Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

111. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

  • med hensyn til driften på serviceområde 03 og 09 holder det forventede regnskab for 2016 sig indenfor budgetrammen,
  • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet merforbrug på godt 7,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2016 fremgår af tabellen:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 31.03.2016. Det forventede mindreforbrug er på 166.000 kr.

Det er forventningen, at de budgetlagte 5 mio. kr. på serviceområde 09 i løbet af året vil blive omplaceret til anlæg til finansiering af konkrete anlægsprojekter i forbindelse med udviklingen af midtbyen i Herning med fokus på byrum og byliv.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2016 fremgår nedenfor:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på 14,0 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på 21,6 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et merforbrug på i alt godt 7,6 mio. kr.

Det ses, at hovedparten af det angivne merforbrug stammer fra serviceområde 09 Trafik.

Det angivne merforbrug skal dog ses i lyset af, at der på de tre serviceområder afventes en samlet nettooverførsel fra 2015 til 2016 på 12,1 mio. kr. (fordelt med 4,3 mio. kr. på SO 03; -0,6 mio. kr. på SO 04 samt 8,4 mio. kr. på SO 09).

 

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni og i Byrådet den 21. juni 2016

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • BYP DRIFT Budgetopfølgning 31.03.2016
  • BYP ANLÆG Budgetopfølgning 31.03.2016