Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

188. Bestseller Village - Lokalplanforslag og Miljkonsekvensrapport

Sagsnr.: 01.00.00-P17-2-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Bestseller Village - Lokalplanforslag og Miljkonsekvensrapport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Kommune har sendt kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport for Bestseller Village ved Brande i offentlig høring. Høringen løber fra den 19. september til den 14. november 2018. Projektet indeholder et samlet byggeri på op til 250.000 m2, herunder 30.000 m2 detailhandel med et højhus på 320 meter samt et på 75 meter og to på 50 meter.

 

Etableringen af Bestseller Village vurderes, i følge en analyse som er udarbejdet af ICP, at betyde en nedgang i detailhandelsomsætningen i Herning by på samlet 145 mio. kr., svarende til ca. 6 % af den samlede omsætning. Det vurderes at kunne betyde ca. 4 butikslukninger i Herning Kommune.

 

Bestseller Village vil være synligt nogle steder i det større uforstyrrede landskab i Herning Kommune. Konsekvensen af Bestseller Village kan betyde en revision af Herning Kommuneplan hvori det større uforstyrrede landskab skal reduceres.

 

Byplanudvalget bedes tage stilling til, om der skal gøres indsigelse til det fremlagte planforslag.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune har sendt kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport for Bestseller Village ved Brande i offentlig høring. Høringen løber fra den 19. september til den 14. november 2018. Projektet indeholder et samlet byggeri på op til 250.000 m2, herunder 30.000 m2 detailhandel med et højhus på 320 meter samt et på 75 meter og to på 50 meter. Det samlede projekt materiale er omfattende og kan findes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Det ikke tekniske resume er vedlagt som bilag og indeholder projektbeskrivelse og de overordnede vurderinger af projektet.

 

Herning Kommune afgav i første debatfase et teknisk høringssvar hvori konsekvenserne for det større uforstyrrede landskab i Herning Kommune ønskedes behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Derudover blev afgivet et politisk høringssvar, efter at Ikast-Brande Kommune behandlede detailhandelsredegørelsen, omhandlende bekymring for konsekvensen for detailhandlen i de små og mellemstore byer. Grundet ændringer af Bestseller projektet blev der afholdt en fornyet debatfase hvor Herning Kommune fastholdte de to bemærkninger, se bilag høringssvar.

 

Detailhandel

Etableringen af Bestseller Village vurderes, i følge en analyse som er udarbejdet af ICP, at betyde en nedgang i detailhandelsomsætningen i Herning på samlet 145 mio. kr., svarende til ca. 6 % af den samlede omsætning. Det vurderes at kunne betyde ca. 4 butikslukninger i Herning Kommune. Forvaltningen vurderer, at et nyt centers kundegrundlag ikke er baseret på et lokalt behov men kun opstår på baggrund af centerets etablering og dermed udgør en markant ændring af den eksisterende centerstruktur baseret på byer og bymidter. Især små og mellemstore byer i det nye centers opland vil opleve øget konkurrence, med mulige butikslukninger som konsekvens.

 

Det er forvaltningens vurdering at afstanden mellem Herning som primært detailhandelscenter og det nye projektområde er så stor, at en 6 % forskydning på lang sigt ikke vil have betydning for detailhandelsomsætningen i Herning.

 

Større uforstyrret landskab

På baggrund af offentliggørelsen af planforslaget blev det konstateret at Ikast-Brande Kommune ikke havde forholdt sig konkret til det større uforstyrrede landskab i miljøkonsekvensrapporten. I miljøkonsekvensrapporten er der foretaget en række visualiseringer, herunder 3 fra punkter i Herning Kommune, se bilaget visualiseringer. Fotostandpunkt 31 er inden for det større uforstyrrede landskab. Ikast-Brande Kommune har efterfølgende fremsendt redegørelse for det større uforstyrrede landskab i Herning Kommune, se bilaget redegørelse.

 

Forvaltningens vurdering

Visualiseringerne og den supplerende redegørelse viser, at højhuset vil være et markant landskabselement også ind i Herning Kommune. Visualiseringer viser, at der med stor sandsynlighed må forventes, at højhuset også vil være markant ind et større område af det uforstyrrede landskab.

 

Figur 1 - Større uforstyrrede landskaber

 

Det større uforstyrrede landskab er udpeget i Herning Kommuneplan, se bilag større uforstyrrede landskaber. Landskabet ønskes fastholdt for at friholde et større areal for anlæg, herunder også støj og lys. Landskabet er udpeget ud fra dets rekreative betydning, da der kun er få af denne type områder i danmark. Realiseringen af Bestseller Village kan betyde, at Herning Kommuneplan skal revideres med den konsekvens at det større uforstyrrede landskab skal reduceres.

 

Byplanudvalget bedes tage stilling til, om der skal gøres indsigelse til det fremlagte planforslag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal gøres indsigelse til planforslaget efter planlovens § 29b.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der sendes et brev til Ikast-Brande Kommune, hvor der ikke nedlægges veto, men påpeges, at der kan opnås de samme m2 på et større antal lavere bygninger. De flere, men lavere bygninger, vil ikke have afgørende indvirkning på de større uforstyrrede landskaber. Udvalget har ingen bemærkninger til udvidelse af detailhandelsarealet.

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde, da han er af den opfattelse, at der af hensyn til de større uforstyrrede landskaber bør nedlægges veto i henhold til planlovens §29b.

Bilag

  • Miljøkonsekvensvurdering
  • Høringssvar debatfase
  • Større uforstyrrede landskaber - Kommuneplan for Herning Kommune
  • Visualiseringer for punkter i Herning Kommune
  • Redegørelse om det større uforstyrrede landskab