Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

92. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds, som giver mulighed for opførelse af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter, se bilag 1.
 
Rammeområdet er i tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 (Herning Kommunes Vindmølleplan) udlagt til vindmølleområde. Forslag til tillæg nr. 61 specificerer denne anvendelse, og danner rammerne for forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds.
 
På Byrådets møde den 23. august 2011, pkt. 205 godkendte Byrådet debatoplægget for område T15 ved Krusbjergvej, Sunds, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 31. august til den 20. september 2011. Bemærkninger fra debatfasen er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM med miljørapport.

Sagsfremstilling

Proces:
I forbindelse med debatfasen for projektet indkom der 21 bemærkninger, se bilag 2. Bemærkningerne er behandlet i bilag 3.
 
Bemærkningerne er inddraget i planlægningen i det omfang, det har været relevant. Bemærkninger, som har karakter af at være indsigelser mod projektet, vil først blive behandlet endeligt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene for projektet.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.
 
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, april 2012”, se bilag 4.
Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllernes fremtræden i landskabet.
 
Der er opstillet et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af fem ens vindmøller på en række med en totalhøjde på 107 meter. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har fastlagt en højdebegrænsning for vindmøller svarende til 107 meter på grund af nærheden til Flyvestation Karup, hvor rammen for T15 i vindmølleplanen muliggjorde en totalhøjde på op til 150 meter.
0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da lavere møller eller alternative opstillingsmønstre ikke vil være rentable.
 
Konklusioner:
Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af landskab, miljø, natur, mennesker og naboer er gengivet i de nedenstående afsnit.
 
Landskabspåvirkning:
I nærzonen (0-4,5 km) vil den eksisterende beplantning i form af levende læhegn og plantager flere steder skjule vindmøllerne i mere eller mindre grad. Den største ændring af landskabsoplevelsen vil forekomme ved naturområdet ved Sunds Nørreå, herunder i projektområdet og nordøst herfor på nordsiden af Sunds Nørreå samt Ovstrup Hede. Ved Ovstrup Hede kan møllerne påvirke oplevelsen af et stort og markant naturområde, idet udsigten mod syd specielt i den østlige del vil blive præget af tekniske elementer, hvor en elledning i forvejen krydser heden. Vindmøllerne vil blive synlige fra store dele af Sunds Sø, men vil ikke fremstå som visuelt dominerende og vil dermed ikke påvirke oplevelsen af søen i væsentlig grad. Et sted krydser den nye omfartsvej vest for Sunds med Sunds Nørreå, herfra vil oplevelsen af Sunds Nørreå blive væsentlig påvirket af tekniske elementer. Endvidere er det vurderet, at fra Keldsgårdvej syd for Storåen vil landskabet omkring Storå blive ændret til at have et væsentligt større teknisk præg.
 
I mellemzonen (4,5-10 km) vil den eksisterende beplantning de fleste steder reducere den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Der vil dog være enkelte områder med åbne kig og højtliggende områder, hvor møllerne kan ses. Fra fjernzonen (over 10 km) vil møllerne ikke være synlige. 


Sammenspillet med andre vindmøller inden for en afstand af 28 gange totalhøjden for vindmøllerne er vurderet. Vindmøllerne ved Krusbjergvej fremstår generelt som et adskilt anlæg og vil fra flere steder blive oplevet sammen med de eksisterende vindmøller ved Remme, men samspillet er vurderet til at være landskabeligt ubetænkeligt. Der er fra to steder sydvest for møllerne tæt på motorvej rute 18, hvor vindmøllerne fra de to anlæg fremstår lettere rodet med hinanden, men idet der ikke er et væsentlig øget uharmonisk landskabsbillede ved samspillet, er det vurderet, at opstillingen af vindmøllerne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set i forhold til vindmøllerne ved Remme.  


Rekreative arealer:
I nærzonen er der flere rekreative arealer, herunder Ovstrup Hede, Sunds Kommuneplantage, Lunebakker, Sunds Nørreå og Sunds Sø.
Den væsentligste påvirkning af de rekreative arealer er arealet nord for Sunds Nørreå og sydøst for Sunds Kommuneplantage, hvor naturoplevelsen vil blive væsentlig ændret, som følge af opsætning af vindmøller ved Krusbjergvej. Herfra er der flere vandrestier, som bl.a. fører til Sunds Kommuneplantage og Lunebakker. Spejderaktiviteter og fiskeri ved Sunds Nørreå forventes ikke at blive påvirket. Endvidere er der ikke anlagt vandrestier fra Sunds Sø gennem ådalen til Sunds Kommuneplantage, hvilket er med til at begrænse påvirkningen af de rekreative værdier.
Lunebakker er tæt bevokset og vil ikke blive visuelt påvirket af vindmøllerne. Selve Sunds kommuneplantage er lukket, og der vil næppe være udsyn mod vindmøllerne.
Vindmøllerne vil påvirke Ovstrup Hede som rekreativt område, men da området er svært tilgængligt, anses det ikke for at være en væsentlig gene.
De rekreative aktiviteter ved Sunds Sø vil ikke blive påvirket.  


