Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

97. Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har på møde den 6. marts 2012 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind samt forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012.

Der er kommet i alt 4 indsigelser til planforslagene.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord.  

Lokalplanområdet er ca. 25 ha stort og består af det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind samt en stribe kommunalt ejet jord nord for erhvervsområdet mod Messemotorvejen.  

 

Området ligger i den nordvestlige del af Lind og afgrænses mod nord af Messemotorvejen, mod vest og syd af Nr. Lindvej og mod øst af Messevejen. Umiddelbart syd for området ligger et eksisterende boligområde.    

 

Plangrundlag

Der findes ikke eksisterende lokalplan for området. 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 71.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper.

 

Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.  

Forslaget giver mulighed for at anvende området til erhverv i miljøklasse 2-5, dvs. fra virksomheder, der kun giver en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mere belastende produktionsvirksomheder.  

 

Lokalplanområdet disponeres i tre delområder med forskellige miljøklasser, der er tilpasset omgivelserne:

I delområde I, der ligger tættest på det eksisterende boligområde, må der placeres virksomheder i miljøklasse 2-3, i delområde II må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-5, og i delområde III, mod motorvejen, må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-4.  

 

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nr. Lindvej af de eksisterende veje Industriparken, Industrivænget og Hvillumsvej.    

 

For at sikre en grøn, landskabelig overgang til de omkringliggende, større veje indeholder lokalplanen byggelinier mod nordvest og øst. Byggelinien mod nordvest har også til formål at sikre nye arealer mod grundvandstruende aktivitet. 

 

Forvaltningen er i høringsperioden blevet bekendt med, at den registrerede bevaringsværdige ejendom med lav bevaringsværdi, matr.nr. 13bs, ikke eksisterer mere, og det indstilles derfor, at muligheden for at nedrive denne ejendom udgår af lokalplanen.

 

Indsigelser

Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012. Der er kommet i alt 4 indsigelser, som er beskrevet og behandlet nedenfor.  

 

Indsigelse nr. 1
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

A.
Indsiger finder det uacceptabelt, at lokalplanforslaget har til hensigt at fjerne
det eksisterende afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen i lokalplanområdets
nordvestlige grænse og i stedet har til hensigt at etablere etgrønt bælte med træer i grupper.
Det vil øge støjniveauet fra udearealerne ved MCH og give endnu mere støj
fra motorvejen.
Desuden vil flere nybyggede huse i området få direkte udsigt til motorvejstrafikken.
Indsiger bemærker, at trafikstøjen i boligområdet i forvejen er forværret af, at
den eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej ved boligområdet er sunket betydeligt
og ikke er blevet underplantet med buske som oprindeligt lovet.
På den baggrund kommer indsiger med en række ændringsforslag og mener,
at man bør:


- undlade at ændre beplantningen ved motorvejen,

B.
- opføre jordvolde langs motorvejen på strækningen C-C (se bilag),
- opføre jordvolde langs Nr. Lindvej på strækningen B-B (se bilag),
- hæve højden på eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej A-A (se bilag),
- samt beplante jordvoldene, da beplantning med buske vil dæmpe støjenvæsentligt.

 

Indsigelse nr. 2
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at de påtænkte tiltag vil give en endnu større støjpåvirkning end den nuværende.


Indsigelse nr. 3
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 13. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at man ikke havde kendskab til kommunens planer ved køb af grunden.

Indsigelse nr. 4

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 19. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1.

 

Behandling af indsigelser

 

Ad. 1, 2, 3 og 4.  

 

A. Det indstilles, at den i lokalplanforslaget foreslåede åbne beplantning med træer i grupper i den nordvestlige del af lokalplanområdet, ændres til en afgrænsende, tæt beplanting. Dette sker dels for at mindske gener fra motorvejen mod de nærtliggende boligområder og dels for at skabe en sammenhængende byafrunding i tråd med igangværende lokalplanlægning for et område til erhvervsformål ved Trehuse i Lind, som indstilles til endelig vedtagelse med en tæt beplanting mod motorvejen på baggrund af et veto fra Miljøministeriet.
 
Desuden indstilles, at bestemmelsen om en åben beplantning i form af træer i grupper i kommuneplantillægget, ændres til en bestemmelse om etablering af et afskærmende plantebælte.  

 

Det skal bemærkes, at nogle af de ejendomme, der har mulighed for at tilkøbe areal mod motorvejen, håber på en vis synlighed fra motorvejen. Denne synlighed begrænses med etablering af et tæt plantebælte.  

 

B. De, på indsigelsens kortbilag, anførte jordvolde ligger uden for lokalplanområdet, og er derfor ikke behandlet her. Natur og grønne områder, Herning Kommune, er orienteret om indsigelsen og behandler emnet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 61.E3.1 for Industriparken i Lind vedtages med følgende ændringer:

 

at § 1.6 "at give mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind med lav bevaringsværdig", udgår,

 

at § 9.8 "Oplag, parkering og lign. skal afskærmes med beplantning så det ikke er synligt fra Messemotorvejen og så vidt muligt placeres mod Industriparken" ændres til "Oplag, parkering og lign. må ikke være synligt fra Messemotorvejen. Afskærmning skal ske med beplantning",

 

at § 11.1 "Langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning skal der etableres græsareal med en åben randbeplantning med en bredde på minimum15 meter, jf. kortbilag 2 og 4. Arealet skal vedligeholdes af de pågældende grundejre. Trægrupperne skal bestå af egetræer. I etableringsfasen kan andre træer dog anvendes som ammetræer", ændres til "Langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning skal der etableres græsareal med en tæt beplantning med en bredde på minimum 10 meter, jf kortbilag 2 og 4. Arealet skal vedligeholdes af de pågældende grundejere".

 

at § 14.1 "Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind med lav bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas", udgår,

 

at redegørelsen og kortbilg justeres i henhold til ovennævnte ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 2 Indsigelser