Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

196. Godkendelse af anlægsregnskab for kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.11.34-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Godkendelse af anlægsregnskab for kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

 

Sagsresume

Anlægsregnskab for Kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B, Ørnhøj, stednr. 015082, fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 22. maj 2017, pkt. 83, at Herning Kommune skulle afholde udgifterne til kondemnering og nedrivning af ejendommen Banevænget 17A-B i Ørnhøj. Ejendommen var et afhandlet konkursbo, og derfor uden ejere til at ansøge om støtte fra Herning Kommunes pulje til nedrivning. Ejendommen var i meget ringe stand og farlig at færdes ved. På Byrådets møde den 20. juni 2017, pkt. 149, blev der derfor givet en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 280.000 kr. til at imødekomme henvendelsen fra borgerforeningen i Ørnhøj om at få nedrevet ejendommen Banevænget 17A-B.

 

I løbet af en periode fra juni 2017 til august 2018 er der foretaget partshøring, udsendt udbudsmateriale, ansøgt om nedrivningstilladelse, indhentet tilbud, valgt entreprenør, foretaget nedrivning af ejendommen, afholdt slutopgørelse for projektets udgifter og indhentet statsrefusion fra Pulje til landsbyfornyelse 2015.

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

015082

Kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B, Ørnhøj

U

400.000 

160.965

239.035

 

 

I

-280.000

-112.675

167.325 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

120.000

48.290

71.710

 

Anlægsudgiftsbevillingen er givet ud fra en anslået udgift på 350.000 kr. til tekniske og juridiske ydelser, samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelprøver, i alt ca. 50.000 kr. Dette har vist sig at være væsentligt billigere i det pågældende projekt, hvilket forklarer differencen i anlægsregnskabet. Anlægsindtægtsbevillingen er udregnet ud fra en procentsats på 70%, som er gældende for projekter under Pulje til landsbyfornyelse 2015, af den anslåede anlægsudgift.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt