Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

190. Ny planlægning for ejendom på hjørnet af Fredensgade og Vestergade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-15-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Ny planlægning for ejendom på hjørnet af Fredensgade og Vestergade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Hjørnet af Fredensgade og Vestergade er i den gældende lokalplan udlagt til offentligt torv. Herning Kommune har i løbet af i 1990erne overtaget de tre beboleseslejligheder på 1. sal i ejendommen, med tanke på at kunne etablere det planlagte torv.

Der er dog ingen aktuelle planer om at realisere et torv på pladsen, og på baggrund af en konkret henvendelse fra en af ejerne af erhvervslejlighederne i stueetagen, bliver der hermed lagt op til en debat om, hvorvidt man fortsat ønsker, at området skal være udlagt til torv, eller om man i stedet ønsker at give mulighed for ny bebyggelse i området.

 

Ejeren ønsker mulighed for at ændre en del af sin erhvervslejlighed til beboelse, eller alternativt at sælge sin andel til Herning Kommune.

Forvaltningen foreslår, at man udlægger et byggefelt i på hjørnet af Fredensgade og Vestergade, for på den måde at få markeret hjørnet og spille op mod den udvidelse af Uhrskovhuset, der er givet mulighed for i en nyligt vedtaget lokalplan. 

Sagsfremstilling

Området:

På hjørnet af Fredensgade og Vestergade i Herning ligger en ejendom opført i 1979, ejendommen huser fem ejerlejligheder, hvoraf Herning Kommune ejer de tre beboelseslejligheder på første sal, mens erhvervslejlighederne i stueetagen er ejet af henholdsvis Midtjysk Ejendomsselskab og frisør Salon Street Hair.

Ejendommen er ifølge gældende lokalplan udlagt til torv, hvilket betyder at området kun må anvendes til offentlige formål i form af torveplads og lignende.

Der er ikke noget, der forhindrer den eksisterende lovlige anvendelse af bygningen. Men man vil ikke kunne ændre på funktionen eller bygningens udformning, da lokalplanen ikke indeholder en byggeret og kun giver mulighed for en realisering af det planlagte torv.

Området set fra Bredgade Vest

 

Baggrunden for torvet:

Torvet blev udlagt som en del af den lokalplan, som blev vedtaget for området i 1986, forud for opførelsen af Codanhus. I den lokalplan blev området nordøst for Codanhus reserveret til et offentligt torv. Tanken var at dette torv, sammen med torvet foran Herning Kongrescenter, skulle danne yderpunkterne af Herning bymidtes gågade.

 

Af redegørelse fra lokalplan 13.BL1.1 fra 1986, som muliggør opførelsen af Codanhus fremgår det at: ”Lokalplanområdets sydøstlige del udlægges til en offentlig byhave/park, og den nordøstlige del udlægges til et offentligt torv. Dette torv vil sammen med torvet ved Herning Kongrescenteret mod øst danne yderpunkterne af Herning bymidtes gågade og sivegadesystem.”

 

Illustrationsplan fra lokalplanen, der blev vedtaget for området i 1986, der viser placeringen af det torvet nordøst for Codanhus.

 

Torvet er også nævnt i plan- og budgetredegørelsen fra 2005, hvor der står omtalt at en evt. ny plads ved Vestergades aflslutning mod Møllegade står beskrevet som et muligt indsatsområde. "Den nye plads kunne være med til at skabe sammenhæng mellem Vestergade og Bredgade og forskønne den vestlige del af gågaden".

 

 

 

Illustrationsplan fra bymidteplanen fra 2004

 

Den nuværende sitaution:

Den gældende lokalplan nr. 11.C28.1, udlægger delområde I til område, der ikke må bebygges og som kun må anvendes til offentlige formål til torveplads o. lign.

Delområde I omfatter hele matr. nr. 1130, størstedelen af matr. nr. 1131 og en mindre del af matr. nr. 1129b.

 

Der står ikke noget om etablering af torvet i den nuværende kommuneplanramme 11.C28.

 

Historikken for ejendommene beliggende indenfor delområde I, udlagt som torv i gældende lokalplan:

Ejendommen på Vestergade 1-3 er opført i 1979, og er således opført bare syv år før man vedtager opførelsen af Codanhus. Det er formentligt også derfor, man ikke har indskrevet realiseringen af torvet, som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i den daværende lokalplan. Ejendommen på Vestergade 5 er opført i 1903.

