Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

99. Principgodkendelse Skolegade 62, Herning

Sagsnr.: 01.00.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Principgodkendelse Skolegade 62, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om omdannelse af Fællesbo´s kontorer på Skolegade 62 i Herning. Ansøger ønsker at en omdannelse til daginstitution samt kontorlokaler.

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at omdanne Fællesbos kontorlokaler til privat daginstitution med tilhørende kontorlokaler på 1. sal, til administration for De Frie Børnehaver. 
Bygningen har et etageareal på ca. 1049 m² fordelt på kælder, stueplan og 1. sal. Grunden er 1400 m² hvor det er muligt at etablere ca. 500 m² til fri- og opholdsarealer til daginstitutionen.
Derudover er der 7 parkeringspladser til personaleparkering og parkeringpladser til korttidsparkering for aflevering og hentning af børn.

 
Planforhold
Området er reguleret i kommuneplan ramme B12 hvor området er udlagt til boligområde, hvor det er muligt at indpasse visse offentlige institutioner f.eks. daginstitutioner.
Der er ingen lokalplan for området. 

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den valgte placering af en central daginstitution er god i forhold til øvrig planlægningen i området.

 
Forvaltningen vurderer, at der kan blive ca. 500-600 m² friarealer hvor der kan etableres lege- og opholdsareal til daginstitutionen. På Asylets nuværende beliggenhed er der ca. 1300 m² lege- og opholdsareal. Ligeledes vurderer forvaltningen, at der vil blive stillet krav til det byggetekniske i forhold til gældende bygningsreglement, da der tale om en ændret anvendelse af bygningen.

 

For at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssig parkering af biler, som kan være til gene for områdets beboere skal der stilles krav om parkering i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at det er svært at få plads til langtidsparkering til personale. Men at der langs daginstitutionen og vejen mellem Skolegade og Nørre Allé, kan etableres ca. 10 pladser til korttidsparkering, ca. 15 minutter, til aflevering og hentning af børn. Det vil i den henseende være mest hensigtsmæssigt at vejen gøres ensrettet, så kørselretningen bliver fra Skolegade til Nørre Allé. En ensretning af vejen kan medføre en øget trafikmængde på Nørre Allé i forhold til i dag.

 

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at indbetale til Herning Kommunes parkeringsfond for at kunne honorere parkeringspladser til personale.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender omdannelse af kontorlokaler til daginstitution under betingelse af, at der udarbejdes lokalplan for området.

 

at Byplanudvalget tager stilling til om det er muligt at indbetale til Herning Kommunes parkeringsfond.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillingen vedtaget med bemærkning om, at det, af hensyn til trafikafviklingen i området og udearealer, skal vurderes, om der skal sættes et maksimum for antal børn i institutionen.

 

De resterende antal p-pladser, der ikke kan etableres på egen grund, kan tilvejebringes ved indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond.

Bilag

  • Oversigtskort Skolegade 62
  • Bilag Børnehave