Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

96. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet foreløbig vedtog på møde den 6. marts 2012 forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

 

Planen har været i høring sammen med lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet industriparken i Lind fra den 28. februar til den 23. maj 2012, og der er kommet i alt 4 indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af de eksisterende rammeområder 61.E1 og 61.E3 til erhverv.  

 

Den geografiske afgrænsning af det eksisterende rammeområde 61.E1 bibeholdes, og afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 61.E3 udvides og tilpasses mod nord til også at omfatte den del af området, der i dag er kommunalt ejet jord.  

 

Ændringer i rammebestemmelserne

Med forslaget til tillægget fjernes muligheden for at opføre én bolig pr. ejendom for en til virksomheden knyttet person samt selvstændig kontorvirksomhed i det eksisterende rammeområde E1.  

 

Desuden ændres den nordligste del af det eksisterende rammeområde E3 fra miljøklasse 3-5 til miljøklasse 3-4, og den afskærmende beplantning ændres til åben beplantning med træer i grupper.  

 

Indsigelser
Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012. Der er kommet i alt 4 indsigelser, som er beskrevet og behandlet nedenfor.  
 
Indsigelse nr. 1

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012


A. Indsiger finder det uacceptabelt, at lokalplanforslaget har til hensigt at fjerne det eksisterende afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen i lokalplanområdets nordvestlige grænse og i stedet har til hensigt at etablere etgrønt bælte med træer i grupper. Det vil øge støjniveauet fra udearealerne ved MCH og give endnu mere støj fra motorvejen. Desuden vil flere nybyggede huse i området få direkte udsigt til motorvejstrafikken. Indsiger bemærker, at trafikstøjen i boligområdet i forvejen er forværret af, at den eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej ved boligområdet er sunket betydeligt og ikke er blevet underplantet med buske som oprindeligt lovet. På den baggrund kommer indsiger med en række ændringsforslag og mener, at man bør:
- undlade at ændre beplantningen ved motorvejen,


B.
- opføre jordvolde langs motorvejen på strækningen C-C (se bilag), - opføre jordvolde langs Nr. Lindvej på strækningen B-B (se bilag), - hæve højden på eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej A-A (se bilag), - samt beplante jordvoldene, da beplantning med buske vil dæmpe støjenvæsentligt.
 
Indsigelse nr. 2

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at de påtænkte tiltag vil give en endnu større støjpåvirkning end den nuværende.


Indsigelse nr. 3

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 13. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at man ikke havde kendskab til kommunens planer ved køb af grunden.


Indsigelse nr. 4

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 19. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1.
 
Behandling af indsigelser
 
Ad. 1, 2, 3 og 4.  
 
A. Det indstilles, at den i lokalplanforslaget foreslåede åbne beplatning med træer i grupper i den nordvestlige del af lokalplanområdet, ændres til en afgrænsende, tæt beplanting. Dette sker dels for at mindske gener fra motorvejen mod de nærtliggende boligområder og dels for at skabe en sammenhængende byafrunding i tråd med igangværende lokalplanlægning for et område til erhvervsformål ved Trehuse i Lind, som indstilles til endelig vedtagelse med en tæt beplanting mod motorvejen på baggrund af et veto fra Miljøministeriet.  

 

Desuden indstilles, at bestemmelsen om en åben beplantning i form af træer i grupper i kommuneplantillægget, ændres til en bestemmelse om etablering af et afskærmende plantebælte.  
 
Det skal bemærkes, at nogle af de ejendomme, der har mulighed for at tilkøbe areal mod motorvejen, håber på en vis synlighed fra motorvejen. Denne synlighed begrænses med etablering af et tæt plantebælte.  
 
B. De, på indsigelsens kortbilag, anførte jordvolde ligger uden for lokalplanområdet, og er derfor ikke behandlet her. Natur og grønne områder, Herning Kommune, er orienteret om indsigelsen og behandler emnet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endelig vedtages med følgende ændringer;

 

at bestemmelsen "Langs områdets nordvestlige grænse skal der etableres et grønt bælte med træer i grupper. Bæltet kan have en bredde på op til 20 meter" ændres til "Langs områdets nordvestlige grænse skal der etableres et afskærmende plantebælte med en bredde på op til 20 meter".
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 2 Indsigelser