Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

98. Principgodkendelse af udvidelse af Aulum Kristne Friskole

Sagsnr.: 01.02.00-P19-4-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af udvidelse af Aulum Kristne Friskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Aulum Kristne Friskole, om at de ønsker at udvide skolens område for at give plads til at opføre nye bygninger og etablere nye friarealer. Udvidelsen kræver, at den eksisterende kommuneplanramme for skolen udvides, og at der udarbejdes en ny lokalplan.

Da Herning Kommune ejer de arealer, Aulum Kristne Friskole ønsker at udvide på, ønsker Aulum Kristne Friskole også at indlede forhandlinger med Herning Kommune om at købe arealerne.

Sagsfremstilling

Aulum Kristne Friskole har cirka 150 elver og ligger på Østergade i den østlige del af Aulum. Skolen ønsker at etablere en børnehavegruppe på et areal øst for skolen (B - markeret med blåt i ansøgning, se bilag 1). Skolen oplyser, at de i alt forventer at bygge maksimalt ca. 500 m2 i delområde B. På længere sigt er skolen interesseret i at udvide sit udeareal mod nord (C - markeret med rødt på ansøgning)
 
Størstedelen af skolens nuværende areal er omfattet af lokalplan 1.19, der udlægger området til offentlige formål, mens den resterende del, og det areal, skolen ønsker at udvide på, er omfattet at lokalplan 1.52 for boligområdet Grønbækparken. (Se bilag 2) Området øst og nordøst for skolen er desuden omfattet af den grønne strukturplan for Aulum, som bl.a. indeholder en terrænbearbejdning, stier, beplantning og forskellige rekreative elementer.
 
Skolen er omfattet af kommuneplanramme 01.OF4.1, som udlægger området til offentlige formål som administration, skole, idrætshal, sportsanlæg, børne- og ungdominstitutioner, almennyttige institutioner o.l. samt parkering. En udvidelse af skolen vil derfor kræve, at kommuneplanramme 01.OF4.1 i kommuneplan 2013 - 2024 udvides til at omfatte hele det areal, skolen fremover skal råde over, og at der udarbejdes en ny lokalplan for Aulum Kristne Friskole.
 
For at sikre en god sammenhæng mellem udvidelse af skolens område og den grønne strukturplan for Aulum har Planafdelingen i samarbejde med Natur og Grønne Områder og Byggemodning udarbejdet en principskitse med forslag til disponering af arealet som grundlag for en ny lokalplan. (Se bilag 3).
 
Principskitsen imødekommer ikke skolens ønske om at disponere over arealet nordøst for skolen, da det i den grønne strukturplan er udlagt til bakkelandskab, og der allerede er deponeret overskudjord i området. Til gengæld giver principskitsen mulighed for at inddrage et større område øst for skolen, så området afgrænses med et plantebælte mod den grønne kile, på samme måde som syd for Østergade. Plantebæltet sikrer en god landskabelig sammenhæng og afgrænsning imod det tilbageværende offentlige areal.
 
I lokalplan 1.19 er der udlagt et grønt bælte mod Østergade, og det foreslås videreført for at skabe et sammenhængende grønt forløb langs Østergade.
 
Hvis der skal bygges i hele området øst for skolen, skal den eksisterende sti tilsluttes Østergade længere mod øst, som vist på principskitsen.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat penge i budgettet til realisering af den grønne strukturplan i Aulum, men forvaltningen anbefaler, at de penge, der måtte komme ind ved salg af en del af det offentlige areal til Aulum Kristne Friskole, øremærkes til gennemførelse af den grønne strukturplan. Derved vil borgerne i området, som kompensation for, at det offentlige areal bliver mindre, have flere og bedre muligheder for at benytte det tilbageværende areal til rekreative aktiviteter. Både Aulum Kristne Friskole og de øvrige offentlige skoler og institutioner i området vil også kunne benytte de nye rekreative tilbud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kommuneplan 2013 - 2024 giver mulighed for en udvidelse af Aulum Kristne Friskole og at der igangsættes en lokalplan for udvidelse af Aulum Kristne Friskole med udgangspunkt i principskitsen (bilag 3)

[skriv indstilling]

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt under forudsætning, at Aulum Kristne Friskole bidrager til trafiksikker passage af Skolegade.

Bilag

  • Bilag 1 Ansøgning
  • Bilag 2 Oversigtskort
  • Bilag 3 Principskitse