrådets møde den 23. august 2011, pkt. 205, godkendte Byrådet debatoplægget for område T15 ved Sunds, som igangsætning for udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 31. august til den 20. september 2011.
 
Bemærkninger er behandlet under det forrige punkt vedr. foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 m.
 
Lokalplanområdt. Vindmøllerne er placeret uden for åbeskyttelseslinjen og uden for fredskovsarealet. I nærheden af lokalplanområdet er der flere naturbeskyttede naturtyper, såsom eng, overdrev, mose og hede, som knytter sig til vindmøllernes placering nær ved Sunds Nørreå. Nordøst for området på nordsiden af Sunds Nørreå ligger et rekreativt areal og nord for dette Sunds Kommuneplantage. Endvidere ligger Ovstrup Hede ca. 1 km nordvest for vindmølleområdet.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Linåvej, dog er der vejadgang til en enkelt vindmølle fra Krusbjergvej, som skærer igennem lokalplanområdet. Adgangsvejene til vindmøllerne bliver anlagt på eksisterende markveje eller som nye veje inden for lokalplanområdet.
 
For at sikre ensartet fremtræden i landskabet stilles der i lokalplanen krav om, at alle vindmøller inden for lokalplanområdet skal have samme lysegrå farve, størrelse og udformning. Vindmøllerne skal placeres på en ret linje med stor afstand mellem vindmøllerne. Af hensyn til lufttrafikken skal vindmøllerne markeres med et lavintensivt fast rødt lys.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres to teknikbygninger med et samlet areal på 30 m2, som kan servicere vindmøllerne. Teknikbygningerne skal placeres, så de generer langbrugsdriften mindst muligt.
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift efter endt drift af vindmøllerne. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse og reetablering afholdes af grundejeren.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020. Der skal dog altid udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, når lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøllerved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, april 2012.”
 
VVM-redegørelsen konklusioner er som forrige punkt vedrørende foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 61.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 
Johs Poulsen og Knud Nielsen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabs påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Bilag

  • Lokalplanforslag 29.T15.1 - Sunds