Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

191. Nedrivning af bygning på Nørholmvej 3, Herning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-778-18 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Nedrivning af bygning på Nørholmvej 3, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning af bygning på Nørholmvej 3, Herning, tidligere Herning handelsskole.

 

Bevaringsværdien er, på baggrund af en SAVE-vurdering, fastsat til 4 (middel bevaringsværdi).

 

Byplanudvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til nedrivning eller varsles et §14 forbud mod nedrivning, og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 7. september 2018 modtaget en ansøgning om nedrivning af en bygning på Nørholmvej 3 i Herning.

Forvaltningen har i den forbindelse foretaget en SAVE-vurdering, og fastsat bevaringsværdien for ejendommen til 4 (middel bevaringsværdi).

I henhold til Herning Kommunes administrationspraksis skal sager vedr. nedrivning af ejendomme med bevaringsværdi 1-4 politisk behandles.


Oversigtsfoto - Nørholmvej 3.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.OF4 der angiver at området skal bruges til stadion, idrætsanlæg, undervisningsinstitutioner med tilhørende idrætsbaner samt parkeringspladser og øvrige friarealer.  
Områdets sydligste del kan anvendes til særlige former for kontorformål og liberale erhverv, når dette er foreneligt med områdets øvrige anvendelse.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner for børn og unge i området.

§14 forbud

Såfremt det er ønsket at nedlægge forbud mod nedrivning af Nørholmvej 3, skal der varsles et §14 forud mod nedrivning, og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan for bebyggelsen.

SAVE-vurdering

Bevaringsværdien på en ejendom fastsættes gennem en SAVE-vurdering (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand.  

Det er planafdelingens vurdering, at ejendommen har bevaringsværdi 4 (middel bevaringsværdi). Værdien er baseret på nedenstående parametre med tilhørende værdi og kommentarer.

Arkitektonisk værdi: 4

Bygningen er tegnet af Herning arkitekterne Brd. Brockstedt-Christensen i 1964 og opført i 1965 som Herning Handelsskole. Bygningen er opført i røde tegl med forskellige teglstenshøjde og fugetype, som afspejler facadernes forskellighed. Dette er en fin arkitektonisk bearbejdning af et ellers forholdsvist enkelt udtryk.

 

 

De 2 fotos viser hovedbygningens for- og bagside med de karakteristiske vinduesbånd.

 

Kulturhistorisk værdi: 4

Bygningen har indtil for nylig været anvendt til uddannelsesinstitution.

 

Miljømæssig værdi: 3

Vejrummet (H. P Hansens Vej) er veldefineret af samspillet mellem større bygningsvolumener i rød tegl (institutioner/erhvervsformål) og en forholdsvis stram rytme af enkeltstående vejtræer. Bygningen er således fint tilpasset omgivelserne, da den indgår i en helhed med den omkringliggende bebyggelse. Bygningen fungerer som pejlemærke da den har en markant facade mod trafikeret vej.

 

A. Fotoet viser bygningens gårdrum ud til H. P. Hansens Vej og sammenhængen til de øvrige store volumener i gadeforløbet.

 

B. Fotoet viser indgangspartiet fra Nørholmvej.

 

Originalitetsværdi: 3
Bygningen fremstår overvejende som et originalt, helstøbt og tidstypisk eksempel på moderne arkitektur med det flade tag, gesimsbånd/inddækning i kobber, solafskærmning i form af ribber og de gennemgående vinduesbånd (skifter mellem horisontale og vertikale). Det vurderes at den vestlige facade er renoveret/udskiftet, dog med respekt for den oprindelige arkitektur.

 

C. Fotoet viser tilbygningen, som er udført i tråd med den oprindelige arkitektur.

 

Tilstandsværdi: 5

Bygningen vurderes at være i rimelig stand dog med blandt andet stedvis forfald af træplademateriale og fuger.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen kan nedrives.

Ejendommen har middel bevaringsværdi, og en nedriving strider derfor ikke mod kommuneplanrammens retningslinier. Forvaltningen gør opmærksom på, at bygningen i Herning Kommuneatlas er udpeget som en dominerende bygning i Nørregadekilen. Karakteristisk for området er (jf. Herning Kommuneatlas, 1992), at de store bygningsvolumener er omgivet af græsarealer, store træer og lave, klippede hække. Kilen opleves derfor som et grønt træk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at

Byplanudvalget beslutter der meddeles tilladelse til nedrivning

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt