Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

95. Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P00-4-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

På mødet den 13. december 2011 foreløbig vedtog Byrådet forslag til lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind samt tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020.  

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er indkommet fire indsigelser/bemærkninger.

 

På mødet den 17. april 2012 besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen.

 

Som udgangspunkt for den videre behandling af sagen ønsker udvalget et
bindende tilsagn fra bygherre om, at projektet vil blive realiseret, og at der
etableres en tæt randbeplantning omkring området i henhold til lokalplanforslaget
samt det forslag til ændringer, som forelægges Byplanudvalget i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

 

Herning Kommune har den 4. juni 2012 modtaget bindende tilsagn fra bygherre (se bilag).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter matr. nr. 5aø Lind by, Rind, er ca.1,8 ha stort og ligger i den nordøstlige del af Lind, grænsende op til Messemotorvejen mod nord og boliger mod syd, øst og vest.  

 

Lokalplanen giver mulighed for at anvende arealet til erhverv i virksomhedsklasse 2-3.   Der må ikke etableres detailhandel i området og engrossalg må ikke have salg til private. 
 
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.  

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af afskærmende beplantning. Desuden giver lokalplanen mulighed for etablering af støjafskærmning mod de eksisterende boliger.  

 

Der er en verserende klage i området på grund af støjgener fra virksomhederne mellem Gl. Vejlevej og Lind Hovedgade i forbindelse med blandt andet vareindlevering, ligesom flere boliger i området er generet af støj fra motorvejen.  

 

Bemærkninger/indsigelser: 

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er kommet fire indsigelser/bemærkninger, som er beskrevet i indsigelsesnotatet (se bilag) og behandlet nedenfor.  

 

Indsigelse 1

Bemærkning fra Miljø og Klima (Herning Kommune), dateret den 20. december 2012.

 

Miljø og Klima mener blandt andet, at virksomheden bør undersøge og redegøre for muligheden for, at støjende aktivitet planlægges, så naboer bliver midst muligt påvirket af støjen fra virksomheden (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Indsigelse 2

Bemærkning fra EnergiMidt Infrastruktur, dateret den 9. januar 2012.

 

Der gøres opmærksom på, at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området (se bilag, Indsigelsenotat).

 

Indsigelse 3

Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012. 

 

Naboerne finder det utilfredsstillende, at de ikke har modtaget svar på deres henvendelse, dateret den 20. marts 2011, vedr. principgodkendelsen af projektet.

Desuden fremsætter de en række spørgsmål blandt andet vedr. inddragelse af planområdet til erhvervsformål og mulighed for ekspropriation af deres ejendomme.

Det påpeges i øvrigt, at området i forvejen er stærkt belastet af støj og trafik til gene for beboerne på Trehuse (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Indsigelse 4

Indsigelse fra Naturstryelsen, Miljøministeriet, dateret den 8. februar 2012.

 

Naturstyrelsen finder, at planlægningen er i strid med de statslige interesser for så vidt angår erhvervsudlæg ved motorveje samt vandplanernes retningslinjer om grundvand. Der gøres derfor indsigelse mod planforslagene efter planlovens § 29 (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Ad. 1 Bemærkning fra Miljø og Klima (Herning Kommune), dateret den 20. december 2012.
 
a og d: Virksomheden har undersøgt alternativ placering af vareindlevering og afvikling af trafik på grunden. De oplyser, at såfremt der skal laves ændringer i afviklingen af trafikken på grunden, vil det kræve ændringer af den ønskede disponering på grunden og indretning af bygningen.
 
b og c: En lokalplan kan ikke regulere støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier skal overholdes.  En støjberegning foretaget af NIRAS for virksomheden viser, at den planlagte virksomheds resulterende støjbidrag ved nærmeste nabo vil være 43 dB (A) i dagtimerne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder er 45 dB (A).  
 
Såfremt forudsætningerne i støjberegningen overholdes kan virksomheden umiddelbart overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning, såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.
 
Ad. 2 Bemærkning fra EnergiMidt Infrastruktur, dateret den 9. januar 2012. 


a: Det indstilles, at lokalplanen stiller krav om, at kabler og ledninger i området skal respekteres, og at der ikke må graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere.


Ad. 3  Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012.
 