Kulturmiljø:
Ovstrup Hede indgår i et udpeget særligt værdifuldt kulturmiljø omkring Ørre og Nybro. Oplevelsen af Ovstrup Hede som et kulturhistorisk element vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, da de kulturhistoriske værdier er knyttet til bosætninger og åløb med omgivende enge og heder specielt i Ovstrup Hedes vestlige ende, hvorfra vindmøllerne ikke kan ses.
 
Oplevelsen af de nærmeste kirker i kulturlandskabet vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, ligeledes vil udsynet fra kirkerne ikke blive påvirket.
 
Byer i nærområdet:
Sunds er den eneste by inden for nærzonen. Vindmøllerne kan ses fra Sunds Sø hen over beplantning vest for Sunds Sø, og henover beplantning ved et nyt boligområde nord for Linåvej, hvor den visuelle påvirkning formentlig vil blive reduceret ved nybyggeri og beplantning. Vindmøllerne kan endvidere i mellemzonen ses fra den sydlige bygrænse af Simmelkær, et boligområde ved Tjørring samt fra en højtliggende lokalitet ved Sinding.
 
Miljøpåvirkning:
Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne. De fem vindmøller vil over deres tekniske levetid på 20 år producere ca. 460.000 MWh, hvilket svarer til et årligt elforbrug til apparater og lys i knap 6.670 husstande. Vindmøllerne vil spare miljøet for 320.000 tons CO2 samt andre CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 1 ‰ af Danmarks forpligtelser i henhold til Kyoto-aftalen. Samtidig vil opstilling af fem vindmøller på i alt 10 MW svare til 16 % af målsætningen for ny vindmølleenergi fra Herning Kommunes Klimaplan.
 
Naturpåvirkning:
Vindmøllerne opstilles på landbrugsareal. Vindmøllerne opstilles tæt på Sunds Nørreå, men uden for åbeskyttelseslinjen. Omkring Sunds Nørreå er der en række naturbeskyttede arealer – moser, enge, overdrev og hede. Desuden forefindes der fredskov nordøst for møllerækken, hvor Sunds Kommuneplantage er omgivet af en skovbyggelinje. Ingen af vindmøllerne opstilles i fredskov eller inden for skovbyggelinjen.
 
Der forefindes en række fuglelokaliteter omkring projektområdet, men de karakteriseres ikke som væsentlige fugleområder, hverken i national eller regional forstand, da områderne generelt rummer almindelige arter, som er typiske for det åbne land i Midt- og Vestjylland. Fugle- og dyrelivet i området må forventes at blive forstyrret under opsætning, men vil givetvis vende tilbage efter en kortere tilvænningsperiode. Påvirkningen vil samlet set ikke være af væsentlig betydning.
 
Det nærmeste habitatområde ligger ca. 1 km nordvest for området (Ovstrup Hede), og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 10 km nord for området (Feldborg Plantage). Det er vurderet, at ingen af de arter, som søges beskyttet i Ovstrup Hede og Feldborg Plantage findes i projektområdet. 


Påvirkning af mennesker og naboer:
Generelt vil møllerne have en positiv påvirkning på mennesker på grund af de sparede mængder CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk. De 14 naboboliger til projektet, dvs. boliger som ligger inden for 1 km fra projektområdet samt en enkelt bolig, som ligger 6 meter fra 1 km afgrænsningen, vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt den visuelle gene af vindmøllerne i forskelligt omfang. Herudover ligger to spejderhytter med sovepladser og en jagtforenings klubhus inden for 1 km fra vindmøllerne. 


Vindmøllestøjbekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. Projektet overholder de gældende regler på området. Herning Kommune vil kræve en støjmåling og efterfølgende beregning ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter den ved anmeldelsen gældende bekendtgørelse (p.t. ”Bekendtgørelse nr. 1284 om støj fra vindmøller”). Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under grænseværdierne, skal vindmøllerne støjdæmpes. 


Der findes ingen fastsatte regler for, hvor meget skyggekast et vindmølleprojekt må påføre naboer, men Miljøministeriet anbefaler under ti timers reel skyggekast om året. Projektet overholder denne anbefaling. Skulle det alligevel vise sig, at der opstår problemer med for meget skyggekast, kan der installeres et program i vindmøllerne, som i de mest kritiske perioder standser de møller, der giver et skyggekast over ti timer om året hos naboboliger. Det vil endvidere indgå som et krav i VVM-tilladelsen, at ingen naboer får over ti timers reel skyggekast om året.
 
Flere naboer vil opleve visuelle gener. Set fra naboboligerne 3, 4 og 9 vil møllerne opleves som markante og dominerende. Fra naboboligerne 10 og 14 vil møllerne være markante. Møllerne vil også være synlige fra naboboligerne 1, 2, 11, 12 og 13. Fra de resterende naboboliger vil møllerne næppe være synlige.

 

Bilag 5 er brev fra Trafikstyrelsen, hvori de fremsætter krav til lysmarkering af vindmøllerne af hensyn til lufttrafikken.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.
 
Johs Poulsen og Knud Nielsen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at VVM’en og forslag til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabts påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Bilag

  • Bilag 1 - T15 - Kommuneplantillæg 61_FORSLAG
  • Bilag 2 - T15 - Bemærkninger debat
  • Bilag 3 - T15 - Notat omkring de indkomne bemærkninger
  • Bilag 4 - T15 - VVM_Sunds skærm endelig rapport
  • Bilag 5 - Svar fra Trafikstyrelsen vedr. lysmarkering