 

Herning Kommune har overtaget i starten af 1990’erne opkøbt de tre beboelseslejligheder i Vestergade 1-3.

Vestergade 1-3, 1. tv er overtaget af Herning Kommune i 1990

Vestergade 1-3, 1. mf er overtaget af Herning Kommune i 1993

Vestergade 1-3, 1. th er overtaget af Herning Kommune i 1994

 

I 2008 tilbød Midtjysk Ejendomskontor, Herning Kommune at overtage deres ejerlejlighed, beliggende i stueetagen af Vestergade 1. I deres tilbud begrunder man blandt andet anmodningen med, at man har hørt, at Herning Kommune på et tidspunkt kunne tænke sig at etablere et torv.

Herning Kommune har den 23. juni 2008 kvitteret med denne skrivelse:

Ved brev 16. juni 2008 har Midtjysk Ejendomskontor forespurgt om Herning Kommune er interesseret i at købe eller leje en ejerlejlighed (butik) i ovennævnte ejendom.

Herning Kommune har ingen aktuelle planer om at etablere et torv i det pågældende område, hvorfor kommunen pt. ikke er interesseret i at erhverve eller leje den pågældende ejerlejlighed.

 

For nyligt har så også ejeren af Salon Street Hair, tilbudt Herning Kommune at købe hendes erhvervslejlighed i ejendommen Vestergade 1-3. Dette har affødt en overvejelse om, hvorvidt den gældende planlægning skal opretholdes, eller der skal udlægges en byggeret på hjørnet af Fredensgade og Vestergade.

 

 

Forvaltningens vurdering

Det bør overvejes om et torv placeret på hjørnet af Vestergade og Møllegade fortsat er relevant set i lyset af den aktuelle udstrækning af Herning gågade og den øgede trafik på Fredensgade/Møllegade.

 

Gennem det seneste arbejde med gågadenetværket i Herning, er der sket en forstærkning af strækket mellem Kongrescenteret i øst og Poulsens Plads i vest, mens Bredgade Vest fungerer som sivegade, som munder ud i den kraftigt trafikerede Møllegade. Samtidig ønsker man at aktivere forløbet mod det nye område omkring Herning+.

Særligt set i lyset af trafikmængderne på Møllegade/Fredensgade vurderes det ikke, at et torv på hjørnet af Fredensgade og Vestergade vil blive benyttet som en forlængelse af gågaden, men nærmere vil blive en pladsdannelse i en allerede udviklet bydel.

 

Forvaltningen vurderer at det kunne være hensigtsmæssigt at udlægge en byggeret på hjørnet af Fredensgade og Vestergade. Således vil man kunne få forstærket og aktiveret hjørnet, som i dag ligger hen uden planer om at realisere det torv, som er blevet udlagt i 1986.

 

I tilfælde af, at der udlægges en mulighed for at opføre ny bebyggelse på hjørnet af Fredensgade og Vestergade, skal det afklares hvordan man vil håndtere medfølgende parkeringskrav og vejadgang. Den eksisterende vejadgang ligger for tæt på krydset i forhold til at denne kan bruges fremadrettet, og samtidig er delområdet så forholdsvis lille, at man bør derfor overveje, om parkeringskravet skal kunne løses, ved delvis at indbetale til p-fonden.

En bebyggelse vil kunne placeres som illustreret herunder. Det foreslås at man bevarer den del af Vestergade 5, som indgår som en del af et eksisterende dobbelthus, og at der i stedet gives mulighed for bebyggelse i op til fire etager ud mod hjørnet af Fredensgade og Vestergade, for på den møde at markere afslutningen af gågaden, og spille sammen med den kommende udvidelse af bebyggelsen på modsatte hjørne, Uhrskovhuset. Detforeslåes at en eventuelt ny lokalplan beholder den samme afgrænsning som den gældende 11.C28.1, men at der ændres i delområdeafgrænsningen. Således vil de to matrikler 1130 og 1131 kunne organiseres i et samlet delområde, og den torveplads der allerede er etableret, vil ligge i samme delområde som Codanhus.

 

Hvis man fortsat ønsker at torvet skal være en realitet, bør det overvejes, hvilke kvaliteter dette torv vil skulle tilbyde, som ikke allerede er at finde andre steder i byen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes ny planlægning for et område svarende til afgrænsningen af lokalplan 11.C28.1
at Byplanudvalget tager stilling til om der skal udlægges en byggeret på matrikel nr. 1130 og 1131
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Nuværende planlægning fastholdes.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.