Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

195. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigede budget pr. 31. august 2018 og det forventede regnskab for 2018.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

  • Vedrørende driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab sig inden for budgetrammen.
  • Vedrørende anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på knap 11,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder; drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2018 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigede budget pr. 31. august 2018 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen holder det forventede regnskab sig inden for det korrigede budget pr. 31. august 2018. Det forventede mindreforbrug er på 215.000 kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. august 2018 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigerede budget på knap 23,5 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 11,8 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på knap 11,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på godt 16 mio. kr. vedrørende projekter som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger mellem årene.

Specifikationer vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Kirkestien

Kirkestien var oprindeligt tænkt som et friarealforbedringsprojekt i henhold til byfornyelsesloven, men da projektet geografisk er flyttet, er det ikke længere et byfornyelsesprojekt, og muligheden for at opnå statsstøtte er bortfaldet. Projektet har stadig samme formål: at skabe offentlig forbindelse fra gården til Østergade, men da det ikke længere er et byfornyelsesprojekt, skal det overføres til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.

Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Kirkestien, og at anlægsudgiften på 1,399 mio. kr. i 2018 finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 1,378 mio. kr. på samme stednr.

Der indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien, da der ikke modtages refusion til projektet. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,689 mio. kr. på samme stednr.

Der indstilles, at nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter med 1,399 mio. kr. i 2018 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien.

 

Områdefornyelse Sunds

På områdefornyelsen i Sunds er det muligt at opnå 1.250.000 kr. i refusion. Der er afsat et rådighedsbeløb til indtægter på 1.370.000 kr. til formålet.

Der indstilles derfor, at rådighedsbeløbet til indtægter nedskrives med 120.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 100.000 kr. på samme stednr.

Herudover indstilles det, at nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter på 120.000 kr. i 2018 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 120.000 kr. i 2018 på samme stednr. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 62.000 kr. på samme stednr.

 

Bymidten

For at samle midlerne til renovering af bymidten, ønskes der overført 629.000 kr. fra stednr. 223058 Bymidten, delprojekter til stednr. 223046 Herning C til etablering af legeplads på torvet, samt kunst i bymidten. Rådighedsbeløbene på stednr. 223058 Bymidten, delprojekter og stednr. 223046 Herning C er afsat til samme formål; at skabe plads til kunst, leg, vand, ly og læ, ophold og grønt i Herning C.

I den forbindelse meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 629.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C. Udgiften på 629.000 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223058 Bymidten, delprojekter. Anlægsudgiftsbevillingen på samme stednr. nedskrives tilsvarende med 629.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018.

 

at de i sagen beskrevne indstillinger foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Budgetopfølgning - BYP - anlæg