Indsigelsen skal ses i sammenhæng med brev dateret den 20. marts 2011 fra naboer til lokalplanområdet vedr. principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen (se bilag).
 
a: Herning Kommune har med brev den 20. december 2012 svaret på henvendelsen fra naboerne, dateret den 20. marts 2011, og redegjort for, at lokalplanarbejdet først er igangsat i efteråret 2011, og der henvises til den offentlige høringsperiode som en del af lokalplanproceduren. Henvendelsen fra naboerne er behandlet i dagsorden i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af planerne.
 
Planafdelingen har desuden inviteret naboerne til et møde, som blev afholdt den 9. februar 2012 med deltagelse af Marius Reese.


b og c: Kommuneplanen indeholder de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Det betyder, at de konkrete bestemmelser i lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanrammens retningslinier. Når der er udarbejdet lokalplan for et område er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende.
 
d, e, g, j: Herning Kommune har ikke hjemmel til at ekspropriere på baggrund af et kommuneplantillæg, jf. Planloven, og er ikke erstatningspligtig i forbindelse med udlæg af kommuneplanrammen. 
 
f, h og i: Byplanudvalget besluttede på møde den 13. december 2010 med principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen, at lokalplanområdet kan anvendes til erhverv i forlængelse af eksisterende erhvervsområde ved Vejlevej og med virksomheder i miljøklasse 2-3.
 
Henvendelsen fra naboerne til lokalplanområdet, dateret den 20. marts 2011, vedr. principgodkendelsen af udarbejdelsen af lokalplanen, indgik i den politiske behandling i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af lokalplanen.
 
k: Trehuse er offentlig vej i vinterklasse 3. Det betyder, ifølge Herning Kommunes Vejafdeling, at glatførebekæmpelse kun udføres ved meget glatte veje og store snemængder i dagtimerne, og først når der er ledigt materiel. Der kan ikke stilles specifikke krav til en offentlig vej; vejens status vurderes af vejmyndigheden, og reparationer prioriteres i forhold til kommunens øvrige veje. Vejen skal være fremkommelig og svare til den trafik, den er beregnet til. Der kan ikke stilles krav om for eksempel fortov og/eller belysning.

Ad. 4 Indsigelse fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, dateret den 8. februar 2012.  

 

a: Det indstilles, at lokalplanområdets anvendelse begrænses til ikke grundvandstruende aktivitet, såsom mindre engrosvirksomheder, og at der skal etableres afskærmende beplantning mod motorvejen i form af en tæt randbeplantning med en bredde på minimum 10 meter. Som en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse skal beplantningen være etableret. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser vedrørende skiltning.  

 

b: Herning Kommune har i brev dateret den 20. marts 2012 anmodet Naturstyrelsen om at ophæve indsigelsen på betingelse af, at de foreslåede justeringer, jf. indstillingen, indarbejdes i planen med den endelige vedtagelse. På den baggrund har Naturstyrelsen i brev dateret den 21. marts 2012 ophævet indsigelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind til endelig vedtagelse med følgende justeringer:

 

at Lokalplanen tilføjes § 3.4 ”Der må ikke etableres virksomheder med grundvandstruende aktivitet, såsom benzinstation, autoværksted m.fl.”

 

at Lokalplanens § 11.3 ændres til ”Der skal etableres en tæt randbeplantning mod motorvejen med en bredde på minimum 10 meter, jf. kortbilag 2 og 3”

 

at Lokalplanens kortbilag 2 og 3 justeres i henhold til ovennævnte

 

at Lokalplanen tilføjes § 6.7 "Der findes kabler og ledeninger indenfor eller i umiddelbar nærhed af området. Kabler og ledninger skal respekteres, og der må ikke graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere"

 

at Lokalplanens redegørelse tilføjes afsnit om de vilkår, der ligger til grund for ophævelsen af Naturstyrelsens indsigelse til planerne.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ekstern støjrapport - Trehuse 1
  • Bemærkning fra EnergiMidt
  • Indsigelse fra Naturstyrelsen mod forslag til lokalplan 61.E5.3 og tillæg 74
  • Frafald indsigelse
  • Indsigelsesnotat
  • Endelig anmodning om ophævelse af indsigelse til Naturstyrelsen, Miljøministeriet
  • Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012
  • Bemærkning fra Teknik- og Miljø til lokalplanforslag 61.E5.3
  • Bilag til endelig vedtagelse den 25. juni 2012 - bygherres bindende tilsagn