Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

94. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for erhvervsområde ved Vejlevej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P00-13-11 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for erhvervsområde ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

På byplanudvalgsmødet den 13. december 2011 blev tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbig vedtaget.  

 

Planen har, sammen med forslag til lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.  

 

Der er indkommet fire indsigelser/bemærkninger til planforslagene, som er behandlet i dagsordenen til endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.5 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind. 

 

På mødet den 17. april 2012 besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen.
 

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, udvides den eksisterende ramme 61.E5, Erhvervsområde langs Messevejen, til også at omfatte lokalplanområde 61.E5.3, der i dag ligger i landzone og ikke er omfattet af kommuneplanen, samt Trehuse.  

 

Desuden sker der en ændring af parkeringskravet i rammen, så kravet til antal parkeringspladser pr. m² lager fastsættes i henhold til bygningsreglementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 74 til endelig vedtagelse. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.