Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

101. Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse og undersøgelse af skimmelsvamp i 2012

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse og undersøgelse af skimmelsvamp i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 8. maj 2012 ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”. I henhold til strategien, skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune i 2012.
 
Der fremsættes hermed forslag til kriterier til bygningsfornyelsesrunden, og anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelsen samt til undersøgelse af skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Bygningsfornyelse
I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Ved at koncentrere indsatsen efter geografiske områder frem for på enkelte spredte byer, er det muligt over 4 år at tilbyde og gennemføre bygningsfornyelse i hele kommunen, hvor det både er relevant, og hvor det kan skabe en synlig forskel. 
Forvaltningen står således overfor at igangsætte en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune i efteråret 2012, og i resten af kommunen henholdsvis i 2013, 2014 og 2015.
 
I henhold til Byfornyelsesloven kan Herning Kommune give op til 25 % af istandsættelsessummen i støtte til bygningsejere af ikke bevaringsværdige ejendomme og op til 33 % af istandsættelsessummen i støtte til bygningsejere af bevaringsværdige ejendomme (bevaringskategori 1-4). For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.
 
Ovennævnte kriterier ligger fast i henhold til Byfornyelsesloven. Øvrige kriterier for støtte kan revideres årligt af byrådet og udmeldes ved annoncering. Til ansøgningsrunden i 2012 forslås følgende kriterier:  

  • Der kan ydes støtte til istandsættelse af ejendomme, der primært anvendes til boligformål (både privat og udlejning).

  • Der kan ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

  • Der gives udelukkende støtte til istandsættelse af en bygnings klimaskærm: nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse deraf; istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, sokler, mure og skorstene; fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse deraf.

  • Bygningens originale udseende og materialer skal tilstræbes.

  • Støtten gives i form af et kontant tilskud, når projektet er udført, og der er indsendt regnskab med bilag.

  • Der tinglyses en deklaration på ejendommen i forbindelse med udbetaling af støtte i forhold til hel eller delvis tilbagebetaling af det udbetalte beløb, hvis ejendommen sælges inden for fem år efter udbetaling.

 

Byfornyelsesstrategiens formål er blandt andet at lave en målrettet og koncentreret indsats på bygningsfornyelsesområdet, og forvaltningen forventer mange ansøgninger.
 
På investeringsoversigten på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme er der i 2012 afsat to puljebeløb til bygningsfornyelse, hhv. stednr. 015097, Bygningsforbedringsudvalget, boligforbedringsmidler samt stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder (puljebeløb afsat til gennemførelse af enkeltstående boligforbedrings- og friarealprojekter, som fremsendes fra private ejendomsejere).
 
Formålet med den førstnævnte pulje er at tilskynde og påvirke private bygningsejere til at istandsætte og forbedre bevaringsværdige ejendomme opført før 1950. Sidstnævnte puljebeløb omfatter tilsvarende formål – dog for såvel bevaringsværdige som ikke bevaringsværdige ejendomme.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015097 i 2012 et korrigeret budget på 1.124.000 kr. i udgift samt 254.000 kr. i indtægt. Forvaltningen anmoder om at overføre og frigive uforbrugte midler på netto 565.000 kr. fra tidligere år til et nyt stednr., Bygningsfornyelse i 2012. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på 305.000 kr. på stednr. 015097 i 2012. Der vil efterfølgende blive fremsendt separat sag om frigivelse af rådighedsbeløbet på dette stednr.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 389.000 kr. i 2012. Der anmodes om frigivelse af 364.000 kr. af beløbet til Bygningsfornyelse 2012 jf. Byfornyelsesstrategien.
 
Der vil således i 2012 være 305.000 kr. til Bygningsforbedringsudvalget samt i alt 929.000 kr. netto (565.000 kr. + 364.000 kr.) til bygningsfornyelsen.
 
Skimmelsvamp
Der er ikke afsat særskilte midler til undersøgelse af skimmelsvamp.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 389.000 kr. i 2012. Der anmodes om overførelse og frigivelse af 25.000 kr. til undersøgelse af skimmelsvamp fra stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder til Undersøgelse af skimmelsvamp 2012, nyt stednr.

Statsrefusion
Projekter udført inden for ovennævnte byfornyelsesområder er refusionsberettigede med 50 % fra staten.

 

Staten har i 2012 tildelt Herning Kommune en ramme til byfornyelse på 1.100.000 kr. I denne sag disponeres i alt 954.000 kr. af rammen. Når der efterfølgende, som ovennævnt, fremsendes særskilt sag vedr. frigivelse af de resterende 305.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 forventes restrammen disponeret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der til bygningsfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.130.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. benævnt Bygningsfornyelse 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 565.000 kr. i 2012 til statsrefusion samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at den resterende anlægsudgift på 565.000 kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb til udgifter på 819.000 kr. og indtægter på 254.000 kr., netto 565.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 i 2012. Der meddeles negativ anlægsbevilling på hhv. 494.000 kr. i udgift og 234.000 kr. i indtægt på stednr. 015097,

 

at der til bygningsfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 728.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr., benævnt Bygningsfornyelse 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 364.000 kr. i 2012 til statsrefusion samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af afsat rådighedsbeløb på 364.000 kr. i 2012 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,

 

at der til undersøgelse af skimmelsvamp meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. benævnt Undersøgelse af skimmelsvamp 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 25.000 kr. i 2012 til statsrefusion ifm. Undersøgelse af skimmelsvamp 2012 samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften på 25.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2012.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet det også undersøges, om der kan arbejdes med nedrivning i sammenhængen.