Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

193. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning vedrørende ekspropriation til byudvikling i Holing samt forlægning af Løvbakkevej

Sagsnr.: 13.06.01-P12-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning vedrørende ekspropriation til byudvikling i Holing samt forlægning af Løvbakkevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for budget 2019 er der afsat midler til forlægningen af Løvbakkevej til dens nye forløb i henhold til lokalplan nr. 15.R4.2 Holing Sø.

 

For at kunne etablere forlægningen og etableirng af ny Løvbakkeej skal der eksproprieres arealer fra 2 ejendomme. Disse to ejendomme er enten helt eller delvist omfattet af den omtalte lokalplan, der udlægger ejendommene til boligformål.

 

Det er uklart om ejerne ønsker at afstå arealer til formålet.

 

Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at igangsætte en hel eller delvis ekspropriation af arealet omfattet af lokalplan nr. 15.R4.2 Holing Sø.

 

Hjemlen til at ekspropriere findes i planlovens § 47, som giver mulighed for at ekspropriere areler i henhold til en lokalplan. 

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetforliget ønsker forvaltningen hurtigst muligt at komme i gang med forlægningen af Løvbakkevej til dens nye forløb.

 

Herning Kommune ejer en del af arealet, den nye vej skal etableres på, men ikke hele strækningen.

 

Der skal erhverves areal fra 2 ejendomme. Der er tale om Løvbakkevej 19 og Løvbakkevej 50. Løvbakkevej 19 er helt omfattet af lokalplan 15.R4.2 Holing Sø, Løvbakkevej 50 er delvist omfattet af lokalplanen.

 

Ejendommene er vist herunder. Lokalplanen er markeret med en transparent grønlig farve.

 

 

 

Ejerne af Løvbakkevej 19 har i 2017 rettet henvendelse til Herning Kommune med henblik på salg af ejendommen. På daværende tidspunkt var det ikke relevant at erhverve ejendommen, da byggemodning ved ejendommen ikke skulle ske indenfor en overskuelig årrække, og forlægningen af Løvbakkevej på daværende tidspunkt skulle følge byggemodningen i området. Forlægningen af Løvbakkevej kommer helt ind til facademuren på ejendommen. Den del der ikke skal udnyttes til vejformål er udlagt til boligformål i lokalplanen.

 

For så vidt angår Løvbakkevej 50 skal forlægningen ske til det nordlige lokalplanområde. Den del af ejendommen som i øvrigt er omfattet af lokalplanen er for langt størstedelen udlagt til boligformål. En mindre del er udlagt til en del af en grøn kile. Herning Kommune har været i dialog med ejeren af Løvbakkevej 50 om overtagelse af arealer til vejen. Han ønsker ikke umiddelbart at afstå disse ved frivillig ekspropriation.

 

Da Herning Kommune alligevel senere skal etablere byggemodning på begge ejendomme vil det være mest hensigtsmæssigt, at der allerede nu erhverves arealer til dette samtidigt med, at der erhverves arealer til forlægningen af Løvbakkevej. Herved sikres ejerne af de berørte ejendomme også klarhed over ejendommenes fremtid.

 

Idet der ikke er sikkerhed for,at ejerne ønsker en frivillig handel ønsker forvaltningen derfor bemyndigelse til at igangsætte en ekspropriation af arealerne, og afholde åstedsforretning i henhold til planlovens §47.

 

henhold til reglerne om ekspropriation skal der ved en åstedsforretning deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen, som samtidig er mødeleder på åstedsforretningen. Byplanudvalget bedes derfor udpege et medlem som kan deltage som mødeleder på åstedsforretningen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, vedrørende ejendommene beliggende Løvbakkevej 19 og 50 begge 7400 Herning,
at der udpeges et medlem af byplanudvalget, som kan deltage som mødeleder ved åstedsforretningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet Torben Clausen udpeges som deltager og mødeleder ved åstedsforretningen.

 

Torben Clausen udpeges derudover som udvalgets faste repræsentant ved åstedsforretninger, hvor der eksproprieres efter Planloven.