Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

102. Frigivelse af projektudviklingsmidler for budget 2012

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af projektudviklingsmidler for budget 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På Budget 2012, serviceområde 09 Trafik_BYP, stednr.:222035, Projektudviklingsmidler, var der afsat 0,305 mio. kr. i 2012. Af de midler er 0,160 mio. kr. omkonteret til projekt for Fonnesbechsgade, jf. Byrådsbeslutning om finansiering af projekt for Fonnesbechsgade af d.21.6.2011 – pkt.154.
 
Restmidler på 0,145 mio. kr. på stednr. 222035, Projektudvikling foreslås frigivet til igangsætning af projektudvikling for næste etape af gågaden, fra Poulsens Plads mod øst, jf. Byplanudvalgets beslutning d. 17. april 2012 i sag om prioritering af Bymidtepuljen for 2012 – 2014.

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,090 mio. kr. til Bymidteprojektet på budget 2013. Byplanudvalget besluttede d.17 april 2012, pkt. 66, at midlerne skal anvendes til etablering af ny gågade på en strækning af Bredgade, fra Poulsens Plads mod øst.
 
De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidtefinish og granit viser, at den gældende m2 pris eksklusiv moms på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer og brickslotafvanding.
 
Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio, som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et for Herning Kommune fordelagtigt grundlag.
 
Med udgangspunkt i erfaringspriser og budgetramme vurderes det, at projektgrænsen for 2013 bør fastlægges i skel mellem ejendommene Bredgade 37 og Bredgade 41. Projektgrænsen tilgodeser, at der skabes sammenhæng til passagen mellem Bredgade og området med Lille Torv og Dalgas Plads.
 
Hvis projektet skal anlægges i 2013, skal skitseforslag til Byplanudvalgets godkendelse udarbejdes i efteråret 2012. Der kan ikke frigives anlægsmidler til projektet i 2012. Direktøren foreslår derfor, at de resterende projektudviklingsmidler på 0,145 mio. kr. afsat på budget 2012 på serviceområde 09_Trafik BYP, stednr.: 222035, søges frigivet til projektudvikling og skitseforslag for den prioriterede strækning af Bredgade.
 
Dermed vil projektet kunne realiseres efter nedenstående tidsplan:
 
September - november 2012: Programmering, projektudvikling og skitseprojekt
December 2012: Byplanudvalgets godkendelse af skitseprojekt
Januar 2013: Frigivelse af anlægsbevilling til projektet
Januar – marts 2013: Projektering og udarbejdelse af udbudsbeskrivelse
April 2013: Udbud, licitation og kontraktindgåelse
Maj – oktober 2013: Anlægsperiode

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at restmidler til projektudvikling på stednr. 222035 anvendes til projektudvikling af gågadeprojekt i Bredgade ,

 

at Byplanudvalget, hvis anvendelsen godkendes, indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,145 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035, Projektudviklingsmidler

 

at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,145 mio. kr i 2012 på